PREINSCRIPCIÓ 2020-2021

Us comuniquem que la matrícula del curs 2020-2021 per l’etapa d’infantil P3 serà del 13 al 17 de juliol amb cita prèvia. Per formalitzar la matrícula cal que porteu la documentació següent:

 • Mascareta
 • Bolígraf
 • 4 fotografies mida carnet de l’infant
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunes
 • Original dels documents d’identitat que es va acreditar a la preinscripció

Obligatòria 2020/2021
Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 07/07/2020

Obligatòria 2020/2021
Publicació de la llista d’espera del centre a 07/07/2020

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada definitiva a 11/06/2020

Puntuació un cop resoltes les reclamacions

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem provisional a 29/05/2020

PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2020-2021

CALENDARI PREVIST

COM S’HA DE FER TELEMÀTICAMENT? (VIA PRINCIPAL) 

Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic. 

El tràmit es pot fer a través del portal preinscripcio.gencat.cat

Codi del centre: 08029386

S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. El correu de la nostra escola és: a8029386@xtec.cat 

En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància. Cal recordar que el període per presentar el resguard i la documentació finalitza un dia més tard que el període de presentació de sol·licituds (el 25 de maig).

COM S’HA DE FER PRESENCIALMENT? (CASOS EXCEPCIONALS I JUSTIFICATS)

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica es podrà fer presencialment amb cita prèvia. Per demanar la cita a la nostra escola ho podeu fer mitjançant:

L’horari presencial serà de 9 a 13 h.

En aquest cas heu de tenir en compte:

 • Venir només una sola persona que no sigui de risc
 • Portar mascareta i guants
 • Portar un bolígraf
 • Portar tota la documentació necessària amb la seva fotocòpia corresponent
 • Portar la sol·licitud emplenada

QUINA DOCUMENTACIÓ ES NECESSITA?

 • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i còpia del DNI de l’infant, si en té.
 • Original i còpia de la targeta sanitària de l’infant.
 • Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, si el DNI no coincideix amb el DNI de la persona sol·licitant. 
 • Certificat emès per l’empresa, si s’al·lega el domicili de feina de la persona sol·licitant.
 • Per justificar la renda anual: Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Per confirmar la discapacitat: Original i còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes. O si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 • Original i còpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent, si és el cas.

Tots els documents només caldrà enviar-los en arxius adjunts escanejats o en foto quan es faci per via telemàtica.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Educació comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

 

 BAREMACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT
CRITERIS GENERALS
Germans/es escolaritzats al centre 40 PUNTS
Domicili habitual infant dins l’àrea d’influència 30 PUNTS A triar una de les tres opcions
Adreça treball pare, mare o tutor/a legal dins l’àrea d’influència 20 PUNTS
Domicili habitual infant fora de l’àrea d’influència 10 PUNTS
Renda anual unitat familiar 10 PUNTS
Discapacitat mínima del 33% de l’infant, pare, mare o germà/na 10 PUNTS
CRITERI COMPLEMENTARI
Família nombrosa o monoparental  15 PUNTS

Per saber si el domicili està dins l’àrea d’influència del centre escolar podeu accedir al link “consulta per adreça” de la web de l’OME (Oficina Municipal d’Educació de Terrassa).

COM CONSULTAR LES LLISTES DE BAREMS I ASSIGNACIONS?

Des de la web de l’escola sortiran publicades les llistes amb les dades personals dels sol·licitants anonimitzades.

Aquesta publicació complementa la consulta individual de les dades que cada sol·licitant pot fer des de la web de Estudiar a Catalunya.

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic de l’escola: a8029386@xtec.cat 

OFERTA DE PLACES

 • P-3: S’oferten 42 places ordinàries i 8 places de reserva per a alumnes amb NEE

 • Des de P-4 fins a 6è de primària de moment no s’oferten places.