Guia Didàctica

GET READY, SET , GO!

Projecte d’Unitat Didàctica de l’Àrea d’Educació Física, adreçada a alumnes de Cicle Superior de Primària.

 

 • OBJECTIUS DIDÀCTICS
 • Integrar l’ús de les TIC per relacionar continguts de l’àrea amb l’ús de l’anglès.
 • Enriquir/ampliar el vocabulari general d’aquesta llengua foranea amb nous termes i expressions relacionades amb l’Educació Física.
 • Trobar-se còmode en l’ús d’una llengua estrangera, construint a l’aula un clima de confiança tal que els intercanvis verbals i actuacions succeeixin de manera relaxada i respectuosa; en definitiva, perdre la por a l’anglès al seu ús quotidià.
 • Adquirir eines per expressar-se oralment en anglès en les activitats proposades
 • Adquirir eines per comprendre el vocabulari i les expressions bàsiques pròpies de l’Àrea d’educació Física en l’idioma anglès.
 • Dinamitzar les sessions de l’Àrea d’Educació Física amb noves situacions comunicatives alumne-mestre i alumne-alumne.
 • COMPETÈNCIES BÀSIQUES
 • 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • 3. Tractament de la informació i competència digital
 • 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal
 • 8. Competència social i ciutadana

 

 

 • CONTINGUTS I SEQÜÈNCIACIÓ D’ACTIVITATS1r nivell CS (5è)
  -Vocabulari propi de l’E.F. I (parts del cos, accions bàsiques de moviment, materials, noms d’esports i jocs,…)
  -Descripcions de persones i objectes (adjectius)
  -Verbs regulars + to be + to have
  -Present Simple i Continuous
  -Prepositions (in, on, at, behind, under, right, left,…)
  -Vocabulari complementari I (animals, plantes, números,…)

  2n nivell CS (6è)
  -Vocabulari propi de l’E.F. II (parts del cos, accions bàsiques de moviment, materials, noms d’esports i jocs,…)
  -Descripcions i indicacions d’accions (adjectius)
  -Verbs irregulars
  -Past Simple i Future
  -Cançons tradicionals
  -Prepositions (besides, next to, back, in front of, over, by,…)
  -Vocabulari complementari II (geografia, objectes, estats d’ànim,…)

 • AVALUACIÓ
 • Aquesta es realitzarà a partir de la valoració de diferents aspectes tals com la participació activa de l’alumnat durant les sessions, la seva capacitat per resoldre les activitats que es vagin proposant, la compleció de les diferents tasques, la qualitat de les seves produccions en la llengua estrangera treballada (tant oralment com per escrit) i d’altres sistemes avaluatius que vagin sorgint.
 • ESCOLA INCLUSIVA
 • La creació d’un blog específic per treballar continguts escolars, obert i accesible des de qualsevol punt del món amb accès a la xarxa, permet que qualsevol alumne pugui accedir-hi i assolir els objectius pels quals es va crear. Les aules també disposen d’un recurs tant útil com les PDI, amb les que la presentació dels continguts es pot fer de manera molt dinàmica i motivant pels alumnes. Aquestr projecte, per tant, disposa d’activitats per realitzar-se tant de manera individual com en grup, ajudant així a millorar tant l’autonomía personal com les eines de relació i socialització dels alumnes.