Els plàstics

Els plàstics són materials orgànics polimèrics, més d’un, naturals com el cautxú i la cira i la majoria artificials o sintètics que tenen la propietat d’adaptar-se a distintes formes com laminat o filat. Son compostos fonamentalment de carboni i altres elements com l’hidrogen, l’oxigen, el nitrogen o el sofre.

Els plàstics es fabriquen a partir d’un recurs no renovable, el petroli, al qual s’apliquen processos industrials altament contaminants.

Els polímers es classifiquen segons el seu origen d’aquesta manera:

  • Polímers naturals. Existeixen en la naturalesa molts polímers i les biomoléculas que formen els éssers vius són macromoléculas poliméricas. Per exemple, les proteïnes, els àcids nucleics, els polisacàrids (com la celulosa i la quitina), el hule o cautxú natural, la lignina, etc.
  • Polímers semisintètics. S’obtenen per transformació de polímers naturals. Per exemple, les proteïnes, els àcids nucleics, els polisacàrids (com la celulosa i la quitina), el hule o cautxú natural, la lignina, etc.
  • Polímers sintètics. Molts polímers s’obtenen industrialment a partir dels monómeros. Per exemple, el niló, el poliestiré, el clorur de polivinilo (PVC), el polietilè, etc.

Estructura molecular

La estructura molecular és la forma que estan acomodats i enllaçats els àtoms d’una molècula.
Cada tipus de plàstic, té una estructura molecular diferent a l’altre.


Aquesta és l’estructura molecular del poliestiré

Els plàstics tenen diferents classificacions, propietats, aplicacions i additius que podrem veure’ls en els següents apartats. A més d’aquestes aplicacions els plastics s’han de saber conservar, per tant han de ser reciclats. Començarem parlant de l’elaboració d’objectes a partir dels plàstics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *