EL CONSELL ESCOLAR

El consell escolar del centre

1 El consell escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern dels col·legis d’educació infantil i primària i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats.

2 Són competències del consell escolar:

a) Elegir el director i conèixer la seva proposta de nomenament de l’equip directiu.

b) Proposar a la delegació territorial del Departament d’Ensenyament la revocació del nomenament del director, en la forma establerta a l’article 30.4 d’aquest Reglament.

c) Aprovar la creació d’altres òrgans de coordinació del col·legi i assignar-los competències, sens perjudici de les funcions dels òrgans de coordinació preexistents.

d) Decidir sobre l’admissió d’alumnes, dins el marc de la normativa vigent.

e) Resoldre els conflictes i imposar els correctius amb finalitat pedagògica en matèria de disciplina d’alumnes, d’acord amb les normes que regulen els seus drets i deures.

f) Establir les directrius per a l’elaboració del projecte educatiu del col·legi, aprovar-lo i avaluar-ne el compliment.

g) Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.

h) Aprovar el Reglament de règim interior del centre.

i) Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats escolars complementàries, de les activitats extraescolars i dels serveis, si s’escau, amb la col·laboració de les associacions de pares d’alumnes. Aprovar-ne la programació i avaluar-ne l’execució.

j) Avaluar i aprovar la programació general del centre que, amb caràcter anual, elabori l’equip directiu.

k) Avaluar i aprovar la memòria anual d’activitats del centre.

l) Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, esportives i recreatives, així com aquelles accions assistencials a les quals el centre pot prestar la seva col·laboració, escoltades les associacions de pares.

m) Establir les relacions de col·laboració amb altres centres amb finalitats culturals i educatives.

n) Promoure l’optimització de l’ús de les instal·lacions i el material escolar i la seva renovació, així com vetllar per la seva conservació, sens perjudici del que disposa l’article 7 d’aquest Reglament.

o) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i elaborar un informe que s’inclou a la memòria anual.

p) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per disposició del Departament d’Ensenyament.

 

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Resultats de les eleccions al Consell Escolar, sector Pares i mares:

NÚ,ERO TATAL DE CENS 136
PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ 7,35

Les representants triades han estat:

– Victòria Pérez Hijano

– Mercè Soler Soler

– Esther Mª Molina Galvez

Des d’aquí agraïm la participació dels pares i mares. Pensem i tinguem present que l’escola som tots i totes.