Daily Archives: 29 novembre 2010

Què fem durant la setmana?

Durant la setmana fem activitats de manera fixa que són sempre les mateixes: dormir, menjar, anar a l’escola; però disposem de temps per fer altres activitats variades. Volíem fer un estudi sobre com gastem aquestes estones de temps lliure.
El primer que vam fer va ser posar-nos d’acord sobre el nombre d’hores setmanals que tenim de temps lliure, vam arribar a la conclusió que tenim 45 hores lliures.
Seguidament vam buscar totes les activitats que fem i les vam agrupar en blocs : Jugar, activitats extraescolars, tasques escolars, mirar la televisió i activitats familiars. Volíem saber quantes hores setmanals dediquem a cada bloc. Cada alumne, de manera estimativa, va fer una enquesta sobre quantes hores setmanals dedica a cada bloc, la única condició era que el total d’hores havia de ser 45 i totes elles s’havien de repartir.
Feta la enquesta vam calcular les mitjanes. Vam considerar les dades com les corresponents a un alumne/a model que representa a tota la classe (veure gràfic, barra acumulativa 1).
A continuació vam canviar la vida del model, treballant en grup van arribar a una entesa sobre com ens agradaria gastar les 45 hores lliures setmanals. La mitjana dels diferents grups va donar la barra 2 del gràfic.
La barra 3 del gràfic correspon a un/a alumne/a qualsevol. Tots els alumnes van haver de dibuixar el seu gràfic amb el programa GeoGebra. Després cada alumne va fer una darrera modificació fent un altre gràfic sobre el que li agradaria fer, barra 4. Per acabar cada alumne/a de la classe va comparar el que fa amb la mitjana (barra 3 amb barra 1) i el que li agradaria fer amb el que fa (barra 4 amb barra 3).
Tot el treball, els gràfics i les conclusions les trobareu publicades al bloc de cicle superior dins la categoria “enquestes”.
http://blocs.xtec.cat/ceipflix56/category/enquestes/

grafic_acabat_color