Llengua

Aventura al terrat

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics següents:  a) les bèsties domèstiques i de corral; b) la casa: parts i elements.
Inventari de locucions i frases fetes.
Recull d’interjeccions, d’expressions col·loquials i de frases humorístiques.

Recursos literaris: Recull i estudi de les figures literàries següents: enumeració, comparació, metàfora, personificació. Les comparacions lliures i les lexicalitzades. El diàleg i la narració. La narració en tercera persona. El discurs directe i l’indirecte. El tractament de l’humor.

Tipologia textual: El conte.


Bernat i els bandolers 

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics emprats per l’autor: a) la pagesia; b) el món dels bandolers; c) topònims.

Recursos literaris: Treballar la narració en tercera persona. La descripció de personatges, de paisatges i d’ambients. El diàleg directe i indirecte.


El fill de la pluja d’or    

Lèxic: Recull i estudi del significat dels modismes i frases fetes.

Recursos literaris: Treballar la narració en tercera persona. La descripció de personatges. El diàleg.

Tipologia textual: El text poètic (el poema i la prosa poètica).


El venedor de peixos   

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps lèxics següents: a) les armes de foc i les armes blanques; b) les aus marines i els peixos; c) els tipus d’embarcacions; d) les parts d’una llanxa; e) els esports nàutics; f) els ormejos de pesca; g) els oficis; h) les parts d’una casa de planta baixa; i) l’equip d’immersió subaquàtica.
El llenguatge especialitzat. Les locucions i les frases fetes. Els mots compostos. La sinonímia i la polisèmia. Les onomotapeies. Les interjeccions.

Recursos literaris: La simbologia. L’antítesi. L’ambigüitat del llenguatge. La frase sentenciosa. La narració en tercera persona. Els diàlegs curts. Els modismes de comparació.

Tipologia textual: La descripció d’ambients i de personatges. El text argumentatiu lògic. L’avís o nota. El telegrama. La conversa telefònica. La comunicació per ràdio en alta mar.

Variació lingüísitica: L’argot policíac. El llenguatge col·loquial. Els mots del català nord-occidental.


El viatge del Dofí Rialler  

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics emprats per l’autor: a) tipus de velers; b) elements d’una nau; c) accions relatives a la navegació; d) jerarquització de la marineria; e) ocells marins.

Estudi dels sinònims: altres maneres d’anomenar “companys”, “castell”, “baralla”, “migdiada”.

Recursos literaris: Treballar la narració en primera i tercera persona. La descripció de personatges. El diàleg. El gènere epistolar.

Tipologia textual: Les cartes personals. Les actes. El dietari.


El vol del falcó 

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics emprats per l’autor: a) ocells; b) animals de corral; c) arreus del cavall; d) pas del cavall; e) armes; f) metalls.Estudi dels sinònims: altres maneres d’anomenar “cavall”, “dona sagrada”. Recull de modismes i frases fetes.

Recursos literaris: Treballar la narració en tercera persona. La descripció de personatges. El diàleg directe.


Els amics del vent     

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics emprats per l’autor: a) jerarquies militars i agrupacions militars; b) jerarquies de la marineria; c) llaminadures; d) peces de vestir; e) armes; f) compartiments d’una casa; g) oficis; h) tipus d’embarcacions.

Recursos literaris: Treballar la narració en tercera persona, la descripció de personatges, el diàleg directe, la tècnica del flashback.

Variació lingüística: Els dialectes del català (el rossellonès i el nord-occidental).

Tipologia textual: L’ofici, l’informe (llenguatge administratiu). La carta.


Els convidats del bosc

Lèxic: Confeccionar vocabularis a través d’aquests camps semàntics: a) els arbres boscans; b) les plantes del bosc; c) les plantes aromàtiques; d) els insectes; e) els ocells boscans; f) la micologia; g) els oficis boscans antics; h) els éssers fantàstics; i) els elements màgics.
Treballar la sinonímia d’acord amb els nivells culte i estàndard. Les frases fetes. Les onomatopeies.

