1º ESO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

COMPETÈNCIA 1  CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Descriure i valorar la diversitat lingüística i cultural a partir del reconeixement de les llengües de l’alumnat i la realitat plurilingüe i pluricultural, per afavorir la transferència lingüística, identificar i rebutjar estereotips i prejudicis lingüístics, i valorar aquesta diversitat com a font de riquesa cultural. 1.1 Reconèixer la llengua catalana i la llengua castellana i llurs varietats dialectals, així com la resta de llengües de l’estat espanyol i les llengües d’origen de l’alumnat, identificant-ne algunes nocions bàsiques i contrastant alguns dels seus trets en manifestacions orals, escrites i multimodals
1.2 Identificar prejudicis i estereotips lingüístics adoptant una actitud de respecte i valoració de la riquesa cultural, lingüística i dialectal, a partir de l’observació de la diversitat lingüística de l’entorn.

 

COMPETÈNCIA 2  CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Comprendre i interpretar textos orals i multimodals recollint el sentit general i la informació més rellevant, la seva forma i el seu contingut, per construir coneixement, formar-se opinió i eixamplar les possibilitats de gaudi i lleure. 2.1 Comprendre el sentit global, l’estructura, la informació més rellevant en funció de les necessitats comunicatives i la intenció de l’emissor, de textos orals i multimodals senzills de diferents àmbits, analitzant la interacció entre els diferents codis.
2.2. Valorar la forma i el contingut de textos orals i multimodals senzills, avaluant-ne la qualitat, la fiabilitat i la idoneïtat de canal utilitzat, així com l’eficàcia dels procediments comunicatius emprats.

 

COMPETÈNCIA 3  CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Produir textos orals i multimodals amb coherència, claredat i registre adequats, atenent les convencions pròpies dels diferents gèneres discursius i participar en interaccions orals variades, amb autonomia, per expressar idees, sentiments i conceptes, construir coneixement i establir vincles personals. 3.1. Realitzar exposicions i argumentacions orals formals amb diferent grau de planificació sobre temes d’interès científic i cultural i de rellevància acadèmica i social, ajustant-se a les convencions pròpies de cada gènere discursiu i amb la fluïdesa, el rigor, la coherència i el registre adequat, en diferents suports i utilitzant de manera eficaç recursos verbals i no verbals.. 
3.2 Participar de manera activa i adequada en interaccions orals informals, en el treball en equip i en situacions orals formals de caràcter dialogat, amb actituds d’escolta activa i estratègies de cooperació conversacional i cortesia lingüística.

 

COMPETÈNCIA 4  CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Comprendre, interpretar i analitzar, amb sentit crític i diferents propòsits de lectura, textos escrits i multimodals reconeixent el sentit global i les idees principals i secundàries, identificant la intenció de l’emissor, reflexionant sobre el contingut i la forma i avaluar-ne la qualitat i fiabilitat, per tal de construir coneixement i donar resposta a necessitats i interessos comunicatius diversos.

. 

4.1. Comprendre i interpretar el sentit global, l’estructura, la informació més rellevant i la intenció de l’emissor de textos escrits i multimodals senzills de diferents àmbits que responguin a diferents propòsits de lectura, realitzant les inferències necessàries.
4.2. Valorar el contingut i la forma de textos escrits i multimodals senzills avaluant-ne la qualitat, la fiabilitat i la idoneïtat de canal utilitzat, així com l’eficàcia dels procediments comunicatius emprats.

 

COMPETÈNCIA 5  CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Produir textos escrits i multimodals amb adequació, coherència, cohesió, aplicant estratègies elementals de planificació, redacció, revisió, correcció i edició, amb regulació dels iguals i autoregulació progressivament autònoma i atenent les convencions pròpies del gènere discursiu triat, per construir coneixement i donar resposta de manera informada, eficaç i creativa a demandes comunicatives concretes. 5.1. Planificar la redacció de textos escrits i multimodals senzills, atesa la situació comunicativa, destinatari, propòsit i canal; redactar esborranys i revisar-los amb ajuda del diàleg entre iguals i instruments de consulta, i presentar un text final coherent, cohesionat i amb el registre adequat.
5.2. Incorporar procediments bàsics per enriquir els textos, tenint en compte aspectes discursius, lingüístics i d’estil, amb precisió lèxica i correcció ortogràfica i gramatical.

 

COMPETÈNCIA 6  CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Cercar, seleccionar i contrastar informació procedent de diferents fonts de manera progressivament autònoma, avaluant la seva fiabilitat i pertinència en funció dels objectius de lectura i evitant els riscos de manipulació i desinformació, i integrar-la i transformar-la en coneixement, per comunicar-la, adoptant un punt de vista crític, personal i respectuós amb la propietat intel·lectual. Cercar, seleccionar i contrastar informació procedent de diferents fonts de manera progressivament autònoma, avaluant la seva fiabilitat i pertinència en funció dels objectius de lectura i evitant els riscos de manipulació i desinformació, i integrar-la i transformar-la en coneixement, per comunicar-la, adoptant un punt de vista crític, personal i respectuós amb la propietat intel·lectual.
6.2 Elaborar treballs d’investigació i comunicar de forma creativa i respectant els drets de la propietat intel·lectual, els resultats d’un procés d’investigació individual o grupal, organitzant la informació, integrant-la en esquemes propis i reelaborant-la, i adoptant un punt de vista crític i respectuós amb els principis de propietat intel·lectual, sobre temes d’interès acadèmic, personal, ecològic i social, que incloguin els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
6.3. Adoptar hàbits d’ús crític, segur, sostenible i saludable de les tecnologies digitals en relació amb la cerca i la comunicació de la informació.

 

COMPETÈNCIA 7  CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Seleccionar i llegir de manera autònoma obres rellevants de la literatura contemporània com a font de plaer i coneixement, configurant un itinerari lector que s’enriqueixi progressivament quant a diversitat, complexitat i qualitat de les obres, i compartir experiències lectores, per construir la pròpia identitat lectora i gaudir de la dimensió social de la lectura.  Seleccionar i llegir de manera autònoma obres diverses com a font de plaer i coneixement, configurant un itinerari lector que s’enriqueixi progressivament pel que fa a diversitat, complexitat i qualitat de les obres, i compartir experiències de lectura, per construir la pròpia identitat lectora i gaudir de la dimensió social de la lectura.
7.2. Compartir l’experiència de lectura en suports diversos, tot relacionant el sentit de l’obra amb la pròpia experiència biogràfica i lectora.

 

COMPETÈNCIA 8  CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Llegir, interpretar i valorar obres o fragments literaris del patrimoni propi i universal, utilitzant un metallenguatge específic i mobilitzant l’experiència biogràfica i els coneixements literaris i culturals, per establir vincles entre textos diversos que permetin conformar un mapa cultural, eixamplar les possibilitats de gaudir de la literatura i crear textos d’intenció literària. 8.1. Explicar i argumentar, amb l’ajuda de pautes i models, la interpretació de les obres llegides a partir de l’anàlisi de les relacions internes dels seus elements constitutius amb el sentit de l’obra, atesa la configuració dels gèneres i subgèneres literaris.
8.2. Establir, de manera guiada, vincles argumentats entre els textos llegits i altres textos escrits, orals o multimodals i altres manifestacions artístiques en funció de temes, tòpics, estructures, llenguatge i valors ètics i estètics, mostrant la implicació i la resposta personal del lector en la lectura.
8.3. Crear textos personals o col·lectius amb intenció literària i consciència d’estil, en diferents suports i amb ajuda d’altres llenguatges artístics i audiovisuals, a partir de la lectura d’obres o fragments significatius en els quals s’emprin les convencions formals dels diversos gèneres i estils literaris.

 

COMPETÈNCIA 9  CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Mobilitzar el coneixement sobre l’estructura de la llengua i els seus usos i reflexionar de manera progressivament autònoma sobre les eleccions lingüístiques i discursives, amb la terminologia adequada, per desenvolupar la consciència lingüística, augmentar el repertori comunicatiu i millorar les destreses tant de producció oral i escrita com de recepció crítica. 9.1. Revisar els propis textos de manera guiada i fer propostes de millora argumentant els canvis a partir de la reflexió metalingüística i amb un metallenguatge específic, i identificar i esmenar alguns problemes de comprensió i producció de textos utilitzant els coneixements explícits sobre la llengua i el seu ús.
9.2. Explicar i argumentar la interrelació entre el propòsit comunicatiu i les eleccions lingüístiques de l’emissor, així com els seus efectes en el receptor, utilitzant el coneixement explícit de la llengua i un metallenguatge específic.
9.3. Formular generalitzacions sobre aspectes bàsics del funcionament de la llengua a partir de l’experimentació, comparació i transformació d’enunciats, així com de la formulació d’hipòtesis i la cerca d’exemples, utilitzant un metallenguatge específic i consultant de manera guiada diccionaris, manuals i gramàtiques.

 

COMPETÈNCIA 10  CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Posar al servei de la convivència democràtica, la resolució dialogada dels conflictes i la igualtat de drets de totes les persones, les pròpies pràctiques comunicatives, utilitzant un llenguatge no discriminatori i desterrant els abusos de poder a través de la paraula, per afavorir un ús eficaç, ètic i democràtic del llenguatge. 10.1. Identificar i rebutjar els usos discriminatoris de la llengua, els abusos de poder a través de la paraula i els usos manipuladors del llenguatge a partir de la reflexió i l’anàlisi dels elements lingüístics, textuals i discursius utilitzats, així com dels elements no verbals que regeixen la comunicació entre les persones.
10.2. Utilitzar estratègies per a la resolució dialogada dels conflictes i la cerca de consensos tant en l’àmbit personal com educatiu i social.

 

SABERS

Les llengües i els seus parlants 
 • Observació de la pròpia biografia lingüística i de la diversitat lingüística de centre, i comprensió de les famílies lingüístiques i les llengües del món, els sistemes d’escriptura i nocions bàsiques: fórmules de salutació i comiat, agraïment i disculpa, en situacions de l’àmbit escolar i la vida quotidiana.
 • Reconeixement de les llengües d’Espanya, el seu origen i distribució geogràfica, amb especial atenció a les diferències entre plurilingüisme i diversitat dialectal, parant especial atenció al context de Catalunya.
 • Aproximació a les llengües de signes en el context de l’aula i la vida quotidiana.
 • Comparació de trets de les principals varietats dialectals del català i del castellà, amb especial atenció a la del propi territori.
 • Iniciació a la reflexió interlingüística en el context de la matèria.
 • Identificació de prejudicis i estereotips lingüístics i formulació de formes d’evitar-los, tant a l’aula com a la vida quotidiana de l’alumnat i els mitjans de comunicació.

 

Comunicació 

Aplicació d’estratègies de producció, comprensió i anàlisi crítica de textos orals, escrits i multimodals de diferents àmbits amb atenció conjunta als següents aspectes: 

Context   Anàlisi dels components de fet comunicatiu: grau de formalitat de la situació i caràcter públic o privat; distància social entre els interlocutors; propòsits comunicatius i interpretació d’intencions; canal de comunicació i elements no verbals de la comunicació, en situacions d’aula, de la vida quotidiana i dels mitjans de comunicació.
Gèneres discursius  Detecció, anàlisi i ús de gèneres discursius de l’àmbit personal (conversa); educatiu de caràcter narratiu, descriptiu, dialogat i expositiu, d’acord amb les propietats textuals (adequació, coherència, cohesió i correcció), i social, parant especial atenció a les xarxes socials i mitjans de comunicació; respecte a l’etiqueta digital; avaluació de riscos de desinformació, manipulació i vulneració de la privacitat a la xarxa. Anàlisi de la imatge i elements paratextuals dels textos icònic-verbals i multimodals.
Processos  
 • Interacció oral i escrita de caràcter informal. Consciència i ús dels actes de prendre i deixar la paraula, de la cooperació conversacional i la cortesia lingüística; de la escolta activa, l’assertivitat i la resolució dialogada dels conflictes en el context de l’aula, de la vida quotidiana i dels mitjans de comunicació, incloses les xarxes, i en les activitats acadèmiques.
 • Comprensió del sentit global del text oral i relació entre les seves parts, selecció i retenció de la informació rellevant. Detecció i rebuig d’usos discriminatoris del llenguatge verbal i no verbal. en el context de l’aula, de la vida quotidiana i dels mitjans de comunicació, incloses les xarxes, i en les activitats acadèmiques.
 • Planificació i recerca d’informació, textualització i revisió de la producció oral formal. Adequació a l’audiència i al temps d’exposició. Detecció i utilització d’elements no verbals. Anàlisi i ús dels trets discursius i lingüístics de l’oralitat formal, en el context de l’aula, de la vida quotidiana i dels mitjans de comunicació, incloses les xarxes, i en les activitats acadèmiques.
 • Comprensió del sentit global del text escrit i relació entre les parts. La intenció de l’emissor. Detecció d’usos discriminatoris del llenguatge verbal i icònic, en el context de l’aula, de la vida quotidiana i dels mitjans de comunicació, incloses les xarxes, i en les activitats acadèmiques.
 • Planificació, redacció, revisió i edició en diferents suports de textos escrits. Correcció gramatical i ortogràfica. Propietat lèxica. Usos de l’escriptura per a l’organització del pensament: presa de notes, esquemes, mapes conceptuals, definicions, resums, etc., en el context de l’aula, de la vida quotidiana i dels mitjans de comunicació, incloses les xarxes, i en les activitats acadèmiques.
 • Cerca i selecció de la informació amb criteris de fiabilitat, qualitat i pertinència; anàlisi, valoració, reorganització i síntesi de la informació en esquemes propis i transformació en coneixement; comunicació i difusió de manera creativa i respectuosa amb la propietat intel·lectual. Utilització de plataformes virtuals per a la realització de projectes escolars.
Reconeixement i ús discursiu dels elements lingüístics 
 • Reconeixement, anàlisi i ús discursiu dels elements lingüístics amb especial atenció als recursos lingüístics per mostrar la implicació de l’emissor en els textos: formes de dixi (personal, temporal i espacial) i procediments de modalització; recursos lingüístics per adequar el registre a la situació de comunicació; mecanismes de cohesió; connectors textuals temporals, explicatius, d’ordre i de contrast; mecanismes de referència interna gramaticals (substitucions pronominals) i lèxics (repeticions, sinònims, hiperònims i el·lipsis); coherència de les formes verbals en els textos; els temps de pretèrit en la narració; correlació temporal en el discurs relatat, en el context de l’aula, de la vida quotidiana i dels mitjans de comunicació, incloses les xarxes, i en les activitats acadèmiques.
 • Correcció lingüística i revisió ortogràfica i gramatical de diferents tipus de text i en diferents situacions. Ús de diccionaris, manuals de consulta i de correctors ortogràfics en suport analògic o digital per a la correcció i millora dels textos.
 • Ús dels signes bàsics de puntuació com a mecanisme organitzador del text escrit, la seva relació amb el significat.

 

Educació literària 
Lectura autònoma: processos i estratègies Lectura guiada: processos i estratègies 
 • Implicació en la lectura de manera progressivament autònoma a partir d’una preselecció de textos variats que incloguin obres d’autores i autors. Reflexió sobre els textos i sobre la pròpia pràctica de lectura sustentada en models.
 • Selecció d’obres variades que incloguin autores i autors de manera orientada a partir de l’exploració guiada de la biblioteca escolar i pública disponible.
 • Participació activa en actes culturals vinculats al circuit literari i lector.
 • Aplicació d’estratègies de presa de consciència dels propis gustos i identitat lectora, en l’àmbit personal i social (lectures compartides).
 • Expressió, a través de models comentats a l’aula o bé aportats per l’alumnat, de l’experiència lectora i de diferents formes d’apropiació i recreació dels textos llegits.
 • Aplicació d’estratègies de mobilització de l’experiència personal i lectora que permetin establir vincles entre l’obra llegida i aspectes de l’actualitat, així com amb altres textos i manifestacions artístiques, en l’àmbit personal i en conversa a l’aula.
 • Aplicació d’estratègies per a la recomanació de les lectures, en suports variats o bé oralment entre iguals.
 • Lectura d’obres rellevants de la literatura juvenil contemporània i del patrimoni literari universal, inscrites en itineraris temàtics o de gènere, que incloguin la presència d’autores i autors, en el context de l’aula i de l’entorn proper que permeti fer la transferència a altres situacions de caràcter literari i cultural amb vincles amb la pròpia vida.
 • Aplicació d’estratègies i models de construcció compartida de la interpretació de les obres a través de converses literàries, clubs de lectura i canals de difusió com revistes, blogs o clips audiovisuals.
 • Relació i contrast entre els elements constitutius del gènere literari i la construcció del sentit de l’obra. Anàlisi bàsica del valor dels recursos expressius; els seus efectes en la recepció.
 • Relació i comparació dels textos llegits amb altres textos, amb altres manifestacions artístiques i amb les noves formes de ficció en funció de gèneres, temes, tòpics, estructures i llenguatges. Gèneres: novel·la, narració breu, teatre, poesia, assaig, etc. Temes: amor, amistat, mort, viatge, etc. Tòpics: carpe diem, tempus fugit, locus amoenus, captatio benevolentiae, ubi sunt, etc.
 • Aplicació d’estratègies, models i pautes per a l’expressió de la interpretació i valoració personal d’obres i fragments literaris, a través de processos i suports diversificats i tenint en compte la perspectiva de gènere.
 • Lectura expressiva, dramatització i recitació dels textos atenent als processos de comprensió, apropiació i oralització implicats.
 • Creació de textos a partir de l’apropiació de les convencions del llenguatge literari i en referència a models donats (imitació, transformació, continuació, etc.) en el context de l’expressió dels sentiments, emocions i experiències pròpies.

 

Reflexió sobre la llengua 
 • Aplicació d’estratègies per a la construcció guiada de conclusions pròpies sobre el sistema lingüístic. Observació, comparació i classificació d’unitats comunicatives. Experimentació amb estructures, formulació d’hipòtesis, contraexemples, generalitzacions i contrast entre llengües, utilitzant el metallenguatge específic, en el marc de la millora en la comprensió i producció dels textos orals, escrits i multimodals en situacions diverses, tant personals i socials com acadèmiques.
 • Observació i comparació de les diferències rellevants i interseccions entre llengua oral i llengua escrita atenent a aspectes sintàctics, lèxics i pragmàtics. Per a la millora en la comprensió i producció dels textos orals, escrits i multimodals en situacions diverses, tant personals i socials com acadèmiques.
 • Comprensió i anàlisi de la llengua com a sistema i de les seves unitats bàsiques tenint en compte els diferents nivells: el so i sistema d’escriptura, les paraules (forma i significat), la seva organització en el discurs (ordre de les paraules, components de les oracions o connexió entre els significats), per a la millora en la comprensió i producció dels textos orals, escrits i multimodals en situacions diverses, tant personals i socials com acadèmiques.
 • Distinció entre la forma (categoria gramatical) i la funció de les paraules (funcions sintàctiques), i coneixement dels procediments lèxics (afixos) i sintàctics per al canvi de categoria en situacions de comprensió i expressió de textos orals i escrits.
 • Relació entre els esquemes semàntic i sintàctic de l’oració simple. Observació i transformació d’enunciats d’acord amb aquests esquemes i ús de la terminologia sintàctica necessària. Reflexió i aplicació correcta de l’ordre de les paraules i concordança, que facin comprensibles els textos.
 • Descripció i anàlisi dels procediments d’adquisició i formació de paraules. Reflexió sobre els canvis en el seu significat, les relacions semàntiques entre paraules i els seus valors denotatius i connotatius en funció del context i el propòsit comunicatiu, en la comprensió dels textos.
 • Aplicació d’estratègies d’ús progressivament autònom de diccionaris i manuals de gramàtica que permetin obtenir informació gramatical bàsica.

Comments are closed.