Anglès a Primària

Què volem a primària?

Sobre tot, que la canalla tingui ganes i motivació per continuar estudiant anglès o altres llengües estrangeres.

A nivell de les habilitats necessàries per aprendre anglès:

Parlar i conversar:

 • Interacció oral a l’aula en situacions reals o simulacions.
 • Formulació de preguntes i respostes relacionades amb el tema que es treballi.
 • Participació activa en les interaccions orals a l’aula.
 • Reproducció de cançons, poemes, rimes, narracions i textos breus.
 • Exposició oral individual o en grup de temes treballats, utilitzant tots els suports visuals i informàtics disponibles.

Escoltar i comprendre:

 • Comprensió d’instruccions de treball i de missatges quotidians (saludar, acomiadar-se, felicitar, disculpar-se, demanar permís, agrair…) .
 • Identificació del vocabulari i expressions bàsiques d’un tema específic.
 • Audició i comprensió de diàlegs, narracions, descripcions, instruccions de jocs, receptes…

Llegir i comprendre:

 • Lectura de textos per copsar el sentit general i extreure’n informació.
 • Utilització de diccionaris per comprendre el significat del lèxic nou.
 • Ús de les TIC per a la recerca guiada de la informació.

Escriure:

 • Producció de paraules, expressions i petits textos, seguint uns models.
 • Escriure postals, felicitacions, petits diàlegs i descripcions.
 • Progressiva autonomia en l’aprenentatge: organització i planificació del treball, acceptació de l’error, autocorrecció i autoavaluació de tot el procés.