La creació d’una endevinalla a partir de l’elecció d’un objecte, un espai, i la distribució de la tasca a desenvolupar o el rol de cada membre del grup que realitza l’endevinalla dóna la possibilitat de realitzar oralment (i prèviament per escrit) una endevinalla de manera creativa, motivadora i divertida pels alumnes, ja que ells són els responsables de tot el procés a seguir. És un recurs molt bo per treballar en equip i per treballar una tipologia textual (en aquest cas l’endevinalla), des de l’empoderament dels alumnes d’USEE (ja que ells han estat els coordinadors experts d’aquesta proposta de cares al seu grup-classe).

L’experiència amb l’ús de l’aplicació Verbalizet Lite l’ha dut a terme la Carolina Trescastro Bernabeu, mestra d’educació especial i tutora d’USEE. Aquesta experiència s’ha treballat amb els alumnes d’USEE de 4t de primària i amb els seus respectius grups-classe de l’Escola Carme Guasch i Darné de Figueres.
Els grups-classe estan composts per 25 alumnes cadascun aproximadament.
El projecte es realitza en l’àrea de llengua catalana i parteix de la intenció de treballar la dimensió comunicativa tant oral, com escrita i audiovisual en una activitat que esdevingui motivadora pels alumnes des de l’empoderament dels companys d’USEE de la classe.

Així, l’activitat pensada amb aquesta aplicació permet un treball que inclou la participació en interaccions orals, escrites (en esborradors previs a la gravació) i audiovisuals; la comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals; l’expressió de missatges orals, escrits (en esborradors previs a la gravació) i audiovisuals; i els coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge.

Descripció del procés seguit

1ª i 2ª SESSIÓ: En primer lloc, els alumnes aprenen l’ús de l’aplicació per tal d’emprar-la de manera autònoma amb el suport de la mestra de la USEE.

3ª SESSIÓ (ha estat una sessió de la tarda d’una hora i mitja): Arribats a aquest moment donem el pas d’anar a compartir els seus aprenentatges amb la resta del grup. Així, els alumnes d’USEE esdevenen els protagonistes i experts de l’aplicació. Un cop han explicat en què consisteix aquesta aplicació a la resta del grup exposen alguns exemples treballats prèviament i que ells mateixos han elaborat. A continuació, els companys s’agrupen en grups de 4 alumnes i entre tots creen una endevinalla a partir d’un objecte escollit prèviament, la redacten a les seves llibretes i es distribueixen els rols o tasques a desenvolupar:

  • qui serà el que farà la fotografia de l’objecte escollit,
  • qui serà el que manipula la tauleta electrònica a l’hora de crear la boca,
  • qui serà el que manipula la tauleta electrònica a l’hora de gravar i
  • qui serà el que parla donant-li veu a l’objecte.

Un cop tot això ja està enllestit, se’ls dóna una tauleta a cada grup i comencen a treballar. Mentrestant els alumnes d’USEE van ajudant als seus companys i companyes en els dubtes que van sorgint. A més a més, hi ha dos companys de classe que els donen suport moral per desenvolupar aquesta activitat i així se senten més acompanyades pel seu grup. Per concloure l’activitat, parlem del procés, de com ha anat en gran grup i, visionem les endevinalles de tots els grups.

Valoració de l’experiència

  • El fet que els alumnes d’USEE hagin estat els protagonistes com a coordinadors experts ha estat molt positiu per la seva autoestima i per crear una altra mena de vincles i rols a l’aula ordinària.
  • El treball amb tauletes ha estat una experiència nova pels alumnes i ha resultat molt motivadora.
  • El treball en petits grups ha permès la cooperació entre els companys/es i ha resultat molt enriquidor per tothom en aspectes com la creativitat, la imaginació i el nivell de lectoescriptura i expressió oral. A més, ha fet que tots se sentissin responsables de la feina i de la cura del material ja que repercutien en el resultat final del grup.
  • L’activitat ha creat un ambient d’aprenentatge col·laboratiu, on els alumnes i la pròpia activitat han estat l’eix vertebrador i les mestres: les tutores de 4t i la mestra d’USEE, han basat la seva tasca en l’observació i orientació (si ha calia, perquè en la majoria dels casos eren els alumnes d’USEE els qui orientaven a la resta).
  • Els alumnes han pogut demostrar les seves habilitats i destreses en l’ús i maneig de les noves tecnologies, en ser ells també els responsables de les fotografies, els vídeos, el so i la llum.
  • Ha resultat molt positiu també la figura dels companys/es que feien la tasca de suport moral i acompanyament als alumnes d’USEE, ja que ha creat un altre tipus de vincle entre ells. A més a més d’haver modificat el rol personal dels alumnes acompanyants (ja que han millorat la seva autoestima sent sabedors que la seva tasca era imprescindible perquè l’activitat es dugués a terme d’una manera feliç i tranquil·litzadora pels alumnes d’USEE).

Mostra de l’experiència

Les fotos i els vídeos es poden veure a l’enllaç al blog de l’USEE: http://blocs.xtec.cat/useecarmeguasch/compartim-coneixements-lusee-a-lesnostres-aules/

App utilitzada

Verbalizer Liteverbalizer