Arxiu mensual: febrer de 2018

Connectors textuals

Llistat de connectors:

Per començar: Abans, En primer lloc, En principi. Inicialment, Per començar, Per iniciar, Primer de tot …

Pels paràgrafs posteriors: A continuació,  Aleshores, A més a més, Pel que fa, Mentre, En el cas, De moment, Tot i que, Durant, Llavors, Més tard, Quan, També, Després, Segons, De fet, En certa manera, Probablement, Certament, En efecte, Fins i tot, Per descomptat, També, Ben segur, Sens dubte, En aquest sentit…

Per acabar: Per acabar, Per finalitzar, A la fi, Finalment, Per tant, En conclusió, En resum…

Aprenem a fer resums

 Amb el resum s’ha d’aconseguir reproduir fidelment (no copiar) el contingut i l’organització d’un text original, però de manera reduïda. Cal, doncs, saber-hi distingir primer la informació que és essencial de la que és accessòria, per poder-la expressar després d’una manera condensada i objectiva.

Què cal tenir en compte a l’hora de resumir?

1. Centra’t en la informació que hi ha en el text original: es tracta de reproduir aquesta informació, però amb menys paraules; no s’ha de fer interpretacions personals sobre el contingut del text.

2. Hi ha d’haver totes les idees principals del text original, interpretades correctament.

3. Cal articular i connectar les idees amb mots de lligam (marcadors textuals, connectors) i amb la puntuació adient: el producte final ha de ser un resum, no un esquema.

4. Cal demostrar capacitat de síntesi; és a dir, respectar al màxim el nombre de paraules demanat per al resum.

Passos a seguir per fer un bon resum:

  • Lectura comprensiva: lectura del text  pausada, paràgraf a paràgraf, capítol a capítol reflexionant sobre allò que llegim.
  • Trobeu els punts o idees essencials del text i la manera com es van articulant. (Paraules clau)
  •  Busqueu els mots de lligam o les expressions que poden posar en relleu les relacions lògiques de les parts del text (perquè, doncs, però, en canvi, primerament, finalment…),
  • Escriviu el text.
  • Pareu atenció als signes de puntuació, a la disposició del text en paràgrafs, etc.