00.- Estem treballant per la causa Mental per la Pau Global.-

Ens trobem davant una sèrie de problemes globals de tot el planeta

Estem treballant des de fa 35 anys amb iniciatives ciutadanes a favor de la plena llibertat d’expressió com a base per a construir la societat amb convivència democràtica activa, amb sensibilitat per la conservació i millora del nostre patrimoni tant intel.lectual, cultural, gastronòmic, social, natural, etc. Tot el nostre patrimoni interpretat per a la supervivència de la Humanitat, sols possible amb i per  la Pau Global.

El dia 19 de maig Ferran 3 exposava a l’Institut d’Estudis Vallencs les evidències del Canvi Mental Global de la nostra civilització i el dia 15 de juny es plantejaven alternatives als problemes actuals en el forum de les persones del Consell Audiovisual de Catalunya a Barcelona.

Les alternatives són treballar en la causa Mental per la Pau Global des d’una visió científica i de difusió pública a la fi de constituir una Fundació, que s’exposa en aquest bloc, a la vegada de publicar un llibre sobre: ” 35 anys per la Plena Llibertat d’Expressió”.

La fundació seria la base pràctica del pensament pacific globalista amb reivindicacions i alternatives a l’actual sistema mundial absolet de l’Alt  Capitalisme Especulatiu Insocial presumpte Criminal en les inversions en la indústria del petroli, en la industria de la guerra, fabricant armament i fins i tot amb pressumpció de provocar guerres per a la venda i el negoci del mateix, a més de la banca com a eina i els mercats complices del Gran Capitalisme Corrupte, ja que si s’aplica l’actual ordre legítim dels Drets Humans Emergents, s’hauria de considerar els seus delictes com a Crims contra la Humanitat.

Aquest Gran Capitalisme Corrupte segons els Dr. Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau de Barcelona, provoca desestibilitzacions en els mercats borsàtils i tot així genera missèria, fam, violències  i guerres.

Estem cridats segons Ferran 3 a ajudar a canviar la mentalitat de la ciutadania i amb mitjans pacífics transformar l’actual sistema amb reivindicacions que vagin a l’arrel de l’Alta Classe Social Insocial. El primer pas és fer de la ciutadania competent per a la participació en la convivència democràtica activa, amb iniciatives personals i col.lectives constructives.

L’Alt Capitalisme utilitza per aconseguir els seus objectius tres poders:

– Els Mitjans de Comunicació que estan venuts per la publicitat i la seva financiació.

– Els partits polítics sota la denominada democràcia d’elegir la classe política cada quatre anys

– El sistema feudal del segle XXI de premiar als qui serveixen als seus interessos: jubilacions multimillonàries a directius de la banca, a dirigents polítics… tot això és el que sabem. A més el sistema militar o paramilitar d’actuacions de les forces de seguretat de l’estat o de les autonomies, amb una imatge deplorable de repressió social i política de l’època de les més ferotges dictadures del segle XXI.

La nostra proposta és no caure en discursos sinó en accions pacífiques per a la conscienciació i mentalització per a la supervivència de la ciutadania cosmopolita és necessita treballar per la pau global. I el primer pas és treballar per la competència ciutadana en contra dels prejudicis, de les il.lusions de la societat consumista, de les supersticions, de la ignorància i de tota barrera mental.

En aquest sentit neix la iniciativa

 COOPERIS F.E.S. B   per la Pau

01.- La iniciativa Fundació F.E.S. B per la Pau de COOPERIS.-

1.- Definició.- Projecte de fundació per al foment d’estratègies en les persones per a superar individualment i col.lectiva les seves barreres mentals.

2.- Estratègia. Es tracta de presentar el projecte a premis amb dotació econòmica a partir del que hem fet fins ara i del fons fundacional amb els estatuts constituir una fundació. També en convocatòries de premis de prestigi social per a donar-se a conèixer i contactar amb persones disponibles a la cooperació.

3.- Fets. Els camps de treball de la fundació són tres, les consonants de CERADAI: C,R,D.:

C. Cooperació. Fomentar la cooperació inclusiva social amb estratègies de pràctica reflexiva en col.laboració amb entitats, famílies, empreses, associacions, etc.. Serveis d’Assessorament COAS i cursets i tallers adaptats en el context. Exemple la Campanya per la Dignitat Tots P.L.E.G.A.T.S.

I.- Actes Mentals per la pau i per la llengua i per la conservació i millora del Patrimoni.

II.- Espais d’oci històrico naturals com Baronia parc natural de Cabacés.http://blocs.xtec.cat/baronia/

 

R. Recerca. La recerca- acció amb propostes d’estudis, d’investigació i de docència en l’entrenament mental i social en els dotze Remeis als aprenentatges sols, amb ajuda i en cooperació. El treball cooperatiu i les tècniques d’aprenentatges cooperatius són clau en aquest apartat. Per la Inclusió Social:

III.- Cursos, tallers,….fòrums

IV.- Màster COOPERIS.

V.- Llicències d’estudi i d’investigació protegides ICEbergS.

La Xarxa de Recursos de Suport i d’Ajuts a l’Alumnat segons el protocol F.E.S. B.  Amb una xarxa de professionals que entrarien dins del Full F.E.S. B.

VI. Programes de ràdio. COOPERIS Ràdios http://blocs.xtec.cat/cooperisradios

VII. Actes d’entrevista espontània per a la gravació oral i fotografies de persones i indrets.

 

D. Difusió Democràtica activa. La difusió, el debat i el diàleg en mitjans presencials i digitals de cara a la societat amb serveis gratuïts públics: Consultoria, tallers, xerrades col.loqui amb dinàmiques de convivència democràtica activa. Exemple Turisme per la pau i per  la llengua.

VIII. Viatges i visites de pobles i d’indrets P.R.I.O.R.E.M.

IX. Adhesions a la Causa: Ment per la Pau Global.

03.- Inici de l’estudi per a la proposta de la financiació de la futura Fundació F.E.S. “””B)))…

I.- Estudi de les necessitats socials.-

A.- És una necessitat social plantejar el suport a l’autonomia dels aprenentatges tant en l’ensenyament bàsic com en el postobligatori.

La Fundació oferirà uns serveis a la comunitat que en aquests moments no ofereix cap entitat ni cap organització. A la vegada es posarà en marxa una via d’aprenentatge servei en comunitat d’aprenentatges: XARXApren.

B.- Hi han estudiants universitaris i en grau que precisen adquirir nous coneixements, competències en l’aprenentatge servei respecte a la comunitat i nous valors ètics i humans respecte a la seva professionalitat, a la qual van orientats. Existeix molt mercat submergit i negre sota l’eslogan de repassos escolars. La Fundació FES B per la pau a més d’oferir-los aprenentatge servei en aquest camp, de formar-los i plantejar una metodologia en l’ajuda a les persones cap aprendre a aprendre, busca legalitzar aquestes pràctiques de forma que siguin més motivadores, funcionals i competents.

II.- Primers passos octubre 2011.-

Els primers passos són celebrar de forma gratuïta les jornades R.E.M.E.I.S. o Remeis a Aprendre a Aprendre, a la fi de compartir els 12 Remeis, en segon lloc posar en marxa experiències seguint el Full de ruta  FES B i comprovar els resultats.

A partir dels premis dotats més aportacions privades dels promotors es podrà dur a terme la financiació del fons constitucional de la Fundació:

Per tant a la fi de dur a terme la Fundació el fons econòmic s’aconseguirà en primer pas per les mateixes dotacions de premis. Això vol dir que val la pena ja que fulls de serveis premiats preparen per a un full de ruta com aquest.

Constituida la fundació amb un gran ventall de serveis gratuïts a més dels serveis per professionals remunerats.

