Barbarismes

Completeu les frases següents traduint al català els mots o les expressions que hi ha entre parèntesis.

1.   Heu de presentar-vos personalment o per mitjà d’un representant a l’oficina esmentada en el (plazo) ____________________ de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de rebre aquest escrit.

2. El Projecte de les obres d’enjardinament del passeig del Mar de l’Hospitalet de l’Infant no ha tingut cap reclamació durant el termini d’informació pública que ha estat exposat en (el tablón de anuncios) ______________________

3.   I, perquè consti, expedeixo (la presente certificación)______________________________                  a petició de la persona interessada.

4.   Us cito perquè (os personéis) _____________________ en el Negociat d’Urbanisme d’aquest Ajuntament el 18 de febrer de 2001, a les 11.30 hores.

5.   La propera sessió de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (se celebrará) ____________________ el 2 de desembre de 2001.

6. Cal que envieu (cuanto antes mejor) ___________________ l’acta d’inspecció i el protocol corresponent a la Unitat d’Inspecció i Avaluació.

7. Certifico que, segons resulta dels antecedents (obrantes) ____________________ en el Padró Municipal d’Habitants, la senyora Júlia Guillem Miró està empadronada al carrer de Rialb, 79, baixos, de Manresa, des de 1’any 1991.

8.   Us trameto, adjunts, (los folletos)___________________________ que el Servei de Publicacions va editar el trimestre passat.

9. Les autoritats competents no han pogut fins ara (subsanar)__________________els problemes que causa la delinqüència a la zona turística de la ciutat.

10. El Govern (otorga) _____________________ a l’Ajuntament del Port de la Selva la concessió per construir el port esportiu d’aquest municipi i explotar-lo per un termini de trenta anys.

Publicat dins de Batxillerat | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Som 10 milions de parlants de la Llengua Catalana

Publicat dins de 4rt ESO, Batxillerat, General | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

El mateix text en diferents dialectes del català

Bloc occidental

Nord-occidental

Un home només tinie dos fills. Lo més djove li va di a sun pare: “Ia és horE que siga’l meu propi amo i que tinguE dinés (cèntims): fa faltE que me’n puguE’nar a vere món. Repartixi los seus béns i doni’m lo que’m toque”. “Ai, fill meu”, va di lo pare, “com vulgos, ets dolén i siràs castigat”. I després va aurí un caixó, va partí’ls seus béns i’n va fe dos parts. Uns dies després, lo dolén se’n va’nà del poble mol contén i sense di adéu a dingú. Va travessà moltes terres ermes, mols boscos i mols rius, i va’ribà a unE gran ciutat on se va gastà tots los dinés (cèntims).

Valencià meridional

Un home només tenia dos fills. El més tjove li va dir a son pare: “Ia és horO/hora que siga el meu propi amo i que tinga dinés: fa falta que puga (a)nà-me’n a vore món. Partixca e(l)s seus béns i done’m lo que’m toque”. “Ai, fill meu”, va dir el pare, “com vullgues, eres roín i seràs castigat”. I després/encamant va obrir un caixó, va partir e(l)s seus béns i va fer dos parts. Uns dies després, el roín se’n va anar del poble mol(t) devanit/debellit i sense dir adéu/adiós a ningú. Va travessar moltes terres ermes, mol(t)s boscos i mol(t)s rius, i va arribar a una gran ciutat on es va gastar to(t)s e(l)s dinés.
Valencià alacantí

Un home només tenia dos fillx. El més tjove va dí a sun pare: “Ia és hora que siga el meu pròpit amo i que tinga dinés: és mesté que puga anà-me’n i vore món. Partixca els seus béns i done’m lo que me toque”. “Ai, fill meu”, va dí (e)l pare, “com vullgues, eres roín i seràs castigat”. I después va ubrí un ca(i)xó, va partir es seus béns i va fé dos parts. Uns dies después, el roín se’n va anà del poble mol devanit i sense dí adiós a ningú. Va travessà moltes terres ermeres, mol(t)s de bosques i mol(t)s de rius, i va arribà a una gran ciudat on es va gastà tots es dinés.

Valencià apitxat (Benaguasil)

Un home només tenia dos fillx. El més txobe digué a son pare: “Ia és hora que siga el meu propi amo i que tinga dinés: és precís que puga anar-me’n a bore món. Partixca’ls seus béns i done’m lo que me toque”. “Ai, fill meu”, digué’l pare, “com bullgues, eres un roín i seràs castigat”. I en acabant aubrigué un calaix, partí’ls seus béns i ne feu dos parts. Uns dies después, el roín se n’anà del poble molt ufà i sense dir adiós a ningú. Trabessà moltes terres ermes, mol(t)s boscos i mol(t)s rius, i arribà a una gran ciutat on se gastà tots els dinés.

Tortosí

Un home domés tenia dos fills. Lo més djobe li va dí a sun pare: “Ia (é)s hora (de) que siga’l meu propi amo i (de) que tinga dinés: cal que puga (a)nar-me’n a vore món. Partiu los vostres béns i doneu-me (e)l que’m toque”. “Ai, fill meu”, li va dí (e)l pare, “com vulgues, ets dolén i siràs castigat”. I después va ubrí un calaix, va partí’ls seus béns i va fer-ne dos par(t)s. Uns dies después, lo dolén se’n va (a)nà del poble mol ufà i sense dí (a)déu a dingú. Va trabessà moltes terres ermes, mols boscos i mols rius, i va (a)rribá a una gran ciutat a (o)n se va gastà to(ts) los dinés.

Valencià castellonenc (Castelló de la Plana)

Un home només tenie dos filltx. El més tjove li va dir a sun pare: “Ia’s hora que sigue’l meu propi amo i que tingue dinés: és precís que me’n vatge a vore món. Partisque la vostra herència i done’m lo que me toque”. “Ai, fill meu”, li va dir sun pare, “com vulgues, eres roín i hu penaràs”. I en acaván va uvrir un caisó [calais], va dividir to lo que tenie i li’n va donar dus partx. Uns dies después, el fill roïn se’n va ‘nar [anar] del poble mol contén i sense dir adéu a ningú. Va travessar moltes terres ermes, mols boscs i mol(s) rius, i va ‘rivar [arrivar] a una gran ciutat on es va gastar tots [totj] els dinés.

Bloc oriental

Català central (Barcelona)

Un homa numés tania dos fills. Al mé(s) joba ba di’l seu para: “Ia (é)s hora ca sigui’l meu propi amu ca tingui cèntims; ma n’he [me n’haig] d’anà a beura món. Partiu la bostra harència i duneu-ma al ca’m toqui”. “Ai, fill meu”, ba dí’l para, “com bulguis; ets un dulén i Déu at castigarà”. I dasprés ba ubrí un cala(i)x, ba partí la seba harència i ba fer-na [ba fe-ne, en ba fé] dugues parts. Al cap d’un(s) quant(s) [cont(s)] dias, al dulén sa’n ba ‘ná dal pobbla mol tibat i sensa dí adéu ana (a) ningú. Ba trabassá molta terra erma, mol(s) boscus i mol(s) rius, i ba (a)rribá a una gran ciutat on [ont, onta, abon] ba gastà tots als [tot al] cèntims.

Català salat (Empordà)

Un homa numés tania dos fils al [as] més joba ba dil’li'(a)l [li va di]: jès hora ca sigui’l[sigui’s] meu propi amu i ca tingui cèntims: me n’he [me n’haig] d’anà beura món. Partexi la seua’réncia (seua’rència) i me’n dongui (dongui-me’n) lu ca ma (el cam) toqui. Ai fill meu, ba dil’li’l para, com vulguis; ets un dulén i Déu ta castigarà. I dasprés va ubrí un cala(i)x i ba partí la seua’réncia (seua’rència) i na va fé [va fen’ne] dugues parts. Al cap d’uns cons dias al dulen va nas’sen [s’an va ana] del popla mol tibat i sensa dil’li adéu a ningú. Ba trabassá molta terr’erma mols de boscus i mols de rius, i ba’rribà’nuna gran ciutat anunta (unta) se va gasta tots el cèntims

Mallorquí (Campos)

Un homo domés tenia dos fiis. Es mé(s) jove va dí (a) son pare: “Ia’s hora que sigui’s meu propi amo i que tengui dobbés; és necessari que me’n pugui (a)ná i veure món. Partiu es vostros béns i donau-me lo que me toqui.” “Ai, fii meu”, va dí son pare, “com vulguis; ets un dolent i seràs castigat”. I llavò va ubrí un cala(i)x, va partí et seu(s) béns i en va fé dues pars. Un(s) dies después [as cap d’un(s) dies], es dolent se’n va (a)ná des pobble tot gojós i sense dí diós a ningú. Va travessá molts d’ermassos, molts de bots i molts de rius i va (a)rribá a una gran ciutat on va gastá tots es dobbés.

Eivissenc

Un home dumés tenia dos fiis. Es més jove va dí (a) sun pare: “Ia’s hora que siga’s meu propi amu i que tenga sous; és necessari que me’n puga ‘ná i veure món. Partiu es vostrus béns i dunau-me lu que em toqui.” “Ai, fii meu”, va dí sun pare, “com vulguis; ets un dulen i seràs castigat”. I llavò va ubrí un cala(i)x, va partí’s seus béns i en va fé dos parts. Uns dies después [as cap d’uns dies], es dulen se’n va ‘ná des pobble tot gujós i sense dí diós a ningú. Va travessá mols ermassos, mols boscos i mols rius i va ‘rribá a una gran ciutat on va gastá tots es sous.

Publicat dins de Batxillerat | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Perquè la vida pot ser meravellosa

