11 La definició

ESQUEMA:

Introducció

 • concepte de definició (donar el significat, explicar termes desconeguts…)
 • objectiu
 • El paper de la sinonímia, l’antonímia i els exemples
 • dificultat

Característiques:

 • establir semblances i diferències
 • grupar en categories
 • Deixar clares les propietats
 • Construir un text amb el vocabulari adequat

Normes bàsiques:

 • el mot definit no pot aparèixer en la definició
 • transmetre claramewnt el significat
 • ús de mots coneguts: sinònims i antònims