Recursos literaris: La ironia. L’estil directe i l’indirecte. La narració en tercera persona. La comparació lexicalitzada i lliure.

Tipologia textual: Els rodolins. Els conjurs.


Els fugitius de Troia  

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics emprats per l’autor: a) les armes; b) les jerarquies militars; c) els oficis.

Recursos literaris: Treballar la narració en primera persona i amb més d’un narrador. La descripció de personatges. El diàleg.


Els genets de la tarda 

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics relacionats amb: a) els pobles; b) el camp; c) les motos; d) els joves.
Expressions, modismes i frases fetes.

Recursos literaris: Treballar la narració amb el punt de vista múltiple (calidoscòpica) i en tercera persona. La descripció de personatges. L’estil directe i indirecte. La tècnica del flashback.

Tipologia textual: La crònica periodística.


Els inventors de fantasmes  

Lèxic: Confeccionar vocabularis a través dels camps semàntics següents: a) la masia: estances, mobiliari i ornaments; b) feines de la vida rural; c) les armes.
Treballar la sinonímia, la derivació i la composició.
Destacar els modismes i les frases fetes. Reconèixer el sentit dels refranys populars.

Recursos literaris: Treballar l’estil directe i l’indirecte. La ironia. La narració en tercera persona. Estudiar les comparacions lexicalitzades i les lliures.

Tipologia textual: El conte tradicional.

Variació lingüística: Tractament de cortesia en la forma “vós”.


En Mir, l’Esquirol     

Lèxic:  Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics següents: a) la flora i la fauna; b) els aliments i llur elaboració; c) l’agricultura i els cultius; d) els oficis i les eines; e) els tipus de construccions; f) el parament de les cases; g) la vestimenta i el calcer; h) les fórmules de salutació; i) els exèrcits i les armes; j) els sorolls; k) els passos dels cavalls; l) els jocs infantils; m) la muntanya alta i mitjana; n) el feudalisme i les relacions de vassallatge; o) els noms de les partides del terme.
Estudi dels sinònims i en especial els de “camí”, “exèrcit”, “ferir”, “menjar”, “sarraïns”, “cristians”.
Treballar la formació de mots: la derivació -estudi de mots col·lectius, augmentatius i diminutius- i la composició. Els manlleus: provençalismes, arabismes. Els arcaismes. La polisèmia. Els mots homòfons. Les interjeccions. Les onomatopeies. Les locucions i frases fetes. Els refranys.

Recursos literaris: Els elements premonitoris.
La versemblança lingüística: jocs de paraules per emular la fonètica d’una altra llengua. La ironia. La narració en tercera persona. El diàleg directe i l’estil indirecte. La descripció de persones i d’ambients. El sentit figurat. Les comparacions lliures i lexicalitzades amb animals.

Tipologia textual: Les cartes i els salconduits. La narració onírica. El llenguatge no verbal: els crits i els gestos.


En Roc Drapaire  

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics següents: a) els materials de construcció; b) els oficis i professions; c) els tipus de vehicles; d) els aliments; e) els materials que recull un drapaire; f) els animals; g) els noms que rep en Roc; h) les olors; i) les salutacions; j) les eines.

Estudi dels sinònims: altres maneres d’anomenar “barret”, “oficial”, “andròmines”.
Recull i estudi del significat de totes les locucions i frases fetes de la novel·la; les onomatopeies; els refranys…
Recull de mots i expressions col·loquials; de mots compostos; de malnoms; d’insults; d’interjeccions.

Recursos literaris: Els elements premonitoris. Els rodolins. La descripció de les estacions de l’any, dels fenòmens climàtics, de personatges i d’objectes. La metonímia. Els tics lingüístics. El diàleg directe i l’estil indirecte. La narració en tercera persona. La ironia. Les comparacions amb animals.

