CONSELL ESCOLAR

Composició del Consell

El Consell Escolar de l’Escola de Masquefa II està format per 13 persones:
Director, que n’és el president
Cap d’estudis
Secretari administrador (amb veu i sense vot)
1 representant de l’Ajuntament de Masquefa
1 representant del personal no docent
4 representants dels pares d’alumnes (3 elegits per votació + 1 nomenat per l’AMPA)
4 representants dels mestres, elegits per votació

Membres que formen el Consell Escolar

President: Salvador Panareda
Cap d’Estudis: Ma. Antònia Matas
Secretària: Laia Barnés
Representant Ajuntament: Carme Alias
Representant PAS: Charo Barrera
Representant AMPA: Imma Sabi
Representants Pares: Dolores Salmeron i Montserrat Correa.
Representants Mestres: Núria Planas, Fernando Foix i Isabel García.

Funcions del Consell

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

• Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
• Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
• Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
• Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col•laboració del centre amb entitats i institucions.
• Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
• Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
• Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
• Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
• Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
• Aprovar els criteris de col•laboració amb altres centres i amb l’entorn.
• Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Funcionament

l consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no estigui previst s’han d’aplicar les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.

El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar la direcció del centre, o en la seva representació, un altre òrgan unipersonal de direcció, un professor o professora, i un alumne o alumna o un representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de titularitat pública, a més, hi ha d’haver preceptivament una comissió econòmica que supervisa la gestió econòmica del centre.

Renovació de membres

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del consell escolar, les convoca el director o directora del centre públic, amb quinze dies d’antelació, dintre del període que fixa el Departament d’Ensenyament.

Les vacants del consell escolar s’han d’ocupar pel procediment establert a les normes d’organització i funcionament del centre; si aquestes no ho preveuen, les ha d’ocupar la següent candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-les, romanen sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar.

La condició de membre del consell escolar es perd quan es deixa el càrrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l’òrgan que l’ha designat en revoca la designació.