D’aquesta manera hi haurà dos tipus de financiació: els donatius amb la desgravació fiscal pel donant

I les aportacions per franquicia per serveis en diversos àmbits

1.- Actuacions positives en acció pedagògica i psicopedagògica formant part dels beneficis de les activitats productives i comercials.-

10% de franquícia dels ingressos sota la marca F.E.S. B.

A més la Fundació serà molt participativa amb els seus cooperants, com el formar part del consell assessor científic (CAC) i part dels Consells Socials Territorials CATS del benefici de la fundació.

També de franquícies de Plans d’Actuacions Conjuntes PACS d’associacions, empreses, famílies i gabinets psicopedagògics privats amb PACS gratuïts amb biblioteques, centres cívics i espais d’esplai.

2.- Acció social. Donatius motivats per les denúncies socials per a millorar.- Seguint els consells de l’Evangeli en el cas de greuges: Primer dir-li a la persona directament de tu a tu. Després amb un testimoni. Després amb més testimonis i finalment davant de la comunitat. En el cas de causes justificades davant el Síndic de greuges i règim intern de les entitats perseguidores o causants de víctimes. Mai s’acceptarà queixes injustificades i per això es reservem el dret a admissió de causes.

Les actuacions seran sobre tot en els camps de la comunicació digital, barreres a la creativitat i necessitats de canvis legislatius. Barreres a la cooperació i campanyes de sensibilització social.

Actuacions immediates:

1.- Difusió pública de notes de premsa i de notícies sobre actes, opinions i candidatures. Identificar ciutadania sensible i disponible a col.laborar per la causa MPG.

2.- Organització d’Actes públics Mentals per la pau i la llengua en trobades com cursos, tallers, visites de museus, espais històric naturals.

En marxa com a espai històric natural tenim el BARONIA natural parc de Cabacés, espais naturals com el  parc natural de la serra de Montsant, biblioteques i centres d’esplai, oci i cívics. Per a viure en un poble al peu del Montsant una jornada vivencial medieval i natural.

3.- Participar, col.laborar i/o organitzar Actes Mentals per la Pau públics com exposicions d’iniciatives, projectes i recursos com mostres EDUcert i EDU cre@, publicacions digitals i fòrums.

Serveis en actiu actuals:

EDITAcre@. Difusió controlada per internet amb DL de produccions creatives cooperants

EDUcre@. Exposició de produccions creatives en un espai cooperatiu.

EDUcert. Emissió de certificacions, acreditacions i diplomes que donen per cert el que hi diuen sobre activitats i produccions creatives cooperants.

Ràdios.   A l’entorn cooperant per a l’estímul de l’expressió i de la comunicació oral i radiofònica.

4.- Porposar Actes Mentals privats i/o individuals com entrevistes a persones que després s’emetran en COOPERIS Ràdios o en Actes Mentals públics per a la pau i per la llengua.

04.- Organització de F.E.S. “””B)))… al voltant dels 12 Remeis

La iniciativa ciutadana COOPERIS promou la financiació i l’acció estratègica psicosocial F.E.S. “””B)))…

Aqui explicarem com en la marxa com s’organitzarà la futura Fundació F.E.S. “””B)))…

Definició operativa: F.E.S. B  té com a objectiu la FORÇA ESTRATÈGICA d’ajuda a les persones PER A què aquestes arribin a SUPERAR LES seves BARRERES mentals de la seva vida i de la seva convivència respecte a la Pau i a la Llengua Catalana.

 La llengua catalana com a vehicular i funció clau de cohesió social plurilíngüe des de l’estudi i l’acció científica i psicosocial en la societat civil catalana en el territori físic de Catalunya i universal de la parla.

Per tant la Fundació “””FES….B….de COOPERIS)))… té per funció potenciar la participació en la convivència democràtica activa, promoure els 12 remeis a la autonomia i col.laborar en la protecció d’iniciatives ciutadanes en aquest sentit.

Més informació:

http://blocs.xtec.cat/cooperis/2011/05/03/per-primera-vegada-aportem/

F.E.S. B  és simplement el protocol del suport al desenvolupament dels Remeis a Aprendre a Aprendre. És el Full Estratègic per a Superar Barreres mentals i el seu esquema consta:   Full, Elabora, Seguiment, Bona

1.- A partir d’un Full. La persona aspirant reflexiona sobre el que vol, quines són les seves barreres mental i manifesta que està disponible per a canviar-les.

2.- Elaboració de la persona aspirant de les seves estratègies per a la superació de les barreres. I selecció dels Remeis que precisarà per a dur a terme les seves aspiracions. Estratègies amb pla A, B i C. amb la recerca de l’èxit.

3.- Seguiment del Full de ruta de la F.E.S. B. amb sensorialització i sobre tot la visualització i l’audició dels progressos.

4.- Bona avaluació satisfactòria.

Els dotze Remeis es poden agrupar en sis àmbits:

Dos en FAMILIA.-   Full de Ruta en Família.  CARPETA.fils

Dos ESPAIS per la Dignitat Tots P.L.E.G.A.T.S.:EDU, Expressió Drets Unitat en cooperació. Suport a les famílies espais ECONOS. Promoció del  professorat EDUcert i EDU cre@ i suport social a la tasca docent. Hi ha també un consultori privat, confidencial i amb secret professional a concertar visites.

Un MÀSTER COOPERIS: Amb competències de Tècnic Superior, Tècnic, Auxiliar i Assistencial en el desenvolupament dels dotze Remeis.

Tres per a DOCENTS: Llicències ICEbergS, Mapes M.I.D.E.D. i CARPEtals.

Dos en ORGANITZACIÓ: COOPERIS  www.cooperis.cat i RADIOral.

Dos de SOCIALS JOCS. Els jocs CRD i els jocs MÀPEL.

Anagrama mnemotècnic: FEM DOS

Relació dels dotze Remeis, amb data de la creació i la seva definició:

 (1) COOPERIS (2011) , Comunitat d’Aprenentatge i de Cooperació en Inclusió Soical i en la Convivència.   Coordinadora de l’Agència. I Xarxa de participació, col.laboració i cooperació de persones, entitats i recursos . El present bloc en fa la difusió http://blocs.xtec.cat/cooperis

(2) RADI.oral  (2008) i els programes de ràdio p.r.i.o.r.e.m. de Tarragona i de Falset amb el suport digital de la memòria de fotos i de veus.

(3) EL FULL DE RUTA EN FAMÍLIA, (2011)eina per a treure profit des de l’autonomia de la família dels ajuts i recursos de l’entorn social i cultural local i territorial. En col.laboració amb museus, exposicions i biblioteques públiques i/o municipals

(4) EL CARPETA.fils  (2011) (ajudem als nostres fills i filles a ser més autònoms/es), és una eina per a facilitar la seva autonomia per mitjà de la comunicació, planificació i la motivació. En general és una eina dins del Full de Ruta en Família

(5) ELS JOCS C.R.D. DE TAULA I DE TAULER, com l’Escacs Dígital (1985), els jocs Toponímics (1989), el D.A.I. (1990) i els jocs de l’APCIISE o de la distància entre informar-se i decidir-se (1996)

(6) EL JOC PSICOFÍSIC MAPEL (2006), del moviment del cos i del ritme

(7) EL MAPA M.I.D.E.D. DOCENT , ( 2009) és el Mapa d’Investigació en el Desenvolupament Estratègic Docent. Cada docent s’elabora el seu propi mapa estratègic de prioritats competencials i el seu propi pla de formació tot respectant el pla de formació de centre. I les jornades de 2010 R.I.M.A.D. de Recursos i Mesures d’Atenció a la Diversitat i les de 2011, les jornades R.E.M.E.I.S. de Recursos, Experiències Metodològiques i d’Estratègies d’inclusió Social.

(8) LES LLICÈNCIES ICEbergs (2010-11), són projectes d’investigació psicoscoial que juguen competències específiques professionals de l’ensenyament i voluntàries dins de l’entorn social i cultural local i territorial. Aquestes llicències són protegides per COOPERIS i promogudes per CERADAI-Institut  de Catalunya

(9) EL CONTROL AUTÒNOM KARPETAL DE L’ALUMNAT. … És una eina per facilitar l’autonomia del aprenentatges de l’alumnat en la relació intra i inter escola i família i el seu entorn. 

(10) EL MÀSTER COOPERIS (2011) per a donar suport de forma qualificada als Espais Col.lectius, eines 11 i 12.

(11) Espais Col.lectius Cooperatius de suport a les famílies ECONOS (2009)

(12) Espais Col.lectius Cooperatius de mostra, intercanvi i amb acords cooperatius de produccions creatives cooperants educatives EDUcre@ (2007) i de difusió amb la certificació de producció creativa cooperativa EDUcert (2008).

05.- Pluja d’idees sobre les estratègies de la “””F.E.S. B)))…

“””F.E.S.  B)))…

La iniciativa ciutadana Fundacional Estratègica per ajudar a les persones a aprendre a Superar les seves pròpies Barreres mentals.

 

Principals Estratègies de F.E.S. “””B)))…:

 

1.- Cercar ocasions per a la Plena Llibertat d’Expressió Dignes de Ser Acollides en Tots els Sentits (PLEDSATS): tocant, olorant, tastant, escoltant i/o llegint. En especial menors d’edat.

2.- Fomentar el Turisme Per la Pau i per a la llengua (TPL) es tracta de fotografiar fets i detalls ecològics, culturals, anècdotes socials, etc. Gravar persones amb els temas al voltant d la pau, la no violència, la llengua catalana, la inclusió social, la convivència democràtica activa, la conservació i millora del nostre patrimoni, etc.,

3.- Sessions de reflexió i d’expressió sobre temes que ens preocupen i que estem motivats. Com els Fòrums Orals Catalans (FOCS), els Fòrums Internautes Locals (F.I.L.S.) i les Converses en l’Acció Pacífica Social (CAPS).-

4.- CERADAI-Institut de les Competències Estratègiques com a Recursosen els Aprenentatges en el Desenvolupament Autònom d’iniciatives personals i col.lectives.

– Treballem per la causa Mental de la Pau Global.

– El Canvi mental Global de risc digital

– Decisiologia Mental Natural

– La Teoria del Risc i els nombres decisoris.

 

 Tot sobre els aspectes científics, educatius i culturals que preocupen a la ciutadania i que es buquen solucions instantànies.

 

Principals projectes en marxa. Dos tipus un voluntari i l’altra laboral de reeducació:

 

A.- Voluntariat i Aprenentatge Servei

NADAR . Suport d’Aprendre a Aprendre a joves menors d’edat ( 16-17 anys) de cara a la graduació GESO o proves d’accès a Grau Mitjà

REBÓ. Suport d’Aprendre a Aprendre a adolescents i nois/es entre 6 a 16 anys. Reforç Estimulant Bàsic Obert als estudis i a la vida.

 

PARLA. Suport a Aprendre a Aprendre a Mares i Pares per

Animar a parlar i l’expressió oral dels seus fills/es.

 

RÀDIOS. Programes de ràdios a Tarragona i a Falset.

 

VOLcat. Aprendre a Aprendre a parlar català, dins del programa de voluntariat per la llengua.

 

DOWN. Tallers com a DOWN en la mateixa associació de cara el Full de Ruta en Família.

 

B.- Professional

REEDU. Enfocament F.E.S. B en reeducació del llenguatge o pedagògica.

