PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

nou_anagrama

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

 

1. INTRODUCCIÓ

2. ON ESTEM? ANÀLISI DEL CONTEXT

 • Situació de l’escola
 • Característiques socioeconòmiques de l’entorn

3. QUI SOM? TRETS D’IDENTITAT

 • Trets d’identitat

4. QUÈ VOLEM? OBJECTIUS GENERALS

 • La nostra missió
 • Visió de l’escola
 • Objectius organitzatius
 • Objectius d’ensenyament-aprenentatge
 • Línia metodològica

5.ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

 • Òrgans de govern
 • Equip de mestres
 • Coordinadors
 • Serveis externs
 • Serveis complementaris
 • Ampa

1.   INTRODUCCIÓ

El Projecte Educatiu de Centre és el marc legal del funcionament del centre, tal i com recull la LEC: “recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu”

Així el PEC ha de recollir els plantejaments educatius de caràcter general del centre que permetin arribar a l’excel·lència socioeducativa de tota la Comunitat Educativa. Cal respondre a preguntes com:

 • On estem? -> el nostre context
 • Qui som -> els nostres principis d’identitat
 • Què volem? -> la nostra missió, objectius generals i metodologia
 • Com ens organitzarem? -> la nostra organització

Com a document marc de l’Escola el PEC cal completar-lo amb l’elaboració d’altres documents de centre, aquests són:

 • Projecte Curricular de Centre (PCC):concreta i desenvolupa els currículums, els criteris d’atenció a la diversitat i les mesures organitzatives d’acord amb els principis de l’educació inclusiva i la coeducació per a garantir l’assoliment de les competències bàsiques.
 • El Projecte Lingüístic de Centre (PLC): Estableix els criteris i ús de les llengües al centre.
 • Les Normes de Funcionament General de centre,
 • Pla d’Acció Tutorial
 • Pla d’Atenció a la Diversitat
 • Programació General anual de centre

(Veure organigrama 1)

El PEC s’ha d’elaborar en  un marc col·laboratiu i participatiu i ha de ser aprovat pels òrgans col·legiats del centre: el Consell Escolar i el Claustre. L’Equip Directiu té el deure de donar-lo a conèixer i fer-ne la difusió  entre tots els membres de la comunitat educativa.

2.   ON ESTEM? ANÀLISI DEL CONTEXT

Vallirana està situada a l’oest de la comarca del Baix Llobregat, amb una extensió de 29,93 km². El seu relleu és accidentat i condiciona el repartiment de la població en un petit nucli urbà on estan els serveis i 17 urbanitzacions repartides per tot el municipi.

El cens d’inici de l’any 2003 fixava la població al voltant dels 11300  habitants, cosa que implica un fort creixement demogràfic, perquè moltes famílies que tenien aquí la segona residència van establir-se definitivament com a primera, a més hi ha hagut un fort creixement migratori procedent del cinturó Metropolità de Barcelona. Això ha provocat la constant transformació d’infrastructures, equipaments i serveis, per tal d’adequar-los a les necessitats de la població. Actualment compta amb més de 14.500  habitants.

La població disposa de quatre escoles públiques i una privada (concertada) d’Educació Infantil i Primària.

Situació de l’escola

L’escola està situpla_escolaada al nucli urbà  i consta de dos edificis: el Parvulari i l’edifici central.

L’Educació Infantil, per a nens i nenes de tres a cinc anys, està ubicada en l’edifici del parvulari. Hi ha dues aules per a cada un dels tres nivells (P-3, P-4 i P-5), i sales per a  psicomotricitat, i educació especial. S’ha habilitat el vestíbul d’entrada com a aula on es fan activitats de reforç o en petit grup. Disposa d’un pati independent de la resta de l’escola amb instal·lacions lúdiques apropiades a l’edat dels infants.

L’Educació Primària, per a alumnes de sis a dotze anys, es troba a l’edifici central. En la planta baixa es troben les aules del Cicle Inicial (primer i segon de primària), una aula d’informàtica, la biblioteca,  el menjador i la cuina. Els despatxos de direcció i del servei de menjador també estan en aquesta planta.

