Arxiu de la categoria: General

Punt de partida: el Pla Individualitzat

En començar la feina del grup de treball, va quedar palès que una de les primeres dificultats en la inclusió de l’alumnat amb necessitats educatives especials a l’aula és la desconeixença de les seves potencialitats per parts dels docents. Així doncs, ens vam plantejar el dissenys d’un Pla Individualitzat (PI) que respongués als següents punts:

  • Disposar d’uns perfils clars que permetessin visualitzar les fortaleses i els punts febles de l’alumne/a.
  • Mantenir la informació d’un curs a l’altre, tot evitant que es perdi.
  • Partir d’una estructura NNTT per conèixer i comunicar, treballar a molts nivells.
  • Necessitat d’un PI molt visual, amb objectius clars i revisables.
  • Destacar la metodologia que ha de servir per assolir els objectius programats. Com treballar els continguts, centrat en les capacitats i habilitats del nen.
  • Avaluació final, observar que ha assolit l’alumne i fer propostes de millora.

D’altra banda, l’elaboració d’un PI ha de ser quelcom compartit amb tot l’equip docent, on tots els especialistes intervinguin i hi han de quedar reflectides  les expectatives, des de la vessant de l’alumne/a, tot tenint en compte les habilitats i interessos.

Pensant en tot això, vam consensuar un model de PI que trobareu en aquest enllaç: plantilla de PI