CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

 

La llei d’educació de Catalunya (12/2009), a l’article 20, estableix que “Els centres, en el marc del que estableix el títol i d’acord amb llurs projectes educatius, han de formular una carta de compromís educatiu, en la qual han d’expressar els objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte per al desenvolupament de les activitats educatives. En la formulació de la carta participen la comunitat escolar i, particularment, els professionals de l’educació i les famílies”.

 

D’acord amb la llei:

Els sotasignats, ……………………….. , director de l’escola CEE Jeroni de Moragas i …………………………………………………………………………………………… (pare/mare/tutor/a) de l’alumne……………………………………………………………………………. conscients que l’educació de l’alumnat implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta, que comporta els compromisos següents:

 

COMPROMISOS PER PART DEL CENTRE

1.    Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o alumna.

2.    Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.

3.    Informar les famílies del projecte educatiu, de les normes de convivència, del funcionament i organització i afavorir la participació per la seva millora.

4.    Fomentar la Implicació  i la participació famílies en el projecte d’escola.

5.    Adoptar les mesures educatives que el centre disposi per atendre les necessitats específiques de cada alumne/a i mantenir-ne informada a la família.

6.    Mantenir una comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a a través de reunions trimestrals.

7.    Atendre les peticions d’entrevista i de comunicació que formuli la família, en un termini raonable dins de la disponibilitat del centre.

8.    Donar respostes individualitzades a les necessitats educatives específiques de cada alumne o alumna, optimitzant els recursos disponibles.

9.    Informar la família de l’evolució dels aprenentatges i del desenvolupament personal i social de l’alumne o alumna a través de les reunions i de l’informe anual.

10. Vetllar per que el servei de transport funcioni correctament i es compleixin les normes establertes. Canalitzar les demandes i sol·licituds de les famílies.

11. Donar resposta a les necessitats individuals i especifiques dels alumnes i canalitzar les relacions amb  el servei de menjador.

12. Cercar, orientar, informar i acompanyar a la família en la tria dels recursos més adients i adaptats a les necessitats especifiques dels alumnes que acaben l’escolaritat.

13. Vetllar pel bon funcionament, coordinació i treball amb tots els professionals que incideixen en el procés educatiu del nen/nena amb escolaritat compartida en un centre ordinari.

14. Transmetre les informacions i ajudar en el possible en les tràmits tècnics per sol·licitar els ajuts.

15. Utilitzar l’agenda com a eina de comunicació bilateral del dia a dia del nen/nena a l’escola.

16. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si s’escau, el contingut, en el termini que proposi el Consell Escolar de l’escola.

 

COMPROMISOS PER PART DE LA FAMÍLIA

La família de l’alumne/a…………………………………………………………..es compromet a:

 1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més específicament, la de l’equip directiu.
 2. Respectar el projecte d’escola i les normes de convivència pròpies . 
 3. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.
 4. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal del dia a dia.
 5. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic d’assistència.
 6. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu segons els protocols organitzatius establerts.
 7. Adreçar-se al tutor/tutora per resoldre els conflictes que puguin sorgir. 
 8. Facilitar al centre totes les informacions  mèdiques, escolars, personals, … que siguin rellevants per al desenvolupament de l’alumne/a.
 9. Assistir i participar de les entrevistes convocades pel centre (tutors/es, especialistes, EAP, etc.)
 10. Garantir els hàbits d’higiene, d’ordre i de puntualitat dels alumnes.
 11. Ser  puntual en la recollida i entrega dels fills/es al transport i complir totes les normes del servei de Transport escolar. En cas d’absència comunicar-ho al transport i a l’escola.
 12. Comunicar al centre totes les particularitats del seu fill/a respecte a l’alimentació (dietes, règims, al·lèrgies,..) .
 13. Triar els recursos més adients i adaptats a les necessitats especifiques del seu fill/a en acabar l’escolaritat.
 14. Complir els compromisos i acords implícits en l’escolaritat compartida.
 15. Sol·licitar els ajuts ofertats per les administracions per ajudar a cobrir les necessitats del fill/a.
 16. Implicació i participació en les totes les actuacions que es demanin per part  de la comunitat educativa. Col·laborar amb l’AMPA
 17. Utilitzar l’agenda com a eina de comunicació bilateral del dia a dia del nen/nena a l’escola.
 18. Donar valor al treball que fa l’escola. 
 19. Revisar conjuntament amb l’escola el compliment d’aquests compromisos i, si s’escau, el contingut, en el termini que proposi el Consell Escolar de l’escola.

 

 

Ho signem per tal que consti a tots els efectes, a partir de la data d’avui.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *