Reproducció

Multiplicació de rosers

Sembrar i fer planter

Les Llavors