Tema 5: Canvis econòmics i socials en el primer terç del segle xx

tetuandelasvictorias-1930alfonso.jpg

1. CONTINGUTS

1. La població creix i es mou.

1.1. El creixement demogràfic
1.2. Els moviments migratoris
1.2. La immigració

2. El món urbà

2.1. El socialisme utópic
2.2. Anarquisme
2.3. Marxisme

3. El moviment obrer durant el Sexenni Democràtic

3.1. La Primera Internacional (AIT) a Espanya
3.2. Expansió i crisi de la Federació Regional Espanyola de la AIT (FRE-AIT)

4. El moviment obrer durant la Restauració

4.1. El sindicalisme anarquista
4.2. L’acció terrorista
4.3 El socialisme. naixement del PSOE i la UGT

5. Els inicis del catalanisme polític

5.1. L’aparició decatalanisme
5.2. Les opcions ideológiques del primer catalaninsme

6. La consolidació del catalisme

6.1. Les primeres accions del catalanisme
6.2. La Unió catalanista i el primer projecte d’autonomia
6.3. La presència pública del catalanisme

7. El modernisme: un art global

7.1. Fonaments idològics
7.2. Les diferents arts: literatura, pintura i arquitectura

8. Vocabulari històric

2. ACTIVITATS

a) Exercicis: 1, 2, 3, i 5 de les pàgines 227-229 del llibre de text.
b) Vocabulari històric
c) Dossier: Les dones a les fàbriques pàg. 224-226

3. MATERIAL DE SUPORT

Ecomomia espanyola durant el primer terç del s. XX>>>