PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2014/15

 

  • Termini per presentar la sol·licitud: de l’11 al 21 de març de 2014
  • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 1 d’abril de 2014
  • Termini per presentar reclamacions: 2, 3 i 4 d’abril de 2014
  • Sorteig del número de desempat: 2 d’abril de 2014
  • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 10 d’abril de 2014
  • Publicació de les llistes d’alumnes admesos i, si escau, la llista d’espera: 15 de maig de 2014

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

* Imprès facilitat pel centre o a la web

http://gencat.cat/preinscripcio/primaria_impres.htm

* Original i fotocòpia del Llibre de Família (full on consti matrimoni i fill/a).

* Original i fotocòpia DNI pare/mare o tutors.

* Original i fotocòpia del carnet de vacunacions.

* Original i fotocòpia de la targeta TSI del nen/a.

* 1 fotografia mida carnet.

 

Per tal d’acreditar els punts per a la baremació de les sol·licituds:

* Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

* Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació de renda mínima d’insersió.

* Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, si s’al·lega aquesta condició.

* Certificat del Departament de Benestar i Família, si s’al·lega disminució.

* Certificat mèdic oficial, si s’al·lega malaltia crònica.