DECRET 181/2008 de 9 de setembre pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil. (Correcció d’errada en el DOGC núm. 5317, pàg. 11008, de 12.2.2009).

Ordre EDU /484/2009, de 2 de novembre del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació del segon cicle d’educació infantil.