Llengua                         Traducció
——–                         ———–
Albanès                       te dua
Albanès                       te dashuroj
Alemany                     Ik houd van u
Alsacià                         Ich hoan dich gear
Anglès                         I love you
Àrab                            Ana Behibak (a un home)
Àrab                            Ana Behibek (a una dona)
Armeni                        Kez sirum em
Basc                            Maitea haut
Batak                          Holong rohangku di ho
Bavarès                      I mog di narrisch gern
Bengalí                       Ami tomake bhalobashi.
Berber                        Lakh tirikh
Bicol                            Namumutan ta ka
Búlgar                        Obicham te
Cantonès                   Moi oiy neya
Cantonès                   Ngo oi ney
Castellà                     Te quiero
Català                        T’estimo  
Cebuà                        Gihigugma ko ikaw
Ceqli                          Go pyar zi
Chickasaw                Chiholloli 
Coreà                         Tangshin-i cho-a-yo
Cors                           Ti tengu cara (a una dona)
Cors                           Ti tengu caru (a un home)
Crioll Haitià              Mwen renmen’w
Croat                         Ja volim tebe
Danès                        Jeg elsker dig
Eslovac                      lubim ta
Eslovè                        ljubim te
Esperanto                 Mi amas vin
Estonià                      Mina armastan sind
Farsi                          Tora dust midaram
Farsi (Persa)            Doostat dAram
Filipí                          Mahal ka ta
Filipí                          Iniibig Kita
Finès                         Mina” rakastan sinua
Flamenc                    Ik hou van je
Francès                     Je t’aime
Francès de Canadà  Sh’teme  (parlat sona com això)
Gaèlic                        Ta gra agam ort
Gaèlic Escocès          Tha gra\dh agam ort
Gal·lès                      ‘Rwy’n dy garu di.
Grec                          S’ayapo   
Groenlandès            Asavakit
Gujrati                      Hoon tane pyar karoochhoon.
Hausa                       Ina sonki
Hawaià                     Aloha au ia ‘oe
Hebreu                     Ani ohev otach       (home a dona)
Hebreu                     Ani ohev otcha       (home a home)
Hebreu                     Ani ohevet otach     (dona a dona)
Hebreu                     Ani ohevet otcha     (dona a home )
Hindi                         Main Tumse Prem Karta Hoon
Hokkien                    Wa ai lu
Hongarès                 Szeretlek
Hopi                          Nu’ umi unangwa’ta
Indonesi                   Saya cinta padamu 
Iranià                       Mahn doostaht doh-rahm
Irlandès                   Taim i’ ngra leat
Islandès                   Eg elska thig
Italià                         Ti amo
Iugoslau                    Ya te volim
Japonès                    Kimi o ai shiteru
Javanès                    Kulo tresno
Kannada                   Naanu Ninnanu Preethisuthene
Kiswahili                   Nakupenda
Klingon                      bangwI’ SoH
Kurd                          Ez te hezdikhem
Lao                             Koi muk jao
Letó                           Es milu tevi
Libanès                     Bahibak
Lingala                      Nalingi yo
Lituà                          TAVE MYLIU (ta-ve mee-lyu)
Llatí                           (Ego) amo te
Luxemburguès        Ech hunn dech gär
Lojban                       mi do prami
Luo                            Aheri
Macedoni                  SAKAM TE!
Malabar                    Njyaan Ninne’ Preetikyunnu
Malai                         Saya cintakan mu
Malasi                       Saya Cintamu
Mandarí                    Wo ai ni 
Marathi                     me tujhashi prem karto (home a dona)
Marathi                     me tujhashi prem karte (dona a home)
Mohawk                    Konoronhkwa
Navaho                      Ayor anosh’ni
Ndebele                     Niyakutanda
Noruec                      Eg elskar deg
Op                             Op Lopveop Yopuop
Oriya                        Mun tumaku bhala pae
Osseti                       Aez dae warzyn
Pakistaní                  Mujhe Tumse Muhabbat Hai
Persa                         Tora dost daram
Pig Latin                   Ie Ovele Ouye
Polac                         Kocham Cie
Portuguès                Amo-te
Portuguès (Brasil)  Eu te amo
Punjabi                     Mai taunu pyar karda
Quenya                     Tye-mela’ne
Quetxuà                    Qanta munani
Quetxuà d’Equador Canda munani
Romanès                   Te iubesc
Rus                            Ya vas liubliu
Sànscrit                     tvayi snihyaami
Serbi                          ljubim te  
Serbocroat               Volim te
Shona                        Ndinokuda
Sinhalese                  Mama oyata adarei
Sioux                         Techihhila
Siri/Libanès            BHEBBEK (a una dona)
Siri/Libanès            BHEBBAK (a un home)
Sri Lanka                  Mama Oyata Arderyi
Suahili                       Nakupenda
Suec                          Jag a”lskar dig
Tagalog                    Mahal kita
Tahitinià                  Ua Here Vau Ia Oe
Tamil                       Naan Unnai Kadalikiren
Telugú                     Neenu ninnu pra’mistu’nnanu
Thai                         Phom Rak Khun   (home a dona)
Thai                         Ch’an Rak Khun  (dona a home)
Tunisià                    Ha eh bak                     *
Turc                         Seni Seviyurum
Txec                          Miluji te
Ucraïnès                  ja tebe koKHAju 
Vietnamita              Toi yeu em
Volapük                   Löfob oli.
Yiddish                      Ich libe dich
Zazi                            Ezhele hezdege
Zulu                           Mena Tanda Wena
Zuñi                           Tom ho’ ichema

Publicat dins de 4rt ESO, Batxillerat | Etiquetat com a , | 1 comentari

Accent diacrític

Relaciona els mots de l’esquerra amb els de la dreta:

a) botes 1) ofereix
b) bótes 2) mullers
c) votes 3) calçat
d) dóna 4) a l’exterior
e) dona 5) recipient
f) dónes 6) senyora
g) dones 7) dónes el vot
h) fora 8 ) lliures
i) fóra 9) estranger
j) forà 10) seria
Publicat dins de 4rt ESO | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Separació de síl·labes

Separa les síl·labes de cada mot i encercla la tònica:

Paraigua, oceà, inhàbil, teatre, jutges, milhomes, àtic, reixa, passes, cella, nosaltres, terra, asma, moure, tothora, escena, cel·la, eina, besavi, cotxe.

Barra, bossa, piscina, mitja, fetge, fitxa, tretze, nul·la, ambigüitat, mosquit, canyella,   desordre, inestable, malestar, iugoslau, xemeneia, mútua, qüestió, empaita, cuina, dieu, dia,   gràcia, atenció, Alguaire,   pou,   eina,   pua,   llengües.

Noia, contínua,   Pasqua,   seuen,   reina,    sínia,   guarda,   neula,   bateig,   guerra, baix, sequera.

Guix, reien, insídia, causa, maig, vídua, quart, coix, parleu, llengüeta, xiular, obliqüitat,   treuen, Lluïsa, iot.

Publicat dins de 4rt ESO, Batxillerat, General | Etiquetat com a | 3 comentaris

Palíndroms

Un palíndrom és una paraula o una frase que es pot llegir igual del dret que del revés, com per exemple, el nom propi d’Anna o bé la frase català a l’atac.

En aquest web podeu trobar una bona colla de palíndroms en català: http://www.xtec.es/~jalins/palindroms/palcata.html

Podeu localitzar els tretze palíndroms que hi ha amagats en el text que apareix a continuació.
 
“El bar olotí té poc selaci (sic) a l’escó petit olorable. S’estimen més el peix menut i afirmen que el bon seitó pot i és noble. Per això s’han especialitzat en el producte de l’anxova. Però avui el dia no hi transcorre amb gaire calma…
D’un tallat n’ha sortit disparat un glop de llet al clatell del veí. Val més estar a recer, penso, tot i que, de vegades, si vas per la ruta natural reps avís. A la taula de la dreta, una executiva parla pel mòbil i diu en veu baixa : “truca’m a casa, camacurt!”; penja de seguida i es dirigeix lasciva al seu acompanyant tot dient-li:”Tira’m anís a la sina, marit!”. Al fons del bar, un aviador roda i va nu: de fet, d’entrada ja s’endevina que l’home tenia un aire de dèria.
Mentrestant, a fora al carrer, un noi que duu una samarreta amb una gran U, li diu a un home gran repenjat sobre una farola:”Avi la nit negra i l’argentina li va!”. Però l’home no escolta i fixant-se en la samarreta pensa que si la U gira, deu quedar igual, i no gens errat.
Tornant a dins, un senyor ha demanat l’especialitat a la cambrera. Ella s’hi atansa i callada posa la sopera. Ja reposa la sopa d’all ací.

Publicat dins de 4rt ESO | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Paraules de Joan Fuster

Escoltem les paraules d’aquesta eminència en filologia sobre la unitat de la llengua catalana…

joan-fuster-discurs-per-la-unitat-de-la-llengua-catalana.mp3

Publicat dins de Batxillerat | Etiquetat com a | Deixa un comentari

El català nord-occidental

Avui, per veure una mica els trets característics del català parlat a les comarques lleidatanes, el millor que podem fer és escoltar el grup més de moda de les nostres terres. Aquí els The Companys ens fan saber que és istiu

Publicat dins de Batxillerat | Etiquetat com a | 3 comentaris

Els 10 manaments de la llengua catalana

Uns consells d’Enric Prat de la Riba que ens aniran molt bé per entendre el sentiment que hem de tenr cap a la nostra llengua: 

I – Estima la teva llengua catalana per sobre totes les altres.

II – No l’enlletgeixis amb flestomies i amb expresions grolleres.

III – Esforça’t a parlar-la i escriure-la bellament, estudiant-ne la gramàtica i    el diccionari, i llegint-ne els bons autors.

IV – Sigui la primera llengua que ensenyis als teus fills.

V – Sigui la llengua en que preguis a Déu.

VI – Sigui la llengua en que escriguis les teves cartes, les teves notes i els teus comptes.

VII – Sigui la llengua de totes les coses de la teva professió, del teu comerç, del teu ofici.

VIII – Sigui la llengua que facis valer en les relacions i en tots els teus actes, en privat i en públic.

IX – Afavoreix l’escola, el llibre i el teatre català.

X – Ten per tot arreu on vagis l’orgull de la teva llengua catalana perquè ella t’acredita d’ésser un home que té una pàtria propia.

Publicat dins de 4rt ESO, Batxillerat, General | Etiquetat com a , | Deixa un comentari