Tipologia textual:  La premsa escrita: la notícia d’un diari,  les revistes infantils,  els anuncis…
La carta. El llenguatge no verbal: els gests. Els acudits. Els testaments. La conversa telefònica. La ràdio.


Estimat Stavros  

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps lèxics següents: a) els oficis; b) els tipus d’embarcacions; c) els tipus d’avions; d) les aus marines; e) les armes de foc; f) la gastronomia.
Els estrangerismes i manlleus del grec i de l’anglès, el llenguatge especialitzat. Les locucions i les frases fetes. Les onomatopeies. Els eufemismes. Les expressions llatines.

Recursos literaris: La sinècdoque. Els elements premonitoris. El llenguatge poètic. La narració en tercera i primera persona. La descripció esquemàtica i realista. Els modismes de comparació.

Tipologia textual: El text memorialístic. La declaració policíaca. La conversa telefònica. Característiques del text argumentatiu lògic. El guió cinematogràfic o de sèrie televisiva.

Variació lingüísitica: L’argot policíac. El llenguatge vulgar i el col·loquial.


Gasan i el lleopard

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics següents: a) l’habitacle a la selva; b) els animals de caça; c) els animals salvatges; d) els animals de corral; e) les armes per caçar.
Inventari de locucions i frases fetes. Formació de paraules a partir de sufixos. Estudi de noms col·lectius.

Recursos literaris: Treballar el text narratiu de ficció (novel·la, conte, relat), el tradicional (rondalla, llegenda, faula) i el descriptiu (persones, animals i ambients). Inventari de comparacions.

Tipologia textual: Estudiar i treballar l’estructura del text narratiu (ordre cronològic dels fets i parts de la narració, tipus de temps verbals i de connectors) i diferents formes de textos narratius (relat, llegenda, dietari).


Gegants a Rocanegra 

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics següents: a) els oficis; b) el temple budista; c) l’aeroport; d) els diferents tipus d’avions; e) el món de la política; f) la pesca; g) el bàsquet; h) els arbres fruiters; i) les hortalisses; j) els animals del zoo.
Inventari i treball sobre mots compostos. Significat de mots: els polisèmics, els eufemismes i els que duen accent diacrític. Inventari d’expressions, locucions i frases fetes.
La formació de diminutius i augmentatius. Recull i estudi dels malnoms i dels topònims. Inventari d’insults.

Recursos literaris: La personificació. Inventari i elaboració de comparacions. Les descripcions realistes. Els diàlegs col·loquials plens d’expressions i frases fetes.

Tipologia textual: L’estructura del text descriptiu i les diferents formes de textos (retrat, caricatura, guia turística…). La carta electrònica, el testament, la crònica periodística i la crònica de viatge.

Variació lingüística: Treballar els mots dialectals del català nord-occidental.


Germana veritat  

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics emprats per l’autor: a) les plantes; b) els objectes d’espart o palma; c) les armes; d) el pas del cavall; e) les jerarquies militars; f) els oficis.
Estudi dels sinònims: altres maneres d’anomenar “cavall”, “nen”, “assaltant”, “serp”, “mentida”, “xèrif”.
Recull i estudi del significat dels modismes i frases fetes.

Recursos literaris: Treballar la narració en tercera persona. La descripció de personatges i de paisatges. El diàleg en estil directe i indirecte. El gènere epistolar.

Tipologia textual: La carta.

Variació lingüística: Les expressions en registre vulgar.


Gira-sol d’històries   

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics emprats per l’autor: a) el món de la tècnica; b) la cultura oriental; c) el comerç; d) les construccions i els habitatges.

Recursos literaris: Treballar la narració breu.

Tipologia textual: El llenguatge publicitari. El conte.


