04.- En marxa el projecte “””CO***Mar 22)))…

Institut Antoni martí Franquès

“””CO***Mar 22)))…

 Objecte de llicència d’estudis, d’investigació  i de treball dins del pla ICEbergS:

 Les competències en la cooperació i en l’orientació en l’Interès per a l’Autonomia Metodològica dels aprenentatges de l’alumnat: els llenguatges, la memòria, l’atenció i els recursos estratègics.

Marc curricular: Competències bàsiques transversals ESO i per àrees. Ús de la llengua a l’escola i també a l’institut.

Definició del pla: “””Cooperació i Orientació per a l’institut Antoni*Martí franquès cursos 2011-22)))…

 Potenciar la cooperació, la creativitat i la comunicació en l’interès personal i la motivació col.lectiva, l’atenció, els llenguatges, la memòria  i els fets en la creació de recursos pel mateix alumnat.

1.- Marc d’actuacions generals de l’orientació educativa i del Departament d’Orientació de l’institut AMF.-

                                   1.1.- Docència i casos d’atenció individual de 1er i 2on d’ESO.-

                                    1.2.- Col.laboració des del Departament d’Orientació en el Pla d’Acció Tutorial de 1er d’ESO a 2on de Batx. Elaboració conjunta d’un pla cohesionat i coherent de l’ESo i els Batx. Relacions amb persones, professionals, entitats i recursos que puguin participar en sessions dins del P.A.T.

http://blocs.xtec.cat/insmartifranques/

                                      1.3.- Atenció Individualitzada.

Amb el protocol PEKAS: (P) Proves piagetanes de conservació cognitiva, (E) Efectes competencials del curriculum des del NAC docent, (K) Kaufman, avaluació intel.lectual Comprensió Verbal i Raonament Perceptiu i (AS) Avaluació Satisfactòria de l’autonomia dels aprenentatges: tractament de la informació, matemàtica i aprendre a aprendre. Decisions sobre la pròpia docència del PEOE í orientacions  sobre l’acció tutorial i les famílies.

Tesi: Tot considerant el nivell cognitiu, lingüístic i d’autonomia podem generar ajuts a l’aula, de suport i/o a casa per mitjà de l’entrenament d’habilitats que faran consolidar les competències bàsiques. El procés se’l denomina “””PLUJArrels)))… des de l’anàlisi comportamental clínic i sistèmic fins a la pluja d’ajuts fins el creixement de les arrels competencials.

Més informació: http://www.espaciologopedico.com/tienda/detalle.php?Id_articulo=780

                                      1.4.- Treball en Xarxa amb serveis externs, coordinació amb l’EAP  i atenció a les famílies amb entrevistes delegades o conjuntes amb la tutoria.-

2.- Distribució de la resta de tasques equitatives com a professor de l’institut AMF.-

                           Guàrdies per substitucions a la setmana, dedicació horària màxima.

3.- Espai d’iniciatives personals compartides de millora en el POE.iamf.  per mitjà de propostes de:

*Gestió telemàtica en la coordinació tutorial

**Tasques en el  sistema de valoració psicopedagògica complementària i suplementària del NAC de l’alumnat.- (Veure protocol PEKAS) Anàlisi Comportamental cognitiu, lingüístic, emocional-adaptatiu i metodològic i les respectives Orientacions al professorat i a les famílies.  H2O

***Promoure el Karpetal, la carpeta com a eina constant per a l’organització autònoma dels recursos i dels aprenentatges de l’alumne/a i la seva comunicació en diversos contextos efectius. (carpeta o porta folis, recursos a l’abast, tècniques d’aprenentatge metodològic i d’aprenentatges cooperatius i principis, valors, normes i regles de joc de l’estudi i de la participació escolar)

****Altres que vagin sortint.

Resum:  P4   : Protocols PEKAS A.I. +D , PAT i Porta folis