DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Fotocòpia i original de:
Llibre de família.
Carnet de salut (vacunacions al dia). Tarja de seguretat social.
DNI dels pares.
Carnet de família nombrosa, si és el cas.
Certificat d’empadronament.
3 fotografies (carnet).
Justificants dels ingressos, si s’és beneficiari de la renda mínima d’inserció.

CRITERIS DE BAREMACIÓ

CRITERIS PRIORITARIS
Tenir germans matriculats al centre: 40 punts
Domicili de residència: 30-20-10 punts
Renda familiar: 10 punts
Discapacitat certificada: 10 punts
CRITERIS COMPLEMENTARIS
Família nombrosa o monoparental 15 punts
Ex-alumne del centre 10 punts
Malaltia crònica 10 punts