Category Archives: PROJECTES

PLA DE TREBALL DEL PROJECTE ARQUITECTURA

Un “Pla de treball” és una planificació prèvia a mode d’esquema de procediments i conceptes relacionats amb un Projecte que es preveu que es puguin anar esdevenint en el treball a l’aula. Com a planificació és  modificable en funció dels interessos i de les aportacions dels infants, famílies i de la mestra al llarg del curs. És a dir, del que es comentarà a continuació, pot ser que alguns apartats siguin treballats més profundament, altres que no es duguin a terme per variables diverses (funcionalitat, temps,…) i aspectes que no hi són presents ara per ara però que apareguin a mesura que anem treballant.

Pla de treball dels Espies sobre “el Projecte d’arquitectura” (1r C):

· Què entenem per Arquitectura? I per Arquitecte? Quines eines utilitza? Diferenciació entre arquitecte-paleta. Amb qui treballa conjuntament un arquitecte? Elaboració d’una entrevista a un/a arquitecte a partir dels dubtes que ens presentin aquestes qüestions.

· Arquitectura i Història: L’evolució de l’arquitectura des del megalitisme fins als edificis més emblemàtics de l’arquitectura (quatre aspectes bàsics molt pràctics). Blocs temàtics: Arquitectura prehistòrica, arquitectura antiga, arquitectura mitjana, arquitectura moderna, arquitectura del segle XIX i arquitectura del segle XX. Situació espacio-temporal dels aprenentatges en la línia del temps.

· Exemplificació d’un dels blocs temàtics d’Arquitectura i Història: L’Arquitectura Prehistòrica:

– Recordatori dels aspectes més rellevants i funcionals pel projecte del Projecte de nivell del curs 2009-2010 “Els primers homes i dones”. Els canvis morfofisiològics de l’evolució humana faciliten també el canvi de pensament i l’inici del llenguatge i la comunicació. A partir d’aquest fet comencen a fabricar eines, descobreixen el foc, realitzen ritus funeraris,… També s’inicia el nomadisme. Aquests dos factors són els facilitadors de l’inici de l’arquitectura funerària i de l’arquitectura domèstica. Com vivien els nostres avantpassats? Quins avantatges els va suposar disposar de cases i poblats? Com eren aquestes construccions? Quina era la seva cultura i en què creien? (Relació amb el Projecte de Nivell de P5 d’aquest curs).

– El megalitisme: Les taules de Menorca (construcció monolítica). Per a què servien? Visualització de vídeos i documentals. Cabria una taula de Menorca dins la nostra aula? Construcció d’una maqueta a mida real d’una Taula de Menorca a partir de caixes de cartró. Com ho feien per aixecar aquestes pedres de fins a 6 metres? Situació en els mapes de l’illa de Menorca. Imaginem que viatgem fins a Menorca per veure les Taules i els Talaiots. Presa de decisions: Amb què hi aniríem? Quant ens costarà el bitllet d’anada i tornada? Qui ho pagarà? Quants dies ens hi estarem? A on dormirem? Com ens mourem per dins la illa? Diferenciació entre dolmen, sepulcre de corredor i galeria oberta a partir de maquetes i plànols.

-….

· Arquitectura i Arqueologia: La importància del treball dels Arquèolegs en el descobriment de jaciments humans. (Relació amb el Projecte de l’aula dels Arqueòlegs, 3r. i del Projecte de l’aula dels Romans, 2n A).

· Arquitectura, Geografia i Cultures: Com afecta la procedència geogràfica i la tradició cultural en les construccions arquitectòniques (per exemple, al Nord quin tipus d’habitatges hi ha? Per exemple, els iglús,… I a la Xina? Què en penseu? Argumentació de les aportacions dels infants, diferències i semblances,… Què passaria si aquí visquéssim en construccions com les de Sud-Àfrica?), localització dels aprenentatges en mapes.

· Arquitectura i Ciència: Massa, espai, volum, textures, llum i propietats dels materials, la gravetat, l’equilibri de pesos,… Tots aquests conceptes seran treballats tant a partir de la visualització de vídeos, com la realització d’experiments i l’aportació d’experts.

· Arquitectura i Tecnologia: Els principals invents de la Història de la Humanitat que han ajudat a avançar en Arquitectura. Per exemple, els maons, el ciment, la roda, la palanca, la politja, la balança,…

· Arquitectura i Ecologia: De què es tracta? Els principis de l’arquitectura sostenible: Valorar les necessitats, projectar l’obra d’acord amb el clima local, estalvi d’energia, les energies renovables, ús de materials reciclats, gestionar ecològicament les deixalles. Què ens aporta l’Arquitectura Ecològica? El perquè de la seva importància.

· Els 4 Projectes Arquitectònics dels Espies:

Planificació i elaboració de 4 projectes per part dels Espies. Objectiu: Realitzar les divisions interiors d’una aula de l’escola tenint en compte els criteris d’avaluació del projecte.

Plànol de la planta 0 de l’escola: Localització de l’aula on es durà a terme el projecte, escriptura d’una carta on es demana permís per a dur a terme el projecte arquitectònic i el plànol de l’escola a l’Equip Directiu de l’escola.

Familiarització amb mapes i plànols: Explicació d’un plànol elaborat per un mateix/a del propi habitatge, interpretació dels plànols dels altres, contrast amb el plànol real (Ús del projector). El plànol de l’aula on es durà a terme el projecte.

Utilitat del nostre projecte: Proposar, consensuar i definir per a què utilitzarem l’aula en la qual hi durem a terme el projecte (per exemple, per investigar, per llegir, per jugar,…).

Realització d’una maqueta del nostre projecte amb fulloles de fusta i terrossos de sucre (3 dimensions).

Elaboració del plànol de la nostra maqueta (pas de les 3 dimensions a les 2 dimensions).

Llistat de materials i pressupost: Quins materials necessitem per a fer realitat el projecte? Seran reciclats o s’han de comprar? Quin preu tenen? Com podem aconseguir els diners?

Mesures mediambientals i estalvi d’energia: Com podem reduïr al màxim les despeses d’energia innecessàries?

Accessibilitat i mesures de seguretat: El nostre projecte, compleix les mesures de seguretat necessàries? Vist i plau del personal de Riscos Laborals de l’escola.

Autoavaluació i coavaluació dels projectes: Què en pensem del nostre propi projecte? I els dels altres? Quin dels 4 projectes de l’aula ens agradaria dur a terme? Perquè? Avantatges i inconvenients de cada projecte. Adequació del resultat amb el procés tenint en compte els criteris d’avaluació.

Els Projectes (tant el de les Emocions com el d’Arquitectura) seran treballats a partir de la conversa i de la interpretació d’informació extreta de diferents fonts, de la construcció de maquetes, de la familiarització amb mapes, de simulacions, de la realització de murals explicatius, d’exposicions i intercanvis amb altres grups i nivells (relació d’altres Projectes amb el nostre i viceversa), de la documentació dels nous aprenentatges,…

Per tal que els infants puguin situar espacialment i temporalment alguns dels aprenentatges vinculats als projectes esmentats i a les experiències que puguin sorgir a les aules, realitzarem eixos cronològics o, el que anomenem també, línies del temps.