06.- Buscar premis de base econòmica

A la fi de constituir el capital base per a la iniciativa fundacional la Fundació Estratègica per ajudar a les persones a aprendre a Superar Barreres mentals.

Per aquest objectiu caldrà posar en marca la candidatura permanent:

http://blocs.xtec.cat/candidatura/

Ara tenim en marxa la candidatura per al premi Memorial per la Pau

http://blocs.xtec.cat/candidat

On es coincideix en una persona En Josep Maria Ferran i Torrent com a pal de paller de tres aniversaris a favor de la plena llibertat d’expressió: 35 anys de la iniciativa “Això…Aleixarenc”, 25 anys de la fundació de l’associació CERADAI, a més de 22 anys de l’inici dels programes de ràdio local i/o municipal. On en va ser president d’honor de CERA-ràdio escolar de CERADAI , En Josep Maria Tarrasa, enguany fa 15 anys de la seva mort . I quatre anys de l’inici de jutge i agent voluntari de pau amb formació permanent.

07.- Actes de reconeixement social.-

p1220466

Amb el suport mutu incondicional a la trajectòria professional en pro de l’escola inclusiva.

L’acte més que un goig personal va ser un servei a una ocasió per destacar la gran professionalitat dels profesisonals de l’educació (inspecció educativa, EAPS, Serveis Educatius, tècnics municipals, etc.) i de l’ensenyament com el professorat i el personal no docent i la gran participació de les famílies i de la societat en el repte de la inclusió social

08.- Iniciativa COOPERIS: F.E.S. B. .-

F.E.S.  B.   (fes bé) és una iniciativa ciutadana COOPERIS, www.cooperis.cat iniciativa Fundacional Estratègica en l’ajuda a les persones en el repte a la Superació de les Barreres mentals i en concret a la comunicació, a la creativitat i a la cooperació. (Fundacional, Estratègica, Superació, Barreres)

Les barreres mentals s’entenen aquelles que es posen les persones, tant en si mateixes com en les relacions d’unes amb les altres en les decisions humanes.d’iniciativa personal com col.lectiva.

Les principals barreres mentals són: les creences fixes i inhibidores de capacitats i  de les competències, els prejudicis i les supersticions degut a la ignorància o a la malaltia mental.

Les causes es poden trobar en l’educació sobre tot en els primers anys de vida, en els manaments i en els guions influients paterno-maternals, en les malalties mentals i de base psicosocial  i finalment en la falta d’escolarització en les persones menors d’edat i/o en el maltractament de qualsevol mena siui per abandonament o per sobreprotecció dels majors d’edat i en especial els pares i els menors d’edat, en especial els fills i les filles.

I COM A ESTRATÈGIES S’ENTENEN TOTS ELS ACTES MENTALS PÚBLICS PER A LA PAU I PER A LA LLENGUA que F.E.S. B. pugui proposar i organitzar.

“Els Actes Mentals Públics per la Pau i per a la Llengua són objecte d’importància de justificar la voluntat de constituir la Fundació COOPERIS   FES  B     ACTES MENTALS PER A LA PAU.  Fundació per a l’estimul de la Superació de Barreres a l’autonomia dels aprenentatges. Les estratègies són organitzar Fòrums Orals Catalans (FOCS) i Converses en l’Acció Pacífica Social (CAPS) sobre aspectes científics, educatius i culturals que preocupen a la ciutadania”.  J.M. Ferran en COOPERIS Ràdios locals. 2011 

El nostre propòsit és aconseguir els fondos econòmics necessaris per a constituir una fundació privada implicada en l’educació i en l’ensenyament del nostre país, en els valors de la pau, de la no violència i de la llengua catalana.

Per aconseguir els fondos recollirem el capital inicial que pugui aportar per mitjà de CERADAI de Catalunya, dels donatius privats i els que es puguin aconseguir guanyant premis de projectes solidaris del nostre camp d’investigació psicosocial.