A la primera planta hi ha les aules de Cicle Mitjà i Cicle Superior (3r a 6è de primària), l’aula d’idiomes, l’aula de música, l’aula experimental, una aula d’informàtica i les aules d’Educació Especial i reforç.  Des d’aquesta planta es pot accedir directament al pati, on es troben les dues pistes esportives, una d’elles coberta.

Característiques socio-econòmiques de l’entorn

La majoria d’alumnes que acull el centre provenen de la zona d’influència marcada per la zonificació feta per l’Ajuntament fa uns anys (casc urbà i urbanitzacions properes). La resta d’alumnes provenen de les urbanitzacions que es troben a uns quants quilòmetres de l’escola.

Un fet a destacar és l’arribada continuada d’alumnes al llarg de tot el curs, aquestes noves incorporacions a l’escola  tenen dos orígens diferenciats, els alumnes que provenen d’altres zones de Catalunya i/o Espanya que s’incorporen per canvis de domicili i els alumnes provinents d’altres cultures.

També cal remarcar que si l’ús del català a la població de Vallirana està força estès, s’entén en un 95% i s’hi parla en un 70%, la llengua materna de molts dels nostres alumnes és el castellà o d’altres llengües (àrab,xinès,) en un gairebé 80% i que és l’escola el primer lloc on tenen contacte amb la llengua catalana.

3.   QUI SOM? TRETS D’IDENTITAT

L’Escola Pompeu Fabra som una escola catalana pública que fomentem la tolerància, la solidaritat, la pluralitat i el respecte vers les persones. Eduquem als nois i noies en la igualtat d’oportunitats i la coeducació.

Defensem la integració i la inclusivitat i per a aconseguir-ho creiem en  els valors democràtics i  la necessitat de la  participació de tota la comunitat educativa per a fer-ho possible.

Ens comprometem amb la societat potenciant el respecte per l’entorn natural, cultural i social que ens envolta. Així l’escola restarà oberta a l’entorn més proper.

Som una escola activa que busca l’aprenentatge funcional i significatiu amb responsabilitat, esforç i fomentant el treball creatiu i cooperatiu.

Busquem la qualitat i l’excel·lència des d’una  perspectiva innovadora i, sobretot, som una Escola compromesa amb l’educació.

Trets d’identitat

PÚBLICA

El CEIP Pompeu Fabra és de titularitat pública i per tant depèn administrativament del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Imparteix les etapes d’Educació Infantil (3 a 5 anys) i d’Educació Primària (6 a 12 anys).

CATALANA

La nostra escola té com a base la cultura catalana i transmet i potencia les realitats lingüístiques, històriques, geogràfiques i socio-culturals de Catalunya.

La llengua catalana és la llengua d’ús i de comunicació de la vida quotidiana a l’escola, és per tant la primera llengua d’ensenyament- aprenentatge.

ACONFESSIONAL

L’escola es manifesta aconfessional i assumeix una postura de no adoctrinament, no proselitisme i no sectarisme. S’educarà en el respecte a totes les creences personals. Com a escola pública, complirà la normativa vigent que regula aquest aspecte.

PLURAL

L’escola és respectuosa amb les diferents maneres de pensar. Vetlla per la integració de tot alumne i educa en la tolerància, la llibertat, i el respecte envers les creences religioses, la procedència de l’alumnat, les seves capacitats o discapacitats, etc.

DEMOCRÀTICA

L’escola es compromet amb el conjunt de valors democràtics, defensa el respecte als Drets Humans i rebutja qualsevol idea i/o activitat antidemocràtica, totalitària o dogmàtica.

COEDUCATIVA

L’escola es basa en el principi de la coeducació, entesa com l’intent d’educar per a la igualtat d’oportunitats, sense discriminació per raó del sexe. Suposa un procés que valori les capacitats de les persones.

INTEGRADORA

L’educació és un procés integral formatiu instructiu, que ha d’abraçar totes les dimensions de l’alumne: intel·lectuals, motrius, creatives, de relació, estètiques, d’equilibri i d’autonomia personal.

Entenem la nostra tasca educativa com un procés que no es limita a una simple transmissió de coneixements, sinó també d’actituds, valors i normes i intentant transmetre un coneixement de la societat perquè els alumnes s’hi puguin integrar i al mateix temps ser-ne crítics. Per a aconseguir-ho fomentarem:

 • L’educació per a la Pau
 • L’educació per a la Solidaritat
 • L’educació per al Medi Ambient
 • L’educació per a la Salut
 • L’educació per a la diversitat

Per tant, per aconseguir aquests valors es treballaran totes les actituds i normes que els afavoreixin: l’autoconcepte, l’autoestima, la llibertat, el respecte als drets dels altres, els drets propis, la tolerància, el sentit crític i l’organització i participació en jornades i campanyes que potenciïn aquests aspectes.

ACTIVA

Com a escola activa tenim en compte els interessos del nen i el seu moment maduratiu. Cal que l’alumne connecti amb l’entorn social i que desenvolupi al màxim possible les seves capacitats, estimulant la seva participació activa i creativa dins la vida de l’escola.

4.  QUÈ VOLEM? OBJECTIUS GENERALS

LA NOSTRA MISSIÓ

L’escola Pompeu Fabra té com a missió donar una formació als seus alumnes, en cooperació amb les famílies, amb un ambient de treball participatiu, coeducatiu, motivador i innovador, i dins del seu entorn i context sociocultural, que els permeti adquirir les competències necessàries per aconseguir el seu desenvolupament integral tan personal com social i es puguin incorporar a la vida futura acadèmica i laboral amb sentit crític, responsabilitat i competència. Som una escola que dona resposta als reptes educatius de la societat  del segle XXI .

VISIÓ DE L’ESCOLA

L’Escola Pompeu Fabra volem ser un centre obert, acollidor, inclusiu i innovador que ofereixi un servei educatiu amb bones pràctiques docents, amb un projecte educatiu propi i autònom, que doni resposta a les necessitats de formació  i  de desenvolupament integral dels nostres alumnes. Volem ser:

 • Un centre on cada alumne desenvolupi  al màxim les seves capacitats per assolir les competències bàsiques i els continguts que li permetin enfrontar-se a posteriors reptes acadèmics, personals i socials des de l’atenció a la diversitat per tal de donar resposta a les necessitats educatives de cadascun dels alumnes tant des del reforç com des de l’ampliació de continguts.
 • Una escola on l’ús social del català sigui un fet dins de la comunitat educativa i de l’entorn apostant per una millora de les competències comunicatives orals i escrites.
 • Un centre que respecti la pluralitat i la llibertat d’expressió des del respecte i la crítica constructiva.
 • Una escola que fomenti la competència plurilingüe i intercultural per a que els alumnes assoleixin la competència plena en català i en castellà per a afavorir la igualtat d’oportunitats.
 • Una escola amb les Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement a l’abast de tothom dins l’aula, com a eina d’ús quotidià en els diferents aprenentatges i activitats.
 • Una escola que fomenti el treball cooperatiu i les habilitats socials.
 • Un centre que dóna impuls a les llengües estrangeres.
 • Una escola amb un equip de mestres il·lusionats i formats professionalment per portar a terme el nostre Projecte Educatiu.
 • Una escola que afavoreixi la participació i la coresponsabilitat de tots els membres de la comunitat educativa.

OBJECTIUS ORGANITZATIUS

 • Establir i definir els canals de participació i les competències de cada un dels estaments assegurant que totes les aportacions siguin considerades. (Claustre, cicles, nivells, pares, personal no docent i administracions)
 • Determinar els òrgans de gestió, les seves funcions i la seva relació per tal d’evitar interferències.
 • Vetllar per a què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies.
 • Definir els responsables de prendre les decisions segons els moments, les situacions i els àmbits de l’escola.
 • Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporalitzant les tasques, establint clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans.
 • Revisar periòdicament els funcionament dels òrgans de gestió i introduir, si cal, les reformes necessàries.
 • Fomentar les aportacions i opinions que puguin establir millores en la gestió.
 • Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l’escola actuïn de forma coordinada.
 • Crear, potenciar i perfeccionar els canals de comunicació i de circulació de la informació.
 • Potenciar la participació activa dels mestres en totes les tasques del centre.
 • Adequar l’assignació del professorat a la dinàmica del cicle, del grup i de la tasca a realitzar.
 • Confeccionar el pressupost a partir de l’anàlisi de les necessitats de l’escola, establertes per tots els seus integrants, tenint en compte les prioritats.
 • Confeccionar i mantenir actualitzat l’inventari de material de què disposa el centre.
 • Informar del material existent al centre per tal d’optimitzar-ne l’ús.
 • Fer un ús correcte de l’edifici, el mobiliari i els recursos, i instar les autoritats competents a mantenir-los i millorar-los.
 • Agilitzar els tràmits burocràtics i facilitar la seva execució.
 • Concretar un sistema àgil i eficaç per a informar de les qüestions tècnic-administratives referents a mestres, pares i alumnes.
 • Mantenir actualitzada la documentació oficial del centre i dels alumnes, i facilitar la seva consulta a les institucions autoritzades.
 • Conservar la documentació i informació ordenada i localitzable.

 OBJECTIUS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE

 • Vetllar per a què es dugui a terme una educació integral i integradora, d’acord amb la línia del centre, recollida en els trets d’identitat del present Projecte Educatiu.
 • Treballar els coneixements, habilitats, tècniques, hàbits, actituds, valors i normes, d’acord amb la Programació General del Centre.
 • Utilitzar les TIC per donar suport a objectius educatius generals, com ara el desenvolupar actituds positives per l’aprenentatge, millorar la presentació dels treballs, les actituds inquisitives de recerca i de resolució de problemes, d’aprendre col·laborativament i treballar en equip.
 • Seleccionar les tècniques més adequades per a afavorir la motivació i l’activitat eficaç dels alumnes, i avaluar-les en les reunions periòdiques.
 • Vetllar per a que el procés d’aprenentatge s’adeqüi a les necessitats, possibilitats i interessos dels alumnes i/o grups amb el treball conjunt del mestre/a-tutor/a, mestre/a d’Educació Especial i l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic.
 • Mantenir una comunicació oberta entre mestres i alumnes, fent-la compatible amb l’autoritat i potenciant actituds de respecte mutu.
 • Dur a terme una acció tutorial de coneixement dels alumnes, potenciant les seves qualitats i afavorint la integració al grup.
 • Organitzar un conjunt d’actuacions de sensibilització i d’introducció de l’educació intercultural orientades a garantir la igualtat de drets i deures de tots els membres de la comunitat educativa i a fomentar el coneixement i el respecte de totes les formes de diversitat cultural.
 • Establir una sèrie d’actuacions sistematitzades i consensuades que permetin que l’alumnat nouvingut pugui participar plenament de l’àmbit escolar i seguir, amb relativa o plena normalitat, el currículum.
 • Crear agrupaments flexibles d’alumnes (tallers, crèdits, grups de treball, pràctiques, recerca, etc.) en funció de diferents àrees, nivells i necessitats.
 • Establir el contingut i la periodicitat de les reunions dels diferents equips docents, per tal d’exercir la tasca educativa d’una manera coordinada.
 • Analitzar els continguts mitjançant els quals s’assoliran els objectius per tal d’adequar-los i actualitzar-los.
 • Elaborar, cercar i proporcionar documents i materials adaptats a les característiques i necessitats de l’alumnat.
 • Destinar recursos humans i materials per tal de dedicar-los al seguiment del procés d’aprenentatge i maduració de l’alumnat i col·laborar amb el personal especialitzat per a l’assessorament psicopedagògic d’alumnes, pares i mestres.
 • Elaborar i emprar tècniques criteris i instruments d’avaluació, que afavoreixin el progrés de l’alumnat.
 • Intercanviar entre els/les mestres del mateix centre i d’altres centres, informació sobre procediments i formes de treballar.
 • Establir al començament de cada curs, els horaris dels mestres i alumnes adaptats a les característiques d’aquests i a la metodologia didàctica emprada.
 • Confeccionar un calendari que reculli les activitats que es duran a terme al llarg del curs.
 • Distribuir els espais del centre, fent compatibles les possibilitats i condicions amb les necessitats del moment.
 • Regular l’ús dels espais (Sala d’informàtica, Biblioteca, Pati, etc.) amb l’aplicació d’un horari i d’una normativa.

LÍNIA METODOLÒGICA

La línia metodològica que l’escola vol portar a terme estarà enfocada a donar una mirada global al procés d’ensenyament aprenentatge i intentarà que es caracteritzi per:

 • Donar-li a l’alumne el protagonisme en el seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge.
 • Respectar i atendre la diversitat de capacitat, interessos i ritmes d’aprenentatge per donar a cada alumne la millor resposta educativa, tant de reforç com d’ampliació.
 • Fomentar l’autonomia personal i intel·lectual dels nens i nenes.
 • Utilitzar metodologies actives, d’aprenentatges significatius que fomentin una actitud curiosa, crítica, investigadora i creativa de l’alumne.
 • Fomentar tant el treball individual, com en grup i cooperatiu.
 • Establir un currículum que afavoreixi l’adquisició de les competències bàsiques per part dels alumnes.
 • Ajudar a comprendre que el treball i l’esforç són indispensables per a aconseguir els objectius que ens proposem.
 • Avaluar de forma global i continua el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumne i fer-lo partícip del mateix de manera constructiva promocionant l’autoavaluació del mateix i de la pròpia activitat docent.
 • Ajudar a l’alumne a establir relacions personals positives i ser capaços de participar en la vida del grup, acceptant els altres, sent tolerants, escoltant i resolent els conflictes mitjançant el diàleg.
 • Crear situacions d’aprenentatge que impliquin la interdisciplinarietat de les àrees.
 • Compartir la responsabilitat pedagògica i tutorial entre tot l’equip docent.

5.  ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

L’escola regula el seu funcionament mitjançant els diferents òrgans de govern i càrrecs que treballen de manera conjunta i organitzada per tal de gestionar els seus recursos, elaborar el currículum i desenvolupar-lo eficaç i positivament a l’aula cercant contínuament les eines que ajudin a la seva aplicació didàctica.

Totes les accions de planificació, seguiment i avaluació de les accions docents han d’intentar:

 • Assolir una millora constant dels resultats acadèmics dels alumnes.
 • Reforçar la cohesió social

ÒRGANS DE GOVERN

 • Col·legiats:
  • Consell Escolar
  • Claustre
  • Unipersonals:
   • Director/a
   • Cap d’estudis
   • Secretari/a

EQUIPS DE MESTRES

L’equip de professors del centre s’estructura per complir les seves funcions pedagògiques seguint els següents esquemes d’organització:

 • CICLE,  els tutors i els altres mestres especialistes que conformen el claustre s’organitzen en cicles, on es tracten els temes pedagògics i organitzatius (sortides, festes, colònies,…) del cicle. Els cicles existents són:

–         Educació Infantil (P3, P4, P5)

–         Cicle Inicial (1r i 2n)

–         Cicle Mitjà (3r i 4t)

–         Cicle  Superior (5è i 6è)

Els diferents especialistes del centre es distribueixen en els cicles, quedant adscrits en aquell on realitzen el major número d’hores docents. La periodicitat de reunió del cicle serà com a mínim d’una sessió setmanal.

 • NIVELL, els tutors d’un mateix nivell es coordinaran en tots els aspectes pedagògics per garantir que tots els alumnes d’un mateix nivell segueixin la programació establerta. Disposaran d’una hora setmanal.
 • COMISSIONS, el claustre, si ho considera necessari, crearà una sèrie de comissions per tal de treballar i coordinar aspectes generals d’escola. A més hi ha dues comissions fixes:

–         Atenció a la diversitat (CAD)

–         Comissió social

 • COORDINACIÓ, l’equip de coordinació estarà format per l’Equip Directiu i els coordinadors dels diferents cicles. Es reuniran setmanalment. La seva funció és vetllar pel bon funcionament, coordinació i seguiment de totes les activitats de l’escola.

COORDINADORS

 • COORDINADOR DE CICLE, cada cicle escollirà al seu coordinador que serà el seu portaveu a la reunió de coordinació.
 • COORDINADOR D’INