Recursos Educatius

 

AULA D’EDUCACIÓ ESPECIAL

Les mestres d’Educació Especial, es fan càrrec dels alumnes amb necessitats educatives especials greus i permanents que tenen diagnòstic de l’EAP, Dictamen o Informe psicopedagògic, amb dificultats de llenguatge o de parla relacionades amb dificultats importants d’aprenentatge, retards de desenvolupament o dificultats cognitives. També alguns alumnes que van més endarrerits en la lectoescriptura, en matemàtiques o que presenten una immaduresa general.

Les mestres d’Educació Especial col·laboren amb els tutors i les tutores en la concreció d’adaptacions del currículum i en la mesura del que sigui possible orientar en la preparació i adaptació d’activitats  i materials didàctics que facilitin l’aprenentatge d’aquest alumnat i la seva participació en les activitats del grup-classe ordinari.

També es portarà a terme un treball de col·laboració amb els diferents especialistes del centre i amb altres professionals que intervenen en l’atenció d’aquests alumnes per tal d’anar coordinats.

Les altes i baixes dels alumnes amb necessitats educatives especials greus i permanents i/o amb dictamen de l’EAP que assisteixen o es creu que han d’assistir a l’aula d’Educació Especial es consensuaran conjuntament amb tots els/les professionals implicats i amb el vistiplau de la psicòloga de l’EAP. Sempre que sigui possible s’intentarà que aquests canvis s’acordin en les reunions d’avaluació trimestral i per tant, que tinguin efecte en el següent trimestre.

EL SEP ( Suport escolar personalitzat)

Atendrà aquells alumnes que presenten mancances o retard lleu d’aprenentatge i que rebent una atenció més individualitzada poden assolir millor els continguts del curs. Es prioritzarà la comprensió i l’expressió oral i escrita, les habilitats matemàtiques i les llengües estrangeres. Aquest suport va dirigit a nens de P4 i P5 ( intervenció dins l’aula ) 1r i 2n cicle inicial ( 75% Intervenció a l’aula / 25% de 2/4 de 5 a les 5h o de 2/4 d’1h a la 1h) i 6è de primària ( 75 % intervenció a l’aula / 25% de 2/4 de 5h a les 5h p de 2/4 d’1h a la 1h ).

EAP

Un professional de l’EAP, la Núria Pareta, que vindrà a l’escola tots els dilluns al matí ( 9-14h) i a la tarda (15-16.30h) per realitzar tasques d’identificació i avaluació psicopedagògica de les necessitats educatives dels alumnes que se li requereixin i fer el seu seguiment. Així mateix col·labora i assessora periòdicament als mateixos alumnes, mestres i famílies al llarg de tota l’escolaritat. En particular, fa els informes i dictàmens corresponents als alumnes amb NEE. Es coordina amb tots els professionals implicats amb l’alumne: tutors, mestra d’educació especial o mestra de suport, professionals externs (psicòlegs o psicopedagogs,  assistents socials, logopedes..) per al traspàs d’informació. També fa les gestions de les beques d’EE. A través de la Inspecció Educativa i les comissions d’escolarització participa en la comissió de matriculació i en l’optimització de respostes amb les necessitats educatives dels alumnes amb NEE, de les seves famílies i de tota la comunitat educativa.