CANDIDATS/ES I VOTACIÓ

DIMECRES 24 DE NOVEMBRE.

El passat dimecres es van celebrar les eleccions al Consell Escolar.

Van participar 15 famílies d’un total de 70, fet que representa un 21’4 % de participació.

Han estat escollits:

Sra. Esperanza Fernández Collado ( Mare de la Paula del Grup Ciclistes), amb 15 vots.

Sr. Ferran Pasalamar Pons (Pare de l’Andreu del Grup Tennistes), amb 15 vots.


Gràcies als pares i mares que heu participat.

LA DIRECCIÓ

Benvolguts Pares i Mares,

El proper Dimecres 24 de Novembre hi ha les votacions pel CONSELL ESCOLAR, amb el següent Horari:

Matí 9h30 a 10h30

Tarda 13h a 17h

Els pares i mares que han presentat la seva candidatura són:


Sra. Esperanza Fernández Collado ( Mare de la Paula del Grup Ciclistes).

Sr. Ferran Pasalamar Pons (Pare de l’Andreu del Grup Tennistes).

Us esperem a tots i a totes.

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Ha començat el procès d’elecció dels pares representants al Consell Escolar. El Consell escolar està format per 6 representants dels pares. Cada dos anys es fa renovació dels càrrecs que han arribat a acumular 4 anys de representació. Aquest curs s’han de triar dos representants.

Heu rebut a casa un full per poder presentar-se com a candidat al Consell Escolar.

També des d’avui podeu consultar el cens electoral, penjat al tauler informatiu de l’escola.

REPRESENTANTS:

CALENDARI.

– Presentació de candidatures, fins el 10 de novembre.

– 14 de novembre sorteig membres mesa electoral.

Votacions:  24 de novembre

9h30 a 10h30

13h a 17h

Funcions del consell escolar dels centres públics

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres

cinquenes parts dels membres.

b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els

resultats.

c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de

col?laboració del centre amb entitats o institucions.

d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.

e) Aprovar la carta de compromís educatiu.

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o

directora.

i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i

d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer

l’evolució del rendiment escolar.

l) Aprovar els criteris de col?laboració amb altres centres i amb l’entorn.

m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries

Funcionament del consell escolar dels centres públics

1. Les funcions del consell escolar són les que estableix l’article 148.3 de la Llei

d’educació. A més, li correspon vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment

de la programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el marc del

projecte educatiu del centre, vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i

col?legiats d’acord amb l’article 144.4 de la Llei d’educació.

2. El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no

estigui previst s’han d’aplicar les normes reguladores dels òrgans col?legiats de

l’Administració de la Generalitat.

3. El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i

sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol?licita al menys un terç de

les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a

la seva finalització.

4. Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no és possible

arribar-hi, la decisió s’adopta per majoria de les persones membres presents, llevat dels

casos en què la normativa determini una altra majoria qualificada.

5. La convocatòria de les reunions s’ha de trametre per la presidència del consell amb una

antelació mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de ser objecte de

debat, i, si escau, d’aprovació. El consell escolar es pot reunir d’urgència, sense termini

mínim per a la tramesa de la convocatòria, si totes les persones membres hi estan

d’acord.

6. Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat

normal del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’alguna persona

membre de la comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar, se’l podrà

convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o qüestió corresponent.

NORMATIVA

 • Resolució EDU/2962/2010,
  de 14 de setembre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.
 • Decret 102/2010,
  de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius
 • Llei 12/2009,
  del 10 de juliol, d’educació
 • Decret 282/2006,
  de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres
 • Llei orgànica 2/2006,
  de 3 de maig, d’educació

Nou Decret de la direcció dels centres educatius

Dimarts, 02 de novembre de 2010

Nou Decret de la direcció dels centres educatius

Atorga més competències a les direccions dels centres i les reconeix com a autoritat pública


El Govern ha aprovat el Decret de la direcció dels centres educatius públics, una nova norma que desplega la Llei d’Educació de Catalunya i que amplia les competències i responsabilitats dels directores i directores dels centres educatius.

El nou Decret també reconeix la direcció com a autoritat pública, la qual cosa li permetrà gaudir de la presumpció de veracitat en els informes que elabori i d’ajustament a la norma en les actuacions que porti a terme.

La nova direcció haurà de basar el seu mandat en un Projecte de direcció. En aquest document haurà d’establir uns objectius concrets a assolir. Passats quatre anys, s’avaluarà si s’han realitzat o no. En cas que l’avaluació sigui positiva, el director o directora podrà cobrar un suplement econòmic que augmentarà a mesura que acumuli mandats.

El Decret també converteix el director o directora en cap de personal del centre educatiu. La nova norma l’autoritza per proposar, d’acord amb el consell escolar, la plantilla necessària per a l’escola o institut. També li atorga la capacitat d’intervenir en els processos de provisió de llocs de treball i en l’establiment del tipus de càrrecs directius que tindrà el centre.

A més, la direcció podrà imposar sancions al personal docent en cas de faltes lleus i serà responsable de resoldre en els casos que es produeixin faltes d’assistència o puntualitat no justificades.

D’altra banda, el Decret fa un pas endavant per adequar l’actuació de la direcció a les particularitats de cada centre educatiu. En aquest sentit es crea la figura del directiu professional docent. Aquest nou perfil, que existirà a determinades escoles i instituts, tindrà més atribucions de les que són habituals: podrà establir els complements per major dedicació, innovació i recerca del personal docent, i també la formació que ha de seguir el professorat.

Per fer front a tot aquest procés, s’estableixen tres tipus de formació per a les direccions dels centres: un Mestratge de direcció de centres, que constituirà mèrit prioritari per accedir al càrrec, un programa específic de formació prèvia a l’exercici del càrrec i un programa de formació permanent.

Mes informació: