EL CONEIXEMENT DE LA REALITAT. L’OBSERVACIÓ I EXPLORACIÓ DEL MÓN FÍSIC I NATURAL.

l’observació i l’exploració del món físic i natural

Els infants són capaços d’assimilar tot allò que els ve donat per l’experiència, per aquest motiu és necessari que l’escola proposi activitats que fomentin l’experimentació i l’observació.   L’observació esdevé un instrument necessari pel coneixement del món que l’envolta. L’adult haurà de potenciar la curiositat i interès que mostren els infants facilitant materials i situacions adients.

Els nens i les nenes hauran  de ser capaç d’

  • Observar i explorar l’entor immediat amb una actitud de curiositat i respecte.
  • Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, a l’hora que identificar els perills i aprendre a donar respostes positives.