Practicar l’escolta activa

Què vol dir escoltar activament?

  • Bona part del procés de mediació es fonamenta en les tècniques d’escolta activa.
  • En situació de conflicte, la comunicació acostuma a ser força deficient i, en ocasions, es talla del tot.
  • Gairebé sempre hi ha més interès a fer sentir els propis arguments que no en captar el missatge de l’altra persona.
  • Escoltar activament, en canvi, implica participar en una conversa amb la intenció de comprendre el millor possible l’altra persona.
  • Per tal de practicar l’escolta activa cal:
  • Observar el llenguatge no verbal.
  • Parafrasejar: fer de mirall per verificar que comprenem el missatge. Objectiu és manifestar interès, fer escoltar a qui parla les seves pròpies paraules d’una altra manera, obrir una reflexió sense canviar de conversa, assegurar-nos que comprenem correctament i animar a continuar parlant. Utilitzem expressions com: “el que dius és que…” “si ho he entès bé…” “estàs dient…” “així que tu opines que…”
  • Aclarir/clarificar: fer preguntes obertes: precisar idees i sentiments per ampliar la informació i situar-se millor. Les preguntes obertes que conviden a seguir parlant realitzen aquesta funció. Ex.: “em podries dir més sobre…”, “què va passar llavors?”, “com et vas sentir en relació amb…”
  • Sintetitzar/resumir: resumir els punts clau del missatge mostrant que comprenem l’essència d’allò que ens expliquem, centrant el tema i contribuint a definir-lo.
  • Reformular: recollir idees i sentiments expressant-los de ,manera més neutral amb l’objectiu de amplificar la visió del problema, enforcar-lo sota una nova perspectiva i reduir la tensió.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *