Apadrinament entre iguals

 COMPROMISOS DELS PADRINS I FILLOLS

SEGUIM AQUESTS PASSOS:

1. Lectura del padrí com a model.

2. Lectura del fillol.

3. Repetició del text llegit en cas necessari.

4. Explicació oral de la lectura llegida:

 • Quins són els personatges?
 • Què fan?
 • Que els passa?
 • Tenen algun problema?
 • Com acaba ? Es resol el problema?

5. Activitats per després de la lectura: explicar el text llegit, dictat de les frases llegides, buscar paraules que continguin el so treballat,…

Conte: El petit avet

EL PETIT AVET

 

 

NARRADOR

 

PERSONATGES

Vet aquí una vegada un avet petitó que estava molt trist perquè tenia les fulles curtes i punxegudes. -No vull aquestes punxes! (amb veu trista) 
L’avet va mirar al seu voltant i va dir… -Tots els arbres tenen les fulles més boniques que jo!-Vull tenir les fulles d’or!
Va arribar la nit i el petit avet es va adormir.  (tots fem veure que dormim)
De bon matí es va despertar i va dir: -Oh! Que bonic, ja no tinc les fulles d’agulles.-Tinc les fulles d’or!
Al cap d’uns dies van passar uns lladregots. El van veure i li van prendre totes les fulles.El petit avet es va posar a plorar. -No en vull mai més de fulles d’or!-Vull fulles de vidre!

-El vidre brilla més que l’or!

I l’endemà en despertar-se, va cridar molt content: – Ja no sóc d’or!-Tinc les fulles de vidre!
Però a la nit va arribar un vent molt fort i li trencà totes les fulles.  UUUUUUUF, UUUUUUUUF!
El petit avet molt trist, va tornar a plorar: -Ja no vull ser de vidre. (ploriquejant)-Vull unes fulles grosses i verdes com les dels arbres dels jardins!
Es va fer de dia i l’avet petitó estava tot ple de fulles verds i grosses!  -Quina alegria! Ja sóc com els altres arbres.-Ningú em farà mal!
Al cap d’una estona, va arribar una cabra amb els seus cabridets. -Oh! Quin arbre més baixet.-Aquí podrem menjar bé.

-Correu, veniu

-Nyam, nyam, nayam!

 

I se les van menjar totes.  Quines fulles més bones, mare! UMMMMM!
Era de nit i feia fred, el pobre avet, tot despullat, tremolava i plorava: -Ni d’or, ni de vidre, ni verd.-Si  pogués tornar a tenir les meves fulles d’agulla… (ploriquejant)
L’endemà al matí, quan va sortir el sol, l’avet petitó tornava a tenir les seves fulles fortes i punxegudes.  -Que bé!-Mai més me les prendrà ningú!

-M’agraden les meves fulles punxegudes!

I es va fer un arbre alt i gros.I vet aquí un gos, vet aquí un gat,

Aquest conte s’ha acabat!

 

Apadrinament lector

APADRINAMENT LECTOR

 

Descripció de l’activitat:Els i les alumnes més experts (amb un nivell de competència lectora superior) fan de padrins i padrines lectors/es als alumnes més novells.

 

Objectius de l’activitat:

 • – Millorar i motivar el nivell lector dels alumnes
 • – Guiar en l’activitat lectora d’uns alumnes més experts a alumnes en procés d’aprenentatge
 • – Establir relacions de coneixement mutu entre alumnes de diferents nivells

Procediment de l’activitat:

És una activitat que es realitza una periodicitat determinada. Necessita una organització prèvia: establir les parelles seguint uns criteris determinats, organitzar els horaris, decidir les lectures i els objectius que es pretenen, fer la presentació de l’activitat als alumnes, modelització de l’activitat amb els alumnes padrins,…

Abans d’iniciar-se, tant els padrins com els fillols signen un contracte en el que adquireixen un seguit de compromisos.

Prèviament a la sessió conjunta de lectura, els alumnes padrins realitzaran una sessió de preparació de la lectura.

En acabar  cada sessió conjunta, hi ha un seguiment de l’activitat mitjançant un carnet de lector, en el qual els padrins escriuen les anotacions positives del procés lector del seu corresponent fillol.

En acabar el curs es fa una valoració de l’activitat que s’inclou en la Memòria del centre.

Aspectes que es potencien en l’activitat:

 • – Responsabilitat i compromís
 • – Diversitat
 • – Autoestima i convivència
 • – Motivació
 • – Rigor en l’ús de la llengua catalana

 

Projecte amic-tutor

            PROJECTE DE TUTOR AMIC

Material tutor-amic

 OBJECTIUS

Endegar una estratègia d’atenció a la diversitat, basada en el poder de col·laboració entre alumnes.

 1. Donar suport a la tasca tutorial dels professors, afavorint un canvi de concepció de l’actuació docent: l’alumne pot alleugerir-li algunes intervencions per a la integració d’un company.
 2. Afavorir relacions positives entre els alumnes: empatia, cooperació, compromís i solidaritat entre iguals.
 3. Promoure el coneixement d’altres realitats socioculturals, per tal d’afavorir la convivència intercultural.
 4. Contribuir a una bona acollida i a la integració de l’alumnat nouvingut al centre.
 5. Donar-li l’oportunitat d’usar la nova llengua fora de l’aula, en contextos de lleure, tot afavorint la seva coneixença i relació amb altres companys del centre.

 PERFIL DEL COMPANY TUTOR:

 1.  Grup classe: L’alumne tutor ha d’assistir al mateix grup classe que l’alumne nouvingut.
 2. Voluntari: La participació del company tutor ha de ser voluntària, ha de tenir ganes de comprometre’s amb el projecte.
 3. Empàtic: Ha de fer-se càrrec de la situació d’enyorament i d’estranyament davant de la novetat per la qual passa l’alumne nouvingut, i ha de pensar què l’ajudaria a ell si es trobés en aquesta situació.
 4. Pacient:  ha de saber respectar que hi hagi moments que vulgui estar amb nois i noies del seu país d’origen, o que simplement vulgui estar sol una estona per descansar de tants inputs lingüístics, acadèmics i relacionals com li arriben.
 5. Compromès lingüísticament: Ha d’usar com a llengua de relació amb el seu tutorat el català, tot i que aquest en sigui un aprenent molt inicial.
 6. Encuriosit: Mostrar interès pel lloc de procedència del seu tutorat, de ben segur que animarà la relació mútua i elevarà l’autoestima del nouvingut. 
 7. Respectuós: Allò que es coneix de primera mà s’accepta amb normalitat i es respecta. L’actitud davant de costums, hàbits alimentaris o de vestimenta… diferents al propi ha de ser ser d’interès i de respecte, malgrat que no s’entenguin o es comparteixin.
 8. Responsable: Ha de comprometre’s a acomplir amb la tasca proposada i no ha de faltar a les seves funcions com a company tutor. El seu comportament acadèmic i personal a l’aula i al centre ha de ser correcte perquè sigui un model positiu per al tutorat.

 FUNCIONS I TASQUES DEL  TUTOR  AMIC:

 A l’aula: 

 1. Seure al seu costat en totes les classes que el tutorat segueixi a l’AO.
 2. Mostrar-li hàbits i normes a l’aula i avisar-lo de comportaments o costums que poden ser contraproduents per a ell.
 3. Explicar-li i acompanyar-lo en els canvis de matèria i d’aula segons l’horari.
 4. Estar atent i respondre als seus intents de comunicació, valorar els seus encerts en el treball i rectificar amb cura els errors.
 5. Recollir tota la informació que es doni a classe, molt especialment quan el nouvingut és a l’ AA, i fer-la-hi saber.
 6. Compartir durant els primers dies els llibres de text i altre material (no fungible) fins que el tutorat el tingui complet.
 7. Fer-li indicacions de la tasca que ha de fer, si veu que no la du a terme.
 8. Centrar la seva atenció en les imatges, textos, esquemes… corresponents a l’explicació que estigui fent el professor, si s’adona que no la segueix.
 9. Ressaltar davant dels altres companys les habilitats i competències que l’alumne nouvingut té.

 Al centre: 

 1. Acompanyar-lo pels diferents espais de l’escola, explicant-li’n les funcions.
 2. Procurar que no es trobi sol al pati i convidar-lo a jugar
 3. Informar-lo de les activitats lligades a festes i celebracions pròpies del centre i de la societat catalana i animar-lo a prendre-hi part.
 4. Recordar-li les sortides extraescolars al llarg del curs i animar-lo a participar-hi.

 

De projecció al poble o ciutat: 

 1. Informar-lo del servei de transport públic urbà i interurbà del poble o ciutat i de l’existència d’abonaments per a estudiants.
 2. Donar-li a conèixer serveis bàsics per a un estudiant: biblioteca pública, oficina municipal de joventut, llibreries, copisteries…
 3. Dir-li els llocs de trobada d’oci, d’esport… per al jovent i advertir-lo dels llocs o activitats de risc.

 FASES DEL PROJECTE

 FASE PREPARATÒRIA 

 • Coordinació: assessora LIC i coordinador LIC de centre (CLIC):
 • Aprovació i suport de l’equip directiu
 • Comunicació als docents implicats
 • Gestió i organització del projecte:
 • Documents
 • Temporització
 • Coordinació docents implicats

 FASE D’APLICACIÓ 

 • Sessió de tutoria de sensibilització amb els grups classe
 • Nomenament de l’amic o amiga tutora
 • Sessions amb l’amic tutor per informar i concretar els compromisos
 • Sessió amb l’alumne tutorat per informar del projecte
 • Signatura del compromís
 • Sessió amb el grup classe per informar sobre el projecte i presentar el company tutor
 • Sessions de seguiment i valoració de l’aplicació del projecte amb l’amic o amiga tutora.
 • Presentació projecte claustre.

 

FASE DE REFLEXIÓ

Valoració del projecte