Un cop acabat el projecte…

Un cop acabat el projecte, presentat als companys el pòster i fetes totes les sortides relacionades amb el tema, hem de reflexionar i pensar què hem fet bé i com millorar.

Per un cantó tenim totes les tasques realitzades a classe, que s’han fet individualment, per parelles o en grups. Creiem que el nostre tipus d’alumnes quan treballen sols, han d’estar fent una activitat força pautada i molt concreta, fet que no deixa gaire espai per a la creativitat. Pel que fa a treball en parelles, si estan ben seleccionats els companys, pot ser una bona manera de fer les tasques ja els nois s’ajuden entre ells. Però el treball en petit grup no ha acabat de funcionar, els costa repartir-se les tasques i acaba treballant un i la resta mirant o xerrant.

El tipus d’activitat que en general han funcionat bé han estat les menys habituals, com tot allò relacionat amb l’entrevista a la jugadora professional de bàsquet, tant la preparació de les preguntes, com la sessió amb la Nora i el posterior tractament de la informació. També ha funcionat molt bé i els ha motivat força fer el qüestionari als companys de l’institut. Creiem que els ha agradat el fet de conèixer una realitat molt propera i van treballar molt bé amb els recompte de les respostes, les gràfiques, el pòster…

Pel que fa a punts a millorar, en trobem uns quants:

  • Pel que fa a la temporització, va durar massa el projecte. Vam reservar les dues setmanes abans de Setmana Santa i vam programar moltes activitats que vam haver d’acabar després de les vacances. Una programació més curta i realista potser ens hagués ajudat a centrar totes les activitats en aquelles dues setmanes i tancar el projecte just abans d’acabar el segon trimestre.
  • Les activitats planejades deixaven poc espai a la creativitat, a poder sortir de la tasca i buscar informació més personal o específica per a cada alumne.
  • Pel que fa al producte final, ens ha mancat un temps i un espai per poder exposar millor els resultats als companys de la USEE i a la resta de l’institut. Poder explicar els resultats i les reflexions fetes al llarg del projecte és un apartat molt important per tancar el projecte i ser conscient dels aprenentatges assolits.