Presentació

“La comunitat educativa es pregunta quins canvis s’han d’introduir als centres i a les aules per garantir l’èxit del projecte de vida de cadascun dels nois i noies del nostre país en aquest món global, incert, digital, plurilingüe i canviant en el qual hauran de desenvolupar-se.
Tot i la manca d’una única resposta, hi ha un punt de partida clar: aquests canvis seran efectius si són fruit d’un treball compartit entre tots els actors interpel·lats: administració, institucions, agents socials, entitats, docents, centres educatius i comunitat educativa.

 La innovació educativa d’aquest segle XXI constitueix una acció, com dèiem, sistèmica de caràcter global que compromet el conjunt del sistema i la totalitat de la comunitat educativa, ha de ser oberta a d’altres centres i fomentar les xarxes i sinergies”

Marc de la Innovació Pedagògica de Catalunya
2017

El Departament d’Educació impulsa la innovació pedagògica definida com un procés planificat de canvi i renovació que es fonamenta en la recerca, que respon a l’evolució social, que condueix a obtenir una millora en la qualitat del sistema educatiu i que pot ser transferible a la resta de centres educatius.

Amb l’objectiu de  donar suport, difondre i transferir les innovacions contrastades i certificades, s’organitza la II Jornada d’Innovació Pedagògica de Catalunya.

El Marc de la Innovació Pedagògica de Catalunya recull, en la seva introducció, com Catalunya ha estat tradicionalment un país amb una important trajectòria de renovació pedagògica. Fa més de cent anys pedagogs i mestres van entomar el repte de modernitzar i transformar les institucions educatives tradicionals, avui en dia ens trobem, també, en un context que demana afrontar els reptes que ens proposa la nostra societat actual; una societat dinàmica, complexa, sotmesa a canvis constants i on la gestió del coneixement ha esdevingut un aspecte d’importància cabdal. Ens trobem immersos en moments de canvi de paradigma social, econòmic, tecnològic i científic. Aquest canvi de paradigma el sent i el recull, especialment, el món educatiu.

Només una avaluació basada en l’evidència pot ajudar a diferenciar quines pràctiques docents poden ser considerades bones i sota quines circumstàncies, i també quines innovacions educatives realment es tradueixen en millors condicions per a l’aprenentatge i benestar dels alumnes.

A Catalunya, el Parlament, amb una amplia majoria, ha creat dos marcs normatius importants per a aquesta transformació necessària, com són la Llei d’Educació i la Llei de Formació i Qualificació Professionals .  Per desenvolupar la Llei d’Educació en l’àmbit de la innovació pedagògica, l’any 2015 es va aprovar la Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica, que estableix, entre altres aspectes, les modalitats d’innovació pedagògica que s’estableixen per al seu reconeixement i es diferencien entre:

  • Programes d’innovació: que consisteixen en plans d’acció que el Departament d’Educació prioritza i impulsa, i que tenen com a finalitat millorar els resultats del sistema educatiu adequant-lo al canvi i a l’evolució social. Amb la mateixa finalitat també s’inclouen les iniciatives d’altres institucions amb les quals el Departament col·labora mitjançant acords o convenis.
  • Projectes d’innovació pedagògica: que consisteixen en iniciatives d’un centre educatiu, o d’un grup de centres, que formen part de manera explícita del projecte educatiu de centre, que responen a objectius de millora educativa prèviament fixats en un pla d’acció i que aporten evidències del canvi que ha significat per al centre o centres pel que fa a les competències dels alumnes o a l’organització i gestió.
  • Pràctiques educatives de referència: que consisteixen en iniciatives del professorat vinculades al projecte educatiu del centre que evidencien una millora educativa, així com els materials i recursos educatius elaborats pel professorat, un cop han estat implementats i sempre que aportin millores per a l’aprenentatge.

Fins a l’actualitat, el Departament d’Educació ha impulsat diversos Programes d’Innovació Pedagògica i ha detectat, avaluat i reconegut Projectes d’Innovació Pedagògica desenvolupats en el marc de l’autonomia de centre.