Unitat 1 (2n ESO): Electricitat i Magnetisme

L’electricitat és una forma d’energia produïda pel moviment dels electrons dels àtoms que constitueixen alguns elements. És una forma còmoda de transportar l’energia i existeix molta tecnologia i aparells per al seu ús.

Els apartats que treballarem en aquesta unitat seran:

1. Introducció. Donada la presència constant de l’electricitat a les nostres vides, cal que ens plantegem preguntes sobre qüestions que resulten molt comunes però sobre les que cal reflexionar: que creus que és l’electricitat?, d’on surt l’electricitat quan endollem un aparell?, quines avantatges i inconvenients te l’ús de l’electricitat?, que faríem sense electricitat?, som electro-dependents?, té substituts reals l’electricitat?

Elect 2n ESO 1 central elecElect 2n ESO 2 bombeta                          Com hi arribem?

Activitats:
– Fes un llistat de 25 aparells de casa teva que funcionin amb electricitat. Indica quins d’ells van amb piles i quines avantatges pot tenir aquest fet
– Imagina’t un dia normal en la teva vida. Fes un redactat explicant quines coses no podries fer si no hagués electricitat

2. L’electricitat: principis bàsics

 • Fets històrics. Podem trobar les primeres observacions dels fenòmens elèctrics a l’antiga Grècia ja fa més de dos mil anys, quan van comprovar que al fregar un tros d’ambar, aquest atreia petites fibres. Més endavant es van comprovar els efectes amb petits trossos de ferro imantat que es situava en posició nord – sud. Al segle XIX es crea al primera pila (Volta), es defineix la Llei d’ohm i es creen consumidors i generadors d’energia elèctrica. Ja al segle XX es produeix la gran expansió amb Elect 2n ESO 4 àtom 3l’electrificació domèstica i industrial
 • Estructura de la matèria. La matèria està composada per àtoms en els que cal distingir un nucli amb protons i neutrons i uns orbitals a on es troben situats els electrons
 • L’electricitat: font o forma d’energia? Transformacions. En l’estudi de l’electricitat i de les energies en general, cal diferenciar clarament que és una font i que és una forma d’energia. L’electricitat és una forma d’energia i per tant no podrem parlar de si és renovable o contaminant, caldrà anar en cada moment a la seva font
 • Corrent elèctric. Entenem per corrent elèctric la circulació o moviment ordenat d’electrons per un conductor

Elect 2n ESO 5 corrent elct

 • Corrent altern i corrent continu. Hem de diferenciar dos tipus de corrent elèctric: Altern a on els electrons varien el seu sentit de circulació constantment i Continu a on sempre segueixen el mateix sentit. Les centrals elèctriques proporcionen corrent altern i les piles corrent continu.

Elect 2n ESO 6 corrent alternElect 2n ESO 7 corrent continu

 • Efectes de l’electricitat. L’electricitat és tant important a la nostra vida pels diferents i grans efectes que pot originar. Els més importants són: magnètics (motors), tèrmics (radiadors), químics (electròlisi), lumínics (bombetes), sonors (altaveus), biològics (desfibril·lador)

Activitats:
– Dibuixa un àtom amb les seves partícules elementals
– Fes un quadre amb tres exemples de cada un dels efectes de l’electricitat

3. Introducció al circuit elèctric.
Abans d’endinsar-nos més i per poder iniciar les pràctiques de construcció de circuits elèctrics, cal conèixer un conceptes previs dels circuits elèctrics, que posteriorment ampliarem i tractarem de forma descriptiva. Aquest conceptes a introduir són:

 • Circuit elèctric. Un circuit elèctric és un conjunt d’elements per on circula l’electricitat (moviment d’electrons)i mostra els seus efectes
 • Sentit del corrent. En els esquemes elèctrics es marca que l’electricitat circula del pol positiu del generador al negatiu i es considerat el sentit Elect 2n ESO 13 circuit elèctricconvencional. Malgrat això el sentit real és justament al contrari, del pol negatiu al positiu.
 • Components bàsics i simbologia
  • Generadors. Són els que provoquen el moviment dels electrons
  • Conductors. Són els “conductes” pels quals es mouen els electrons.
  • Receptors. Són els elements que transformen l’electricitat en algun efecte que ens pugui ser útil.
  • Elements de control. Ens permeten dirigir, aturar, deixar circular, reduir,… el pas d’electricitat
  • Elements de seguretat. Són elements que ens protegeixen dels perills de l’electricitat
 • Circuit obert i circuit tancat. Hem de considerar que un circuit està obert quan l’electricitat no pot recorre tots els components. En canvi està tancat quan si que pot circular i per tant que els receptors entrin en funcionament. El pas de tancat a obert ( o a l’inrevés) s’aconsegueix amb els interruptors o polsadors
 • Representació gràfica. Els diferents components dels circuits elèctrics tenen la seva simbologia que és acceptada internacionalment. Així mateix hi ha altres normes a l’hora de dibuixar els circuits elèctrics, com són que els conductors es tracin amb línies rectes (no corbes o ondulades), que les unions de conductors es marquin amb un punt, que no es creuïn els conductors sempre que sigui possible, etc…
 • Concepte de circuit sèrie, paral·lel i mixta. Els diferents components dels circuits elèctrics tenen la seva simbologia que és acceptada internacionalment. Així mateix hi ha altres normes a l’hora de dibuixar els circuits elèctrics, com són que els conductors es tracin amb línies rectes (no corbes o ondulades), que les unions de conductors es marquin amb un punt, que no es creuin els conductors sempre que sigui possible, etc…

Activitats:
– Quines semblances podem trobar entre un circuit elèctric i un circuit d’aigua tancat?
– Dibuixa el circuit elèctric més simple que pugui existir
– Dibuixa un circuit elèctric obert amb una pila, dues bombetes en sèrie i un interruptor, indicant el sentit del corrent. Dibuixa’l ara tancat
– Dibuixa un circuit elèctric obert amb una pila, dues bombetes en paral•lel i un interruptor, indicant el sentit del corrent. Dibuixa’l ara tancat

4. Magnituds elèctriques

 • Magnituds bàsiques: Voltatge, intensitat i resistència
 • Llei d’Ohm. Resolució de problemes.
 • Associació de generadors i resistències: sèrie i paral•lel
 • Llei de Joule. Càlcul de conductors.
 • Altres magnituds: Treball, energia i potència.
 • Resolució de problemes
 • Instruments de mesura: Tester

Si voleu practicar problemes d’aquestes magnituds aquí en teniu uns quants

En aquest enllaç podeu veure els apunts de classe (electricitat part 1) fins a aquest punt

5. Electromagnetisme

6. Components d’un circuit elèctric

 • Components i esquemes bàsics
 • Generadors:(Que són? , usos, aplicacions, limitacions, avantatges i inconvenients)
  • Transformadors de fonts d’energia
  • Piles i bateries
  • Dinamos
  • Alternadors: centrals termo – elèctriques
  • Cèl•lules fotovoltaiques
  • Aerogeneradors
 • Conductors
 • Receptors: Transformacions lumíniques, calorífiques, mecàniques, sonores, biològuiques

o Elements de control i regulació
o Elements de seguretat

7. Transport de l’electricitat

– Transformadors elèctrics
– Conductors aeris i soterrats
– Arribada als edificis

 8. Instal•lacions domèstiques d’electricitat

o Comesa de l’edifici
o Comptadors
o Elements de limitació i seguretat
o Línies interiors dins de l’habitatge
o Punts de consum
o Anàlisi rebut elèctric

En aquest enllaç podeu veure els apunts de classe (electricitat part 2) fins a aquest punt

Aquest article ha estat publicat en 2n ESO, Continguts. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *