ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

Ja per acabar i veure si els infants han assolit els objectius proposats farem un JClic d’En Tabalet. Només els farem fer l’apartat de “relacionar” i d’aquí només les activitats que ens interessin.

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=2000

Una altra activitat la farem amb la Bee-Bot. Els infants l’hauran de programar per tal que vagi pel tauler buscant els personatges segons l’ordre en que apareixen al conte.

I per últim, farem teatre!! Els infants representaran el conte i el verbalitzaran.