Joc d’eixerits  
 

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics emprats per l’autor: a) els animals oriünds; b) el cavall: el pas i la veu; c) els oficis; d) els parentius. Estudi dels modismes i frases fetes. Estudi dels sinònims: altres maneres d’anomenar “catre”, “xèrif”, “cantina”, “passavolants”, “borratxo”, “rifle”, “pelleter”, “bergant”.

Recursos literaris: Treballar la narració en primera persona. La descripció de personatges, de paisatges i d’ambients. El diàleg directe i l’indirecte. Les referències als sentits (olors, sorolls).
Les comparacions amb animals i amb elements de la natura.
La tècnica del flashback.

Variació lingüística: Els tractaments de cortesia.


L’alcalde ferrovell

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir d’aquests camps semàntics: a) les armes; b) els vestits; c) els animals domèstics; d) les jerarquies militars; e) les autoritats d’una vila.
Estudi de la sinonímia en les diferents categories gramaticals: noms, adjectius, verbs i adverbis. Treballar les frases fetes i els modismes. Treballar la derivació dels adjectius en adverbis.

Recursos literaris: El diàleg en estil directe i indirecte. La narració en tercera persona. Estudi de les comparacions lexicalitzades.

Tipologia textual: El pregó.

Variació lingüística: El tractament de cortesia en la forma “vós”.


L’espasa i la cançó    

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics emprats per l’autor: a) el pas del cavall; b) els oficis; c) les armes; d) els instruments musicals; e) els llums; f) els noms simbòlics; g) els parentius; h) les jerarquies socials; i) les demarcacions demogràfiques. Recull i estudi del significat dels refranys, modismes i frases fetes.

Recursos literaris: Treballar la narració en tercera persona. La descripció de personatges, de paisatges i d’ambients. El diàleg. La poesia (els rims). Les comparacions amb animals.

Tipologia textual: La carta. El poema.

Variació lingüística: Els tractaments de cortesia.


L’home de gregal

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir d’aquests camps semàntics: a) els vaixells de vela; b) els elements d’una nau; c) la jerarquització de la marineria; d) els teixits; e) els vestits; f) els aliments.
Estudi dels adjectius a través de la sinonímia i l’antonímia. La derivació i les categories gramaticals.

Recursos literaris: Treballar l’estil directe i l’indirecte.

Tipologia textual: La nota. La carta.

Variació lingüística: Treballar el tractament de cortesia en la forma “vós”.


L’home dels gats 

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics següents: a) els oficis; b) els gats; c) el poble; d) l’hàbitat rural; e) el bosc; f) la cacera.
El llenguatge especialitzat. Les expressions col·loquials i les frases fetes. Les interjeccions.

Recursos literaris: L’estil directe i l’indirecte.

Tipologia textual: El diàleg. La narració en tercera persona. La descripció. El telefonema.

Variació lingüística: El tractament de cortesia “vós”.


L’illa groga     

Lèxic:  Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics següents: a) la selva: la flora i la fauna; b) els recipients per transportar l’aigua; c) el vaixell: tipus, parts, tripulació i organització del treball; d) els aliments; e) les armes; f) el mar: zoologia; g) els colors; h) els sorolls; i) els buscadors d’or; j) els accidents geogràfics..
Estudi dels sinònims i en especial els de “camí”, “malfactors”, “noi”, “menjar”, “capitost”.
Treballar la formació de mots: la derivació -estudi de mots col·lectius- i la composició. Les expressions col·loquials. Les locucions i frases fetes. Les onomatopeies. Les frases sentencioses. Les frases iròniques.

Recursos literaris: La descripció d’ambients -el mar, la selva-, de persones -un indígena, un buscador d’or, un capità d’un vaixell-, d’animals -un simi, un porc-, de fenòmens climàtics -un terratrèmol-. La narració en tercera persona. Les comparacions lliures i les lexicalitzades. El diàleg directe i l’indirecte. La tradició oral. Els elements premonitoris. La ironia. La versemblança lingüística: l’aprenentatge gradual d’una nova llengua.

Tipologia textual: El llenguatge no verbal: els crits i els gests. El relat de viatges. L’autobiografia.
El resum d’històries, fets i notícies. Els radiotelegrames. El guió cinematogràfic.

Variació lingüística: El tractament de “vós” i de “tu”.


L’ombra del senglar    

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics emprats per l’autor: a) les plantes medicinals; b) els animals bosquetans i de granja; c) les plantes i arbres de conreu; d) l’activitats monacals; f) les jerarquies feudals; g) les jerarquies eclesiàstiques; h) les armes; i) els vestits de l’època.
Estudi dels sinònims: altres maneres d’anomenar “senglar”.

Recursos literaris: Treballar la narració en tercera persona. La descripció. El diàleg. El punt de vista indirecte lliure. El gènere epistolar. La tècnica del flashback.

Tipologia textual: La carta.

Variació lingüística: Els tractaments protocol·laris.


La caravana invisible  

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics següents relacionats amb el món africà: a) els països; b) els habitants; c) el vestuari; d) els utensilis; e) les armes; f) la vegetació; g) els animals salvatges; h) els safaris.
Treballar la sinonímia. Les expressions col·loquials i les frases fetes. Les exclamacions. Els tecnicismes. Els estrangerismes.

Recursos literaris: L’ús de figures retòriques: comparacions, metàfores, personificacions, metonímies. La ironia. La narració en tercera persona. La descripció d’ambients i de personatges. Les interrogacions retòriques. Els canvis temporals i espacials. El diàleg.

Tipologia textual: La llengua oral: la conversa telefònica i radiofònica.


La conquesta del barri 

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics següents: a) els animals domèstics; b) les veus dels animals; c) el poble; d) les parts de la casa.
Recull i estudi dels modismes i les frases fetes.

Recursos literaris: Treballar la personificació.


La creu dels quatre anells  

Lèxic: Estudi de paraules i afixos d’origen grec.

Recursos literaris: Recull de les figures estilístiques: comparació, metàfora, personificació, hipèrbole, metonímia, pleonasme, enumeració. Treballar el diàleg directe. La narració en tercera persona.
La perla negra    Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir del camps semàntics següents: a) les armes; b) els complements del vestit; c) l’alimentació; d) les perles i les pedres precioses; e) els oficis.
Inventari de locucions i frases fetes.
Treballar les onomatopeies.

Recursos literaris: Treballar les narracions de tradició mil·lenària (l’ambientació oriental, la troballa, l’element màgic, els desitjos…). La metàfora. El discurs directe. La narració en tercera persona.

Tipologia textual: El conte.


Les vacances del rellotge   

Lèxic: Confeccionar vocabularis a través dels camps semàntics: a) la casa: estances, mobiliari, objectes de decoració; b) el rellotge; c) els vestits; d) les joguines.
Treballar les onomatopeies. Estudiar la sinonímia i l’antonímia. La derivació a través de la sufixació.

Variació lingüística: Treballar el tractament de cortesia en la forma “vós”.

Lladres de cavalls     

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir de camps semàntics relacionats amb el Far West: a) el ranxo; b) els indis; c) els personatges tipus; d) el ferrocarril i altres mitjans de transport; e) la vestimenta; f) les armes.
Estudi de la sinonímia i de les frases fetes.

Recursos literaris: El diàleg en estil directe i indirecte. La narració en tercera persona. La descripció d’ambients i persones. Les comparacions lliures i les lexicalitzades.


Mans de bronze   

Lèxic: Recull i estudi dels modismes i de les frases fetes. La presència d’hel·lenismes en el català.

Recursos literaris: Treballar la narració en primera persona. La descripció de personatges i el diàleg. Les comparacions.

Tipologia textual: El text poètic: el poema i la prosa poètica.


Marta i Miquel   

Lèxic: Els eufemismes. Estudi dels sinònims.

Recursos literaris: Treballar la narració en primera i tercera persona. La descripció de personatges. El diàleg directe i el monòleg. La funció poètica del llenguatge.


Nàufrags a l’espai     

Lèxic: Confeccionar vocabularis a través dels camps semàntics següents: a) la flora i la fauna; b) els accidents geogràfics; c) els estris domèstics primitius; d) les armes.
Treballar el llenguatge cientificotècnic. Estudi de substantius, verbs i adjectius que facin referència als sentiments i a l’estat d’ànim dels personatges. Les expressions col·loquials i les frases fetes.

Recursos literaris: L’humor. La narració en tercera persona. Els gèneres literaris. Els clips.

Tipologia textual: Treballar la narració, la descripció i el diàleg. La comunicació no verbal: els gestos. La premsa i la televisió: les notícies.

Variació lingüística: Els registres: culte (cientificotècnic), estàndard i col·loquial.


Punta de fletxa  

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics següents: a) el circ; b) els oficis; c) els mitjans de transport; d) les armes; e) els guarniments dels animals de tir; f) els indis kuauta; g) els animals; h) els arbres; i) el pas del cavall.
Estudiar les locucions i les frases fetes. Els mots compostos. Les frases sentencioses.

Recursos literaris: La descripció: els personatges prototipus del western americà i els paisatges. El diàleg directe i l’indirecte. La narració d’un somni. La narració en tercera persona. La tradició oral. El mite. Les comparacions.

Tipologia textual: La crònica de viatges. L’acta. El llenguatge formal dels documents de propietat. El llenguatge no verbal: la gestualitat. El guió cinematogràfic.


Rovelló   

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics emprats per l’autor: a) els animals de granja; b) els animals bosquetans; c) les plantes i els arbres de conreu; d) les plantes silvestres i els arbres boscans; e) les feines del camp; f) els estris; g) els crits d’animals.

Recursos literaris: Treballar la narració, la descripció i el diàleg. El narrador omniscient i el punt de vista indirecte lliure. Les referències als sentits: les olors i els sorolls. El diàleg amb animals.

Variació lingüística: Confeccionar un recull de mots o expressions nord-occidentals.


Saberut i Cua-Verd     

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps lèxics següents: a) els oficis d’avui i els d’abans; b) els rèptils; c) els ocells; d) les aus rapinyaires; e) els coleòpters; f) els mamífers; g) les armes de caça; h) les plantes remeieres; i) la producció cinematogràfica.
El llenguatge especialitzat. Els noms col·lectius. Les onomatopeies: els mots onomatopeics i els crits dels animals. Les locucions i les frases fetes. Els diminutius de to familiar i afectiu.
Treballar la derivació: els prefixos “super” i “sobre”. Recull de mots i expressions familiars o col·loquials, de modismes de comparació, de mots compostos i compostos repetitius, de noms de casa, de malnoms i d’insults. Derivació verbal. Construcció de frases de caire sentenciós.

Recursos literaris: La personificació. La narració i el diàleg amb col·loquialismes. La composició de cançons o cobles de quatre versos. L’art de contar un conte.

Tipologia textual: La narració en primera persona. El guió cinematogràfic. El text conversacional: diàleg, teatre, cinema. El text argumentatiu. El text rondallístic.


Silenci, capità  

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics següents: a) els tipus d’embarcacions; b) les parts d’una goleta; c) la tripulació d’un vaixell i l’organització del treball; d) el parament d’un vaixell; e) les jerarquies militars; f) la vestimenta; g) les armes; h) l’alimentació; i) els fenòmens meteorològics; j) els colors; k) els accidents geogràfics; l) els indígenes; m) els tipus de construccions.
Estudi dels sinònims i, en especial, els de “menjar”, “vaixell”, “mariner”.
Treballar la formació de mots: la derivació -estudi de mots col·lectius- i la composició. Els manlleus: anglicismes, gal·licismes i castellanismes. Les frases sentencioses. Les frases iròniques. Els malnoms, els renecs i les expressions col·loquials. La polisèmia. El sentit figurat. Les locucions i frases fetes. Les onomatopeies. Les exclamacions.

Recursos literaris: Els elements premonitoris. La ironia. La narració en tercera i en primera persona. El pleonasme. L’estirabot. La metonímia. El diàleg directe i l’indirecte. La descripció d’ambients. Els manlleus i la versemblança lingüística. Les comparacions lliures.

La tipologia textual:  La llengua oral: el discurs i la declaració.  El llenguatge no verbal: el gest. La nota. La carta. El diari de bord o quadern de bitàcola.

Variació lingüística: El tractament de cortesia “vós”.


Trampa sota les aigües 

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir d’aquests camps semàntics: a) la costa: accidents geogràfics; b) els peixos; c) els tipus d’embarcacions; d) el submarinisme: els accessoris; e) la pesca; f) les societats pesqueres; g) les armes.
Treballar la sinonímia d’acord amb els nivells culte i estàndard. Treballar les comparacions lliures i les lexicalitzades. Fer un inventari de modismes, frases fetes i refranys. Identificar els renecs de tipologia marinera.
Aplicar la derivació per modificar la categoria gramatical dels mots (nom-adjectiu-verb).

Recursos literaris: Treballar l’estil directe i l’indirecte. Narració en tercera persona. La ironia.

Tipologia textual: La carta. La cançó. La comunicació no verbal: els signes.


Tres xacals a la ciutat

Lèxic: Confeccionar vocabularis a través dels camps semàntics següents: a) els animals; b) les armes; c) els accidents geogràfics; d) els utensilis domèstics; e) la vestimenta; f) els tipus d’habitatges primitius.
Estudi dels sinònims i en especial de “pluja” i “cova”. L’ús dels adjectius i de la sufixació.

Recursos literaris: Les figures literàries: comparacions, metàfores i personificacions. La narració en tercera persona. L’estil directe i l’indirecte.

Tipologia textual: Les rondalles. La prosa poètica. La versemblança lingüística: el llenguatge dels primitius. La comunicació no verbal: el gest.


Un cavall contra Roma  

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir del camp semàntic del món romà: a) l’exèrcit; b) l’arquitectura; c) l’organització política; d) les lluites de gladiadors.
Els manlleus llatins.

Recursos literaris: Treballar el diàleg.


Un estrany a l’Arca   

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir d’aquests camps semàntics: a) els animals domèstics; b) els animals exòtics en captivitat; c) la dieta alimentària; d) les plantes.
Treballar els tres nivells de llenguatge: culte, estàndard i col·loquial. La derivació i la categoria gramatical dels mots. Fer un inventari de frases fetes. Treballar la sinonímia.

Recursos literaris: Treballar l’estil directe i l’indirecte. La narració en primera persona.

Tipologia textual: La carta. El text periodístic: la notícia.

Variació lingüística: Inventari i ampliació del lèxic dialectal alguerès.


Una quarta a babord   

Lèxic: Confeccionar vocabularis a partir dels camps semàntics següents: a) la tripulació d’un vaixell; b) les parts d’un vaixell; c) els treballs dels mariners; d) els tipus de vaixells; e) els oficis.
Inventari de locucions i frases fetes. Llistat de topònims i estudi etimològic. Formació de paraules a partir de sufixos. Recull i estudi dels noms de les cases i dels malnoms, sigles, renecs, onomatopeies, frases de tipus sentenciós, frases iròniques, manlleus, interjeccions i expressions col·loquials.

Recursos literaris: La descripció d’ambients i personatges. La narració en primera persona. El relat realista. Les comparacions lliures i les lexicalitzades. La tècnica del flashback.

Tipologia textual: La cartes d’amor/desamor. El telegrama (l’alfabet Morse). El diari de bord. La carta. La partida de naixement.
El llenguatge no verbal: el gest i els senyals amb banderes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *