Les grans expedicions d’exploració. Un webquest per a 2n d’ESO

A. Introducció

Estem al segle XXI i no hi ha racó de la Terra o de les profunditats del mar que no hagi estat explorat o cartografiat. Fins i tot l’espai exterior ha estat trepitjat per l’home i ja són dotzenes els ginys exploratoris llançats a l’espai. Arribar fins a aquest nivell de coneixement del planeta no ha estat fàcil. La llista de grans exploradors és llarga. Alguns van aconseguir el seu propòsit, altres van morir en l’intent. En aquest webquest ens posarem en la pell d’algunes d’aquestes persones, aprendrem quines van ser les seves proeses i n’elaborarem un treball.

Aquesta mena de treball de recerca en petit grup que fareu és coneguda amb una paraula anglesa. Se’n diu webquest, perquè una bona part de les tasques a fer es fan a partir de recursos disponibles a Internet.

B. Tasca

Cada petit grup haurà de presentar al final de l’optativa un document relatiu a l’experiència d’un dels exploradors de la llista que citem en l’apartat següent.
Aquest document haurà de ser escrit en primera persona -com si fóssim l’explorador- i haurem d’explicar, com si es tractés d’una crònica, l’experiència viscuda.
A tall d’orientació aquests són alguns dels aspectes que haurem d’incloure al relat:

 • Dades biogràfiques bàsiques
 • Llocs que s’han explorat
 • Data/es del/s viatge/s
 • Tipus d’exploració (comercial, conquesta, exploració geogràfica…)
 • Mitjans tècnics de què disposaven (tipus de nau i les seves característiques, estris de navegació, mapes disponibles…)
 • Escales realitzades o incidències viscudes
 • Tipus de relació amb els habitants dels llocs explorats

C. Procés

 1. Crear grups de dues persones
 2. El professor iniciarà la matèria amb una introducció es continuarà amb una pluja d’idees i una posterior sistematització de les causes que motiven les grans exploracions geogràfiques.
 3. Elecció per part dels grups del personatge a treballar d’entre els següents:
  1. Marco Polo
  2. Ibn Battuta i les exploracions musulmanes
  3. Vasco da Gama
  4. Cristòfor Colom
  5. Zheng He (Cheng Ho) i les exploracions xineses
  6. Fernando de Magallaes (Magallanes)
  7. David Livingstone
  8. Roald Amudsen
  9. Valentina Tereshkova
  10. Neil Amstrong
 4. El treball podrà presentar-se en un dels següents formats: Presentació, document de text, blog o pàgina web. Haurà d’incloure, també, elements gràfics il·lustratius
 5. Durant les sessions a l’aula cada grup anirà recopilant informació sobre el personatge alhora que es va dissenyant el document final
 6. Les tres darreres sessions es dedicaran a l’exposició del treball davant del gran grup. Caldrà doncs que la feina estogui acabada abans que finalitzi el quadrimestre

D. Recursos

Veure post sobre recursos en línia sobre les grans expedicions d’exploració geogràfica

E. Avaluació

La nota final constarà dels següents apartats:

* Precisió en la documentació del treball, solidesa dels arguments i de la redacció (60%)
* Presentació i domini de les eines (20%)
* Col·laboració, participació, iniciativa en el treball en grup (20%)

* Precisió en la documentació del treball, solidesa dels arguments i de la redacció (60%)
o 10, 9, 8. Han llegit abundant documentació. L’han resumida i n’han fet una bona reelaboració. Inclouen imatges/gràfics i mapes. Han aconseguit l’empatia.
o 7, 6, 5. Han llegit la documentació. L’han resumida i l’han reelaborat. Inclouen algunes imatges i mapes. Han aconseguit un cert grau d’empatia.
o 4, 3. Errors o imprecisions greus en el treball final. No aconsegueixen l’empatia. Hi ha hagut, però, un intent de construir un treball.
o 2, 1, 0. No hi hagut intenció d’esbrinar sobre el tema o es presenten informacions extremadament disperses o errònies

* Presentació i domini de les eines (20%)
o 10, 9, 8. Informació presentada de manera neta, clara, ordenada i coherent. S’acompanya d’il·lustracions. No hi ha faltes d’ortografia. Aconsegueixen pujar el treball al Moodle.
o 7, 6, 5. La informació és presentada amb un nivell acceptable de claredat i coherència. Hi ha algunes faltes d’ortografia. Aconsegueixen pujar el treball al Moodle.
o 4, 3 . Poc ordre i coherència. Hi ha excessives faltes ortogràfiques. No s’aconsegueix pujar el treball.
o 2, 1, 0. Desorganitzat, incoherent i ple de faltes. No s’aconsegueix pujar el treball al Moodle.

* Col·laboració, participació, iniciativa en el treball en grup (20%)
o 10, 9, 8. Han funcionat com a grup, compartint la informació i els dubtes. Hi ha hagut coordinació.
o 7, 6, 5. Si bé han treballat en grup, hi ha hagut un funcionament irregular i poca coordinació.
o 4, 3. No hi ha hagut un bon funcionament en grup, amb poca inciativa i poques ganes de treballar.
o 2, 1, 0. No hi ha hagut treball ni interès.

F. Conclusió

Les conclusions dels treballs es trauran les tres darreres classes, durant les exposicions. L’alumnat, per parelles, llegirà el seu treball a la resta del grup classe.
S’espera dels grups:
Que llegeixin amb correcció el seu treball
Que transmetin la sensació que han estat ells qui ha realitzat el viatge d’exploració
Que l’acompanyin amb material visual

El professor farà notar en aquestes sessions finals que la història de les exploracions geogràfiques sovint s’ha transmès com si només els europeus s’haguessin mogut pel planeta, admetent però que l’expansió europea va transformar decisivament les relacions entre els pobles del món. També es remarcaran alguns dubtes sobre el “descobriment” d’Amèrica per Colom, ja que hi ha indicis que àrabs i xinesos l’havien visitat amb anterioritat (mapes de Zheng He i  Waldseemüller, entre altres)
Es remarcarà també aquest caràcter inherent a l’ésser humà de buscar, explorar, descobrir… per tal d’entendre com és el món i l’univers que ens allotja.

Aquest webquest ha estat creat per a 2n d’ESO per Joan Sorolla Beltran (Departament de CC.SS i Filosofia, IES Miquel Biada)