Categoria: Normativa

Lleis Educatives: LOE 2/2006, LEC 12/2009

LOE 2/2006 de 3 de Maig LOMCE LEC 12/2009 de 10 Juliol

Normativa

Normativa Infantil

– DECRET 181/2008 de 9 de setembre pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil.
– Ordre EDU /484/2009, de 2 de novembre del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació del segon cicle d’educació infantil.

Normativa

Decret 150/2017 de 17 d’octubre

– Decret 150/2017 de 17 d’octubre d’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu
– Presentació Sra. Mercè Esteve sub-directora general d’Ordenació i Atenció a la Diversitat, 23 de novembre de 2017

Normativa

Competències Bàsiques

– Programar per competències a l’EP
– Competències bàsiques. Àmbits
– Del currículum a les programacions
– Competències bàsiques per àmbits
– Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic

Normativa

Normativa Primària

Decret 119/2015 de 23 de juny (Currículum de EP) Ordre ENS 164/2016 de 14 de juny (Avaluació EP)

Normativa