ELS DRETS HUMANS

Declaració Universal dels Drets HumansDeclaració Universal dels Drets Humans


Accions

Informacions

Cap resposta

46 respostes a “ELS DRETS HUMANS”

30 10 2013
JOSEP (12:54:14) :

Hola nois i noies de 6è.B:

Se’ns presenta un cap de setmana llarg.
Us explico la feina que haureu de fer del bloc.
Entreu a l’apartat de “DRETS HUMANS” i cliqueu “Declaració Universal dels Drets Humans” Podreu veure un vídeo que dura uns 5 minuts i que parla dels drets que tenen TOTES les persones, només pel fet de ser persones. Escoltareu que està acompanyat d’una cançó agradable d’escoltar.

Després, heu de fer un comentari sobre el vídeo i el seu contingut, sobre els drets humans, sobre si es respecten o no. Podeu relacionar aquests drets amb la vida diària: a l’escola, al barri, al carrer, etc. També amb les notícies que escolteu sobre Catalunya, sobre el món en general.

Podeu buscar informació sobre la “DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS” Quan es va fer? On es va fer?

Haureu d’escriure uns tres o quatre paràgrafs, entre 12 i 15 línies.

REVISEU EL TEXT i corregiu les faltes, sobretot les IMPERDONABLES.

El termini el podem fixar dissabte 2 de novembre, al vespre.

ESFORCEU-VOS A FER UN BON TREBALL!

BONA CASTANYADA!

Josep

30 10 2013
samy anahi (18:48:32) :

Hola Josep El video m’ha semblat molt trista la cançó ,era una mica trista jo crec que tothom hauria ser respectat com els altres a la clase jo crec que hi han dos o tres nens que no respecten.Hi ha gent que a les seves esposes no les respecten jo un dia vaig anar a un lloc a, can gili al camp de futbol quan vaig anar a casa vaig veure jo i la meva germana gran a una dona plorant i al noi li donava igual.Jo faig si els no em respecten jo no tinc que respectar-lo però a vegades jo respecto als que m’insulten,
Tenim dret a respectar a la gent
adéu Josep
Fins dilluns a i Josep no puc fer més es que a la Creu Roja ja recollim.

sami

30 10 2013
JOSEP (21:50:30) :

Hola, Samy:

Dius coses força interessants en el teu comentari. Ara bé, has d’intentar expressar
les idees d’una manera més ordenada, fent frases curtes, posant comes i punts.

L’última frase ha de ser: “Tenim l’obligació de respectar a la gent”

Sí, Samy, a l’escola i a la classe, s’estan trencant els drets de les persones,
i això hem d’anar-ho tractant i parlant, i no permetre-ho.

Bon cap de setmana!

Josep

30 10 2013
IVAN PEREA MARTIN (19:23:46) :

Hola Josep,el video ha sigut molt guai per qué surt una llista de els drets que te cada un aqui et poso una informació sobre el drets dels humans:

Es va fer el el 10 de desembre de 1948 a l’Assamblea General de Caillot,París aprovà i proclamà la Declaració Universal dels Drets Humans(Resolució 217. Es tracta d’un document de trenta articles en què se subratllen els drets humans considerats bàsics i que s’apliquen, sense excepció, a tots els éssers human. Es tracta del més bàsic d’una sèrie de tractats que es van redactar a l’any 1966 i que completen la Carta Internacional de Drets Humans, que després de ser sotmesa a votació el 1976 es convertí en llei internacional.

Considerant que el respecte a la dignitat inherent a tots els membres de la família humana i als drets iguals i inalienables de cadascun constitueix el fonament de la llibertat, de la justícia i de la pau del món;

Considerant que del desconeixement i menyspreu dels drets humans, n’han derivat actes de barbàrie que revolten la consciència de la humanitat, i que l’adveniment en el futur d’un món on les persones alliberades del terror i de la misèria tinguin dret a parlar i a creure lliurement ha esdevingut la més alta aspiració humana;

Considerant cosa essencial de protegir els drets humans amb un règim de dret a fi que l’ésser humà no es vegi obligat al capdavall a rebel·lar-se contra la tirania i l’opressió;

Considerant que és també essencial de fomentar l’establiment de relacions amistoses entre les nacions;

Considerant que en la Carta de les Nacions Unides els pobles han proclamat llur fe en els drets fonamentals de l’ésser humà, en la dignitat i en la vàlua de la persona humana, en la igualtat de drets d’homes i dones, i que s’han demostrat disposats a afavorir el progrés social i a instaurar unes millors condicions de vida dins d’una més gran llibertat;

Considerant que els estats membres s’han compromès a assegurar, en cooperació amb l’Organització de les Nacions Unides, el respecte universal i efectiu dels drets humans, de les llibertats fonamentals;

Considerant que una concepció comuna d’aquests drets i d’aquestes llibertats és de la més gran importància amb vista al ple acompliment d’aquest compromís,

L’Assemblea General

Proclama aquesta Declaració Universal dels Drets Humans com l’ideal comú que tots els pobles i totes les nacions han d’assolir a fi que totes les persones i òrgans de la societat, tenint aquesta Declaració sempre present a l’esperit, s’esforcin a promoure el respecte d’aquests drets i d’aquestes llibertats mitjançant l’ensenyament i l’educació, i assegurar amb mesures progressives d’ordre nacional i internacional llur reconeixement i aplicació universals i efectius, tant per part dels estats membres com dels territoris que jurídicament en depenen.

Article 1
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i els cal mantenir-se entre ells amb esperit de fraternitat.

Article 2
Qualsevol persona pot prevaler-se de tots els drets i de totes les llibertats que aquesta declaració proclama, sense cap distinció de raça, de color, de sexe, de llengua, de religió, d’opinió pública o d’altra mena, d’origen nacional o social, de fortuna, de naixement o de qualsevol altra classe. Hom no farà tampoc cap distinció fonamentada en l’estatus polític, administratiu i internacional del país o territori del qual depengui jurídicament la persona, tant si es tracta d’un país o territori independent, com si està sota la tutela, encara que no sigui autònom o que estigui sotmès a qualsevol limitació de sobirania.

Article 3
Tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat de la persona.

Article 4
Cap persona no està sotmesa a esclavitud o servatge; l’esclavitud i el tràfic d’esclaus són prohibits en totes llurs formes.

Article 5
Cap persona no serà sotmesa a tortura ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.

Article 6
Tothom i en tot lloc té dret al reconeixement de la pròpia personalitat jurídica.

Article 7
Tothom és igual davant la llei i té dret d’obtenir-ne la mateixa protecció contra qualsevol discriminació que violi la present declaració contra tota provocació a una tal discriminació.

Article 8
Tota persona té dret a un recurs efectiu prop de les competents jurisdiccions nacionals, contra aquells actes que violin els drets fonamentals reconeguts per la constitució o la llei.

Article 9
Ningú no pot ser arrestat, detingut ni exiliat arbitràriament.

Article 10
Tota persona té dret, en règim d’igualtat, que la seva causa sigui portada equitativament i imparcialment en un tribunal independent i imparcial, el qual decidirà tant sobre els seus drets i les seves obligacions com sobre el fonament de tota acusació adreçada contra ella en matèria penal.

Article 11
1. Hom presumeix innocent tota persona acusada d’un acte delictiu fins que la seva culpabilitat hagi estat establerta legalment en el curs d’un procés públic, en el qual totes les garanties necessàries per a la defensa hagin estat assegurades.
2. Ningú no serà condemnat per accions o per omissions que quan foren comeses no constituïen acte delictiu d’acord amb el dret nacional i internacional. Tampoc no s’imposarà cap pena superior a la que era aplicable quan l’acte delictiu fou comès.

Article 12
Ningú no serà objecte d’intromissions arbitràries en la seva vida privada ni en la de la seva família, en el seu domicili ni en la seva correspondència, ni d’atemptats contra la seva fama o reputació. Tota persona té dret a la protecció de la llei contra aquestes intromissions o aquests atemptats.

Article 13
1. Tota persona té dret a circular i a escollir el seu lloc de residència a l’interior d’un estat.
2. Tota persona té dret a abandonar qualsevol país, àdhuc el propi, i a retornar-hi.

Article 14
1. En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil i a beneficiar-se’n en d’altres països.
2. Aquest dret no podrà ésser invocat en cas de persecució basada realment en un crim de dret comú, o actes contraris als principis i fins de les Nacions Unides.

Article 15
1. Tot individu té dret a una nacionalitat.
2. Ningú no pot ésser privat arbitràriament de la seva nacionalitat ni del dret a canviar de nacionalitat.

Article 16
1. A partir de l’edat núbil, l’home i la dona, sense cap restricció per raó de raça, nacionalitat o religió, tenen dret a casar-se i a fundar una família. Ambdós tenen drets iguals al matrimoni, durant el matrimoni i en el moment de la seva dissolució.
2. El matrimoni només pot realitzar-se amb el consentiment lliure i ple dels futurs esposos.
3.La família és l’element natural i fonamental de la societat, i té dret a la protecció de la societat i de l’estat.

Article 17
1. Tota persona, individualment i col·lectiva, té dret a la propietat.
2. Ningú no pot ésser privat arbitràriament de la seva propietat.

Article 18
Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret comporta la llibertat de canviar de religió o de convicció i la de manifestar-les individualment o en comú, en públic i en privat, mitjançant l’ensenyament, la predicació, el culte i l’acompliment de ritus.

Article 19
Tot individu té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; això comporta el dret a no ésser inquietat per causa de les opinions i el de cercar, rebre o difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà d’expressió i sense consideració de fronteres.

Article 20
1. Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d’associació pacífiques.
2. Ningú no pot ésser obligat a pertànyer a una determinada associació.

Article 21
1. Tothom té dret a prendre part en la direcció dels afers públics del seu país, sigui directament, sigui per mitjà de representants elegits lliurement.
2.Tota persona té dret a accedir a les funcions públiques del país en condicions d’igualtat.
3. La voluntat del poble és el fonament de l’autoritat dels poders públics; aquesta voluntat ha d’expressar-se mitjançant eleccions sinceres que cal celebrar periòdicament per sufragi universal igual i secret, o seguint qualsevol procediment equivalent que asseguri la llibertat del vot.

Article 22
Tota persona, com a membre de la societat, té dret a la seguretat social; té la facultat d’obtenir la satisfacció dels drets econòmics socials i culturals indispensables a la seva dignitat i al lliure desenvolupament de la seva personalitat, per l’esforç nacional i la cooperació internacional, segons l’organització i els recursos de cada país.

Article 23
1. Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció del seu treball i a la protecció contra la desocupació.
2.Tothom té dret, sense cap discriminació, a igual salari per igual treball.
3.Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que asseguri per a ell i per a la seva família una existència conforme amb la dignitat humana, completada, si cal, amb els altres mitjans de protecció social.
4.Tota persona té dret, unint-se amb d’altres, a fundar sindicats i a afiliar-s’hi per a la defensa dels propis interessos.

Article 24
Tota persona té dret al descans i al lleure i, particularment, a una limitació raonable de la jornada de treball i a vacances periòdiques pagades.

Article 25
1. Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri la seva salut, el seu benestar i els de la seva família, especialment quant a alimentació, a vestit, a habitatge, a atenció mèdica i als necessaris serveis socials; tota persona té dret a la seguretat en cas de desocupació, malaltia, invalidesa, viduïtat, vellesa o en d’altres casos de pèrdua dels mitjans de subsistència a causa de circumstàncies independents de la seva voluntat.
2. La maternitat i la infantesa tenen dret a una ajuda i a una assistència especials. Tot infant nascut en el matrimoni o fora d’ell, frueix d’igual protecció social.

Article 26
1. Tota persona té dret a l’educació. L’educació serà gratuïta, si més no, en el grau elemental i fonamental. L’ensenyament elemental és obligatori. Cal que l’ensenyament tècnic i professional sigui generalitzat, i que s’obri a tothom l’accés als estudis superiors amb plena igualtat per a tots amb atenció al mèrit de cadascú.
2. L’educació ha de tendir al ple desenvolupament de la personalitat humana i al reforçament del respecte dels Drets Humans i de les llibertats fonamentals. Ha d’afavorir la comprensió, la tolerància i l’amistat entre totes les nacions i tots els grups socials o religiosos, i la difusió de les activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau.
3. El pare i la mare tenen, amb prioritat, dret a escollir la classe d’educació de llurs fills.

Article 27
1. Tota persona té dret a prendre part lliurement en la vida cultural de la comunitat, a fruir de les arts i a participar del progrés científic i dels beneficis que en resultin.
2. Qualsevol persona té dret a la protecció dels interessos morals i materials derivats de les produccions científiques, literàries i artístiques de què sigui autor.

Article 28
Tota persona té dret a que regni en el medi social i internacional un ordre que permeti d’assolir amb plena eficàcia els drets i les llibertats enunciats en aquesta declaració.

Article 29
1. Tota persona té dret a uns deures envers la comunitat en la qual, només, li és possible el lliure i ple desplegament de la personalitat.
2. En l’exercici dels drets i en el gaudi de les llibertats ningú no està sotmès sinó a les limitacions establertes en la llei, exclusivament en l’ordre a assegurar el reconeixement i el respecte dels drets i de les llibertats alienes, i a fi de satisfer les justes exigències de la moral, de l’ordre públic i del benestar general en una societat democràtica.
3. Aquests deures i aquestes llibertats mai no podran ésser exercits contra els fins i els principis de les Nacions Unides.

Article 30
Cap disposició d’aquesta declaració no pot ésser interpretada en el sentit que un estat, un grup o un individu tinguin dret a lliurar-se a una activitat o a cometre un acte encaminat a la destrucció dels drets i les llibertats que s’hi enuncien.

30 10 2013
JOSEP (21:58:21) :

Hola, Ivan:

Excel.lent treball, el teu! Espero que hagis llegit tots els articles. Jo he fet un recordatori,
perquè ja els coneixia.

Ara bé, amb el teu afany de posar la “Declaració Universal…” se t’ha oblidat de comentar el
vídeo, el qual té imatges i frases molt interessants. I la música?

ATENCIÓ. Escrius: “drets humans considerats bàsics i que s’apliquen, sense excepció, a tots els éssers humans”
Bé, això no és així, ja que aquests drets s’estan trencant contínuament. Això sí, hem de lluitar perquè de
veritat s’acompleixin.

Bon cap de setmana!

Josep

30 10 2013
baye (19:27:03) :

HOLA JOSEP
Ami m’agradat molt el video que parla de els drets, a que ningun te que se esclau de una altra persona com passa a uns quants paisos i això es una cosa que en veritat no tindria que passar mai.

Tots som humans i merexem uns drets de on siguis siguis de l’Afica siguius de la Xina que això a classe s’ha parlat molt he. Els humans som criats,som lliures,i no podem parmetre que no tinguem llibertat a decidir les nostres propies desicions i que seguim felços…

Ens tenim que ajudar, uns els altres perqué una persona sola no pot fer gran cosa que ens proposem fer una cosa i que ho fem bé sense preses amb trancilitat amb armonia. Que les nostres intencións siguin més bones.

I aqui be de on van venir els drets:
El 10 de desembre de 1948, l’Assemblea General de les Nacions Unides,reunida al Palau de Chaillot de París, aprovà i proclamà la Declaració Universal dels Drets Humans (Resolució 217 (III). Es tracta d’un document de trenta articles en què se subratllen els drets humans considerats bàsics i que s’apliquen, sense excepció, a tots els éssers humans.

Es tracta del més bàsic d’una sèrie de tractats que es van redactar a l’any 1966 i que completen la Carta Internacional de Drets Humans, que després de ser sotmesa a votació el 1976 es convertí en llei internacional.
QUE PASSIS UNA BONA CASTANYADA!!!!!!!!!!!
JOSEP ADEU

30 10 2013
JOSEP (22:18:21) :

Hola, Baye:

Bon treball el que has fet. Ja tens ordinador? O bé has fet el text a casa d’algú?
Els teus arguments son molt clars i contundents. És així com hauria de ser, però…
Ja veiem que contínuament s’estan trencant, els drets humans. Hem de lluitar perquè
TOTHOM pugui tenir-los. I sobretot que en la vida quotidiana i en les petites coses
siguin aplicats i els tinguem presents.

Sí, va ser l’any 1.948.

Bon cap de setmana i bona castanyada!

Josep

30 10 2013
david sedó (20:18:45) :

Hola Josep, el video que he vist a continuació m’ha semblat extraordinari, el dret de respectar a una persona es sagrada.
El racisme es una cosa que passa en classe continuament,
nens que no respecten a altres.
Jo no entenc perqué els nens (algúns) tenen que discriminar als nens negres o xinesos etc.
perquè com deies tu tots nosaltres vam sortir dels hominids de Africa.
les personestenim dret a estimar-nos aixó no ens ho pot treure ningú.
tenim dret a tindre un hospital per ajudar a les persones malaltes o amb ajudes especials.
Tenim dret a tindre una escola per aprendre les cosses básiques i abançar.
Tenim dret a tindre una feina per poder pagar les despeçes nessesaries i per comviure .
bona castanyada i bon cap de setmana !!!!!!!!!!!!!!!!

30 10 2013
david sedó (20:38:29) :

DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS.

Es un document que diu que els drets humans bàsics , s’han
d’aplicar a tots els essers humans.
El text va ser traduït a multitud d’idiomes, i l’Assemblea va demanar a tots els països que publiquessin el text de la declaració.
Cada 10 de desembre se celebra el dia internacional dels drets humans per commemorar l’adopció d’aquesta declaració.
adeu Josep s’he m’ha oblidat enganxar-lo conjuntament amb lo altre .
BON CAP DE SETMANA

30 10 2013
JOSEP (22:25:35) :

Hola, David!

Bon treball, el teu. Expresses les teves idees d’una manera molt convincent,
amb molta seguretat. Ja ho dius bé. Hi ha coses que no s’entenen, però en
canvi aquestes actituds fan i poden fer molt de mal. Es van aprenent i es
van copiant, per això hem de lluitar contra aquestes idees tan negatives.

Has començat bé el teu text, però mica en mica, respecte a l’ortografia,
va a pitjor, perquè al final fas moltes faltes.

“Tenim dret a tenir una feina per poder pagar les despeses necessàries i per conviure”

Aquest és el tros que he corregit. Torna a llegir-lo!

Bon cap de setmana!

Josep

31 10 2013
Carla Colomè Aguilera (08:26:39) :

Hola Josep bon dia.
-Aquest video m’ha agradat moltíssim, te uns misatges molt interessants i macus.
-Estic totalment d’acord, a que tots som iguals i per tant hem de lluitar per tenir tots els mateixos drets.
-El video esta molt ven fet,i jo l’he entes perfectament.
-Aquesta canço es molt coneguda, es del cantant Michael Jacson i l’han util.litzat en molt altres videos com per exemple a la catàstrofe d’Haiti, per demanar a la gent ajuda d’aliments a altres païssos més necessitats.
-Una de les cosses que he entés en el video es que si tu vols ser respectat primer has de respecter tu als demés.
-La frasse que mes m’ha agradat a sigut: “TOTS TENIM DRET A TENIR DRETS”
Bona CASTANYADA!!!!!
Josep.

31 10 2013
JOSEP (13:07:40) :

Hola, Carla!

El teu text està força elaborat. Es nota que has treballat reflexivament. També has
estructurat bé l’escrit, en paràgrafs, punts i a part… No cal que posis guions davant
de cada idea, doncs el text que us demano ha de ser en forma de narració.

Tens raó, la cançó és de Michael Jackson, però és una versió diferent.

Respecte a l’ortografia, et comento algunes errades:
– ben fet…
– cançó…
– països…

Has escollit una bona frase. La mateixa que jo hagués triat.

En resum, un bon treball.

Bon cap de setmana llarg i sobretot, per a aquesta nit, bona castanyada!
I alerta amb els esperits que tornen per agafar alguna castanya o algun panellet.

Josep

1 11 2013
Ricard (09:28:51) :

Hola Josep.
Aquest vídeo per mi resum tots els drets que hauríem de tenir totes les persones,però moltes no els tenen.Crec que tots en aquest món hauríem de ser tractats igual.
Han hagut dos frases que m’han agradat molt.Han sigut:”Perquè tots respirem” i la de ” tots tenim dret a tenir drets”.A mi em sembla que tot el món hauria de respectar almenys aquestes dues frases.El contingut del vídeo em sembla clar i resumit,per poder entendre’l millor. M’agradaria que a l’escola també respectessin aquests drets.
La música em sembla molt bona per acompanyar el vídeo.Crec que han posat dos cançons diferents.El vídeo m’ha semblat molt bo. Hem d’intentar d’aplicar aquests drets a classe.
Adéu Josep.

1 11 2013
JOSEP (15:40:46) :

Hola, Ricard:

Has fet un molt bon treball. Has aconseguit resumir bé les teves idees. Has
relacionat molt bé el contingut del vídeo amb els problemes que hi ha de
manca de respecte, sigui a l’escola o a la societat en general.

Estic d’acord amb tu! Hem d’intentar aplicar aquestes teories a la vida real
diària. No té sentit que tinguem un bon coneixement dels drets escrits i que
després, en la nostra quotidianietat, tinguem actuacions diferents.

L’ortografia, bé.

Bon cap de setmana!

Josep

1 11 2013
pau delgado (10:27:45) :

Hola Josep
El video dels drets humans, ha sigut molt emocionant,veure tantes persones que les estan tractant malament.El video en si te molts drets que avui en dia no s’estan fent i les persones sufreixen.
Alguns drets són aquests:
tots sóm iguals,tothom té llibertat i la seguretat,ningú està sotmès a tortures,tota persona té llibertat d’opinio,ningú està sotmès a l’esclavitud,tota persona té dret a la seguretat social,al matrimoni,a l’educació,a treballar,a no discriminar,a l’intimitat,a tenir Pau,a la vida,a la llibertat i a la seguretat de si mateixa,a respirar,a pensar,a riure,a plorar,a sentir,a somiar,a comunicar-nos,a disfrutar,a compartir i tenim dret a tenir drets.La canço que acompanya el video com tu has dit es molt agradable es diu We Are The World i es van unir molts cantants per fer aquesta canço com Michael Jakson,Paul Mcartney,etc.

Bon Cap de setmana Josep

Pau

1 11 2013
JOSEP (15:48:14) :

Hola, Pau:

Bon treball, el teu. Es nota que t’ha agradat i que l’has viscut emocionalment.
M’agrada que diguis que hi ha persones que pateixen a causa de la violació dels
drets humans, perquè aquesta és la realitat, i hem de fer un esforç per posar-nos a
la pell d’aquestes persones, doncs sovint sofreixen en silenci. Són situacions
que es donen en tots els llocs i ambients, a l’escola també.

L’ortografia, bé, hi ha poques faltes.

Bon cap de setmana!

Josep

1 11 2013
BORJA (12:37:15) :

Josep, el dilluns hi ha bibliotca????????

1 11 2013
JOSEP (15:43:19) :

Borja,

En principi, el dilluns 4 de novembre hauria d’haver biblioteca. Ens acompanya la Maribel,
però arribarem a l’escola abans de les 16:30 hores.

Josep

1 11 2013
BORJA (13:08:31) :

Hola Josep.
He entrat a la viquipedia i e llegit el paragraf de (d.u.d.h) Declaració Universal dels Drets Humans,la introduccio:
El 10 de desembre de 1948,l’Assemblea General de les Nacions Unides,reunida al Palau de Chaillot de París, aprovà i proclamà la Declaració Universal dels Drets Humans.Es tracta d’un document de trenta articles en què se subratllen els drets humans considerats bàsics i que s’apliquen, sense excepció,a tots els éssers humans.Es tracta del més bàsic d’una sèrie de tractats que es van redactar a l’any 1966 i que completen la Carta Internacional de Drets Humans, que després de ser sotmesa a votació el 1976 es convertí en llei internacional.

També explicava que era una llei internacional i que es van formar les nacions unides per fer que la llei es compleixi a l’any 1976.

El video era era molt interesant i explicatiu.M’ha agradat la musica per que era enganxosa.La frase ” TOTS TENIN DRETS A TENIR DRETS” a sigut la que més he trobat interesant,ho explica tot en una frase.

Crec que aquesta llei s’hauria de haver fet molt abans per que ha hagut molta gent que la a patit….i encara queda molt per treballar….

BONA CASTANYADA!!!!
Josep

Borja Antelo Montoro

1 11 2013
JOSEP (15:57:21) :

Hola, Borja!

Has fet un bon treball. Has ampliat informació pel que fa a la D. U. D. H.

“… s’apliquen, sense excepció,a tots els éssers humans” ALERTA amb aquesta
afirmació, doncs pot entendre’s malament. Vol dir que totes les persones han de
tenir aquests drets, però no vol dir que s’apliquin, ni molt menys.

És veritat, ja ho dius bé que aquesta declaració s’havia d’haver fet molt abans.
Encara queda, com tu dius, MOLTA FEINA PER FER. Tots i totes ens hi hem de posar
a treballar, encara que sigui en els detalls més petits.

L’ortografia, sense estar malament, podria estar millor si haguessis fet una revisió.

Bon cap de setmana!

Josep

2 11 2013
Alex Trinidad Ledesma (06:53:41) :

HOLA Josep:
m’ha agradat molt el vido sobretot dos coses:
la foto d’un nen negre i un de blanc que volia explicar que tothom som iguals que dona igual de que raça siguem tots tenim una cosa en comu com per exsemple un joc un entreteniment…
l’altre era una de les ultimes era la que deia TENEMOS DERECHO A TENIR DERECHO crec que representa que algunes persones tenen mes drets que les altres com per exsemple un te trevall i un altre no un te esposa i l’altre no i vol dir que tothom te que tenir els mateixos drets.
Tambe he mirat un video de trevall en equip:sortia unes formigues trevalledores que les estaba ataquan un os formiguer van fer una pilota i l’os es va afixsiar,tambe uns pinguins que s’els volia mengar una orca i estaven ha un iceberg es van posar tots cap un costat i l’orca es va xocar amb l’altre vanda de l’icebreg i unes luciérnagas que anaven en grup i donaven molta llum i una de sola que es xocava.
HADEU JOSEP

2 11 2013
JOSEP (12:51:05) :

Hola, Alex:

El teu text és més extens que altres vegades. Això vol dir que has intentat
elaborar-lo una mica més. Això està molt bé!

Però una vegada l’he llegit, veig les mateixes errades de sempre, per precipitar-te,
anar ràpid i no fer la revisió.

Et comento algunes errades, greus:
– no poses signes de puntuació (comes)
– treball, treballadores, atacant, asfixiar, pingüins, menjar, l’altra banda, adéu…
– luciérnagas ??????? No hem de dir “cuques de llum” ?

En fi, Alex, que petites millores, però continua havent moltes errades, i greus.
A VEURE SI REFLEXIONES PER FER MILLORES. SI HI PENSES MÉS, POTS FER-LES, SEGUR!

Bon cap de setmana!

Josep

2 11 2013
Adrià (10:30:38) :

Hola Josep.
Aquest vídeo m’ha impressionat, i també m’ha fet reflexionar sobre el meu dia a dia i he pensat amb els nens que insulten normalment a les nenes i quasi sense causa.La musica conjugava perfectament amb el vídeo i l’he intentat entendre-ho però no he entès ni la meïtat.
Parlaven dels drets humans que tenen les persones,però jo també posaría en el vídeo els drets que té la dona.Tots els humans tenen dret ha tot, ha jugar,ha tenir feina,ha venir d’un altre continent,ha riure,al matrimoni,ha ser feliços,ha parlar,ha tenir una bona vida,ha ser de color negre,ha tenir un sostre per dormir,ha tenir menjar,aigua,ha tenir feina…
També al final m’ha agradat les letres que sortíen i esposaven en el paper i l’home algunes les pintava de vermell.
Adeu Josep.

2 11 2013
JOSEP (12:55:17) :

Hola, Adrià!

El teu text està bé. De fet, t’ha quedat una mica curt, però la veritat és que allò
que dius és molt important i has sabut captar l’essencial.

M’ha agradat molt que diguis que t’ha fet reflexionar sobre el dia a dia. Aquí està la clau!
De res no serveix que sapiguem la teoria si després no intentem aplicar-la a les nostres vides.

ATENCIÓ amb la “a” preposició, que no la uses bé: “… dret a tot, a jugar, a tenir feina,
a venir…” La forma que tu utilitzes, “ha”, és del verb haver.

Bon cap de setmana!

Josep

2 11 2013
Nada Hajaja (10:47:15) :

Hola Josep!

He vist moltes vagades aquest vídeo perquè m’agradat,per una banda m’agradat el vídeo però per altre no perquè he viat allò del maltracte i ami no m’agrada. Aquella gent esta sufrin molt ami no m’agradaria estar en el seu lloc.

Ells/elles tenen una vida molt complidaca perquè utilitzan pedres en contes de cadires i no tenen taules com poden viure així? es molt complicat i dur.
Tots som iguals tenim el mateixos drets però a la nostra classe alguns que es la malloria no el respecten i també el que he dit va per mi perquè jo també a vegades no el respecto.

Hi ha gent que li estan torturant i això es ingust peró que molt ingust. Allò que diu al final es veritat “TOTS/TOTES TENIM DRET A TENIR DRETS” es lo que mes m’agradat i molt.Es ingust que el homes maltratin les seves dones,

et posarè una mica d’informació

El 10 de desembre de 1948, l’Assemblea General de les Nacions Unides,reunida al Palau de Chaillot de París, aprovà i proclamà la Declaració Universal dels Drets Humans (Resolució 217 (III) A ). Es tracta d’un document de trenta articles en què se subratllen els drets humans considerats bàsics i que s’apliquen, sense excepció, a tots els éssers humans. Es tracta del més bàsic d’una sèrie de tractats que es van redactar a l’any 1966 i que completen la Carta Internacional de Drets Humans, que després de ser sotmesa a votació el 1976 es convertí en llei internacional.

FINS EL DILLUNS, ADEU!!! BON CAP DE SETMANA, ESPERO QUE T’HAGI AGRADAT LA CASTANYADA

2 11 2013
JOSEP (13:01:52) :

Hola, Nada:

En el teu text, que en general està bé, fas bones reflexions. Pel que dius, es nota que
t’ha “tocat” en la teva sensibilitat. I és que no hi ha per menys! Estem davant d’un
dels problemes més grossos que té la humanitat.

La informació està molt ben resumida.

ATENCIÓ amb les errades:

– m’ha agradat
– majoria
– injust
– maltractin, etc.

Amb una senzilla revisió del text podries haver evitat aquestes errades.

La castanyada m’ha anat molt bé, amb la família, amb amics i amigues, menjant
castanyes, panellets, moniatos, una mica de moscatell… UNA DIADA FANTÀSTICA!

Bon cap de setmana!

Josep

2 11 2013
Meritxell Lillo Campoy (11:03:03) :

Hola Josep:
El vídeo m’ha agradat molt, encara que crec que tots els
drets que surten en el vido, i es suposa que thotom haurià de tenir, no es compleix ningún d’aquests drets.
La cançó és maca però a la vegada un mica trista.

El 10 de desembre de 1948, l’Assemblea General de les Nacions Unides,reunida al Palau de Chaillot de París, aprovà i proclamà la Declaració Universal dels Drets Humans (Resolució 217 (III) A). Es tracta d’un document de trenta articles en què se subratllen els drets humans considerats bàsics i que s’apliquen, sense excepció, a tots els éssers humans. Es tracta del més bàsic d’una sèrie de tractats que es van redactar a l’any 1966 i que completen la Carta Internacional de Drets Humans, que després de ser sotmesa a votació el 1976 es convertí en llei internacional.

El document es va crear com un seguit d’objectius que els governants mundials havien de seguir. Com a llei internacional, és una arma utilitzada sovint per pressionar els governs dels països que no compleixen algun dels seus articles, ja que es tracta d’un document d’obligat compliment per a tots els estats membres de la comunitat internacional. Per tal de vigilar-ne el compliment l’any 2006 es va crear en el sí de les Nacions Unides un organisme especial anomenat Consell de Drets Humans de les Nacions Unides.

El text de la declaració va ser traduït a multitud d’idiomes, i l’Assemblea va demanar a tots els països membres que publiquessin el text de la Declaració i disposessin que fos “distribuït, exposat, llegit i comentat a les escoles i altres establiments d’ensenyament, sense distinció fundada en la condició política dels països o dels territoris”. En conseqüència, la declaració ha esdevingut, segons descriu el Llibre Guinness de Rècords, el “Document més traduït” dels món.

Fins Dilluns a la excursió Josep!

P.D.:Esperó que hagis tingut una molt bona Castanyada, jo l’he passada amb els meus avís i la Rebeca i unes amigues.

Meritxell

2 11 2013
JOSEP (13:06:14) :

Hola, Meritxell:

Has fet un bon text, ben escrit i amb poques faltes.
Tens raó,, aquests drets, en general, no s’acompleixen. Aquest és el problema, greu,
que tenim, que sabem la teoria, però no l’apliquem a la pràctica ni a la vida diària,
com li deia a l’Adrià.

Gràcies per la informació. No sabia que el text de la Declaració fos el document més traduït.

Vas estar amb la Rebeca, amb la nena que estava a la vostra classe a 4t.?

Bon cap de setmana i fins dilluns.

Josep

2 11 2013
Enol (13:19:13) :

Hola Josep!
El video que he vist ens explica moltes coses bones sobre els drets humans, però es nota molt que es un montantge.
M’ha interesat bastant, i hames m’ha agradat bastant la manera en que s’ha format el video.El titol ja diu del que parla, i si no fos per les lletres que expliquen les imatges no m’enteraria de res.
Depen de quin paìs els drets humans es respecten mès o menys, per exemple: he escoltat què al Marroc tenen uns drets humans mès diferents que els nostres, tambè que les noies del Marroc les maltracten molt.Això es el que he escoltat(un exemple).
Aqui a Catalunya es respecten bastant, però amb el cotxe vaig veure un edifici que ajudaven a les dones que fossin maltractades, això significa que a Catalunya es maltracten moltes dones(i no nomes a Catalunya i al Marroc, si no a molts llocs tambè).
Bueno, Adeu Josep!
Enol.

2 11 2013
JOSEP (21:04:27) :

Hola, Enol:

Bon treball, el teu, però no entén perquè dius que el vídeo és un muntatge.
Sí, l’aplicació dels drets humans és diferents segons els països.

Efectivament, a Catalunya i a l’estat espanyol, encara, hi ha maltractaments cap
a les dones, i fins i tot, ha hagut dones assassinades pels seus marits.

Hi ha algunes faltes que ja no s’haurien de fer:

– també
– a més…

Bon cap de setmana!

Josep

2 11 2013
lamia lamharti (13:24:39) :

Hola Josep
Aquest video que has triat, hes molt bonic perquè
es veritat el que diuen, tots tenim drets de moltes coses
fins i tot la canço queda bé amb el video.
He vist el comentari de l’Ivan i m’hagradat molt, jo
també vaig veure una pàgina que era dels drets humans
i volia que miresis la informació que he buscat.
He vist aquest video que es diu
“ HISTORIA DE LOS DERETCHOS HUMANOS – DOCUMENTAL “
m’ha agradat molt i es molt interressant, nomes de temps té 9 minuts i 45 segons i m’ha agradaria que tel miresis molt bé.
http://www.youmtube.com/watch?v=fiQmq8NO4zg
des de 6:20 m’ha donat molta pena, perquè
he pensat i he dit que alguns no tenen menja, que alguns/es no saben llegir que no poden parlar ( defensar) etc… i casi em cauen les lagrimes per alguns que li passa com aquestes coses.

INFORMACIÓ :

1.Tots els éssers humans naixem lliures i iguals
2. Tothom té dret a aquests drets
3. Dret a la vida
4. Ningú no serà sotmès a esclavitud o servitud
5. Ningú no serà sotmès a tortura
6. Tot ésser humà té dret a una personalitat jurídica
7. Tots som iguals davant la llei
8. Tothom té dret a defensar-se davant els tribunals
9. Ningú no podrà ser detingut arbitràriament ni desterrat
10. Dret a un judici just
11. Dret a la presumpció d’innocència
12. Dret a la intimitat
13. Dret a la llibertat de moviment
14. Dret d’asil
15. Dret a la nacionalitat
16. Dret al matrimoni
17. Dret a la propietat
18. Dret a la llibertat de pensament, consciència i religió
19. Dret a la llibertat d’expressió
20. Dret a la llibertat de reunió
21. Dret a la democràcia
22. Dret a la seguretat social.
23. Dret al treball
24. Dret a l’oci
25. Dret a un nivell de vida adient
26. Dret a l’educació
27. Dret a la cultura
28. Dret a l’ordre social
29. Dret a les llibertats i al respecte de la comunitat
30. Dret a que aquests drets no siguin suprimits en cap circumstància

Els Drets Humans es defineixen generalment com aquelles llibertats, facultats, institucions o reivindicacions bàsiques que corresponen a tota persona pel simple fet de la seva condició humana, per tal de garantir-li una vida digna.

Aquests drets es posseeixen independentment de quina sigui la situació legal o jurídica del o regió en el que habita i de factors com l’estatus, l’ètnia, la nacionalitat o qualsevol altra circumstància de l’individu en qüestió.

D’ençà a finals del segle XVIII es comença a concretar que els Drets Humans són inalienables i inherents a la persona. No poden ser concedits, limitats, canviats o venuts i tan sols poden ser assegurats o violats.

Els Drets Humans són i han estat objecte d’estudi per part de diverses corrents filosòfiques i polítiques al llarg de la història, com eliusnaturalisme, el racionalisme o el positivisme.

ELS DRETS I DEURES FONAMENTALS
«Tots els éssers humans som iguals i tenim els mateixos drets.» Aquest és el principi
fonamental de la Declaració universal dels drets humans.
La Declaració universal dels drets humans (DUDH) és un document format per 30 articles
que recullen els drets fonamentals que tota persona té pel sol fet de ser un ésser humà.
Aquesta declaració va ser aprovada el 10 de desembre de 1948 per l’Assemblea General de
l’Organització de les Nacions Unides (ONU).
El respecte als drets humans és una condició indispensable en una democràcia. Podem dir,
sense cap dubte, que és impossible que un grup, una societat o un país on es respecten
tots aquests drets no sigui plenament democràtic.

Adeu i fins dilluns
Lamia

2 11 2013
JOSEP (21:16:03) :

Hola, Lamia:

Excel.lent el teu treball! Has fet tota una investigació al voltant del tema.
Ja miraré el vídeo que em recomanes.

Fas unes bones definicions del que són els drets humans. Tot el que fas sobre
el tema està molt encertat.

Vigila l’ortografia, n’hi ha algunes que es podien evitar amb una revisió.

Bon cap de setmana!

Josep

2 11 2013
jose (15:05:59) :

Hola Josep bona tarda:
Aquet video m´agradat molt perquè es molt explicatiu amb aquestes imatges tant explicites encara que hi ha algunes molt tristes però reals,sembla mentida que en el món hagin passat aquestes coses i encara avui en dia encara passin…
La música també m´agradat,la meva mare m´ha dit que cantaven molts cantants famosos com per exemple:Michael Jackon,Tina Turner,Freddy Mercury i un home de color que era ceig i que no s´en recorda del seu nom…I el video es va fer per demanar la pau al món i la llibertat d´expressió.

He buscat informació en el Viquipedia sobre la D.U.D.H (Declaració Universal dels Drets Humans)i aquest es el meu resum i que penso que es lo més important;

El 10 de desembre de 1948,l´Assemblea General de les Nacions Unides,reunida al Palau de Chaillot de París,aprovà i proclamà la Declaració Universa dels Drets Humans.Es un document que es va redactar a l´any 1966 i va de ser sotmes a votació.Els països que van votar a favor van ser 48 i absten 8.

A l´any 1976 es convertí en llei internacional.
El text de la declaració va ser traduït a multitud d´idiomes.L´Assamblea va demanar a tots els països membres que publiquessim el text de la Declaració i dispossessin que fos distribuit,exposat,llegit i comentat a les escoles,sense distinció en política dels països o dels territoris.

En el Llibre Guinness de Rècords està catalogat com el Document més traduït del món.

Durant la Segona Guerra Mundial,el president Franklin Delano Roosevelt durant un discurs que va fer el 6 de gener del 1941 va esmentar les quatre llibertats:

1-llibertat d´expressió

2-llibertat de culte

3-llibertat de viure sense necessitats

4-llibertat de viure sense por.

La D.U.D.H està composta d´un preàmbul i 30 articles que son els següents:

* Els articles 1 i 2 : La dignitat,la llibertat,lña igualtat,la fraternitat i la no discriminació.

* Els articles 3 al 11 : Els drets individuals,com el dret a la vida o la prohibició de l´esclavitud.

* Els articles 12 al 17 : Els drets de l´individu en relació amb la societat civil i política.

* Els articles 18 al 21 : Els drets de pensament,consciència,religió i llibertats polítiques.

* Els articles 22 al 27 : Els drets econòmics,socials i culturals.

* Els articles 28,29 i 30 : Seria el frontó que lligaria tota l´estructura,les condicions i límits amb que aquest drets han d´exercir-se.

Bueno Josep,aquest es el meu treball espero que te hagi agradat,bon cap de setmana i fins dilluns¡¡.

2 11 2013
JOSEP (21:22:33) :

Hola, Jose:

Excel.lent el teu treball, José. Has fet tota una investigació sobre el tema, cosa que
valoro molt. Realment, m’encanta que davant dels treballs a fer, els i les alumnes
busquin més informació i investiguin per saber-ne més.

Sí, ja ho dius bé. Sembla mentida, al segle XXI, però aquestes són les injustícies i
contra elles hem de lluitar.

El cantant al qual fas referència crec que era Steve Wonder. La cançó està bé, tot i
que el seu autor, en Michael Jackson no va ser un bon model pels nens i nenes del món.

FELICITATS PEL TEU TREBALL, José. Espero que continuis dedicant-hi tant de temps.

Bon cap de setmana!

Josep

2 11 2013
Ruben Murcia (18:07:58) :

Hola,Josep.
El video que acabo de mirar m’ha agradat perquè me donat compte de coses que abans no sabia.
Per un moment m’he posat en la pell de les persones que son maltractades i no m’hagradaria res seri discriminat,i que no em respectessin perquè es una posicio que a ninguna persona del mon li agradaria estar.Per això si no m’agrada ser maltratat,jo no aig de maltractar.
Sobre la música penso que esta molt be perque a un video la musica ha de acompanyar a les imatges.
Jo penso que tot esser humà a de tenir aquests drets:
1.Tots els éssers humans naixem lliures i iguals
2. Tothom té dret a aquests drets
3. Dret a la vida
4. Ningú no serà sotmès a esclavitud o servitud
5. Ningú no serà sotmès a tortura
6. Tot ésser humà té dret a una personalitat jurídica
7. Tots som iguals davant la llei
8. Tothom té dret a defensar-se davant els tribunals
9. Ningú no podrà ser detingut arbitràriament ni desterrat
10. Dret a un judici just
11. Dret a la presumpció d’innocència
12. Dret a la intimitat
13. Dret a la llibertat de moviment
14. Dret d’asil
15. Dret a la nacionalitat
16. Dret al matrimoni
17. Dret a la propietat
18. Dret a la llibertat de pensament, consciència i religió
19. Dret a la llibertat d’expressió
20. Dret a la llibertat de reunió
21. Dret a la democràcia
22. Dret a la seguretat social.
23. Dret al treball
24. Dret a l’oci
25. Dret a un nivell de vida adient
26. Dret a l’educació
27. Dret a la cultura
28. Dret a l’ordre social
29. Dret a les llibertats i al respecte de la comunitat
30. Dret a que aquests drets no siguin suprimits en cap circumstància.
Aixo es el mateix que ha posat ua companya meva,però estic tan d’acord que no he pogut evitar de que en el eucomentari sorti.
Josep,em comprometo ha respectar a tota les persones que mereixen ser respectades(totes).
Adeu,que tinguis un bon cap de setmana
Ruben.

2 11 2013
JOSEP (21:26:55) :

Hola, Ruben!

El teu text és molt interessant, més per les reflexions que fas que no pas
perquè estigui ben fet, doncs penso que hi ha parts que has fet a corre-cuita
i que, per tant, hi ha massa faltes.

De tot el que dius hi ha una idea que destaco: hem de saber posar-nos en la pell,
en el lloc, de les altres persones. Si ho fem, entendrem moltes coses i segur que
rectificarem les actituds negatives.

Prenc nota del teu compromís, i s’ha de valorar que com a mínim ho intentis.

Bon cap de setmana!

Josep

2 11 2013
eric (19:48:56) :

Hola Josep,
Aquest vídeo m’ha impressionat ,perquè hi ha molta gent que no té aquests drets, ja que no tenen casa ,quasi menjar ,roba…
La cançó és molt trista. He vist la foto on es veien dos nens un nen negre i un altre blanc, aquest vol dir que tots som iguals i que l’única diferència és el color de la pell.
També tothom té dret a la seguretat i llibertat ,ningú ha d´ estar sotmès a tortures,totes les persones tenim dret a donar opinió, ningú està sotmès a l’ esclavitud ; tothom té dret a seguritat social, també al matrimoni…
El moment del vídeo que m´ ha agradat més ha estar quan el/la noi/noia tenia un paper i a dalt posava tots i abaix estaven les persones.
Els senyals deien que tothom respirem,pensem ,compartim ,riem, plorem ,tenim sentiments, independentment de la persona que siguem.
La frase més important per mi és “tots tenim drets a tenir drets”
Vaig escoltar a la televisió que havien policies tirant bales de goma a la gent que es manifestava i jo crec que tenim dret a fer-ho i és legal.
La Declaració Universal dels Drets Humans es va fer el 10 de desembre de 1948-

Adéu Josep

2 11 2013
JOSEP (21:32:02) :

Hola, Eric

Has fet molt bon treball. Expliques el contingut del vídeo i manifestes les teves
opinions sobre el tema.

M’agrada la informació que dones sobre la notícia que vas escoltar a la televisió.
Manifestar-se és un dret, doncs és una manera de demanar i exigir els drets col.lectius
de les persones i també de lluitar contra les injustícies. I el tema de les bales de goma…
Durant els últims anys, vàries persones han quedat cegues a causa d’elles.

D’altra banda, el treball ortogràfic està ben fet.

Bon cap de setmana!

Josep

3 11 2013
ALEJANDRO (17:21:32) :

Hola,Josep
Jo de el video e apres moltes coses com per exemple:
Mai s’ha discriminar a una persona de diferent color de pell
perque pot ser millor persona que el teu amic,o també que totes les persones han de tenir drets com de poder tenir menjar,roba i treball.
La música es trista pero també bonica vol dir que la canço dona pena pero rima amb les fotos i el video.
També m’ha impresionat que les persones si no tenim matrimoni s’hom capasos d’estar enfadat i fer coses estranyes i que per tenir drets has de ser respectats.
Finalment el video es impressionant ami m’ha fet pensar en coses que tinc jo i coses que les persones no tenen ni la meitat que tinc jo i tambe m’ha fet pensar en les coses que he viscut.

ADEU JOSEP BON CAP DE SETMANA

ALEJANDRO

4 11 2013
BAYE (16:18:21) :

Hol a Josep no tinc encara avui dia 4-11-13 han anat ha areglar-ho a la bibliteca faig els deures i tens tota la rao i tenim que tenir-ho present sempre.
Mira del treball de senegal et vull ensenyar-ho aveure si em deixes prezentar-ho a classe:
http://es.slideshare.net/ceipgermanesbertomeu/senegal-4491938

4 11 2013
JOSEP (19:39:35) :

Hola, Baye:

No sé ben bé de quin tema em parles, no ho expliques prou bé.
Respecte al PPoint Slideshare del Senegal, no hi cap problema en què el presentis,
sempre que te’l preparis bé i l’expliquis i sempre que facis el treball que ha de fer tothom.

Fins demà.

Josep

5 11 2013
BAYE (19:15:34) :

HOLA JOSEP.
Em referia això de el treball de senegal però ho canbiare una mica més hi possare coses potser més senzilles.
ÀDEU!

5 11 2013
JOSEP (19:18:29) :

D’acord, Baye, ja m’ho explicaràs demà.
Aquest treball quedarà pel proper dilluns.

Fins demà.

Josep

7 11 2013
baye (17:14:57) :

HOLA JOSEP
AQUESTA SETMANA TENIM TREBALL DE BLOC?

7 11 2013
JOSEP (17:36:28) :

Hola, Baye:

Demà us ho diré.

Josep

4 04 2014
britney (17:02:26) :

hola,Josep
Tot la gent te que tenir els mateixos drets humans com per exemple votar a les eleccions. No tenen que ser maltratats per que siguin de color negre o no tenes que se apartats com alguna vegada ha passat a la classe.

Un altre tema es que vaig veure un vídeo de una nena que estava celebrant el seu aniversari,i comença a passar els dias divertits ,pero arriba un dia que comença la guerra i ja no s’ho passa tant divertit com abans

http://voces.huffingtonpost.com/2014/03/06/video-save-the-children-siria_n_4915380.html

Deixa un comentari

Podeu utilitzar aquestes etiquetes : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>