EF

Currículum d’educació primària

Les competències bàsiques

Currículum d’EF

Objectius de l’EF a l’etapa primària

Seqüenciació blocs de continguts de l’EF

Seqüenciació continguts de l’EF

Desplegament del currículum

Del currículum a les programacions

Les 12 coses que els infants valoren més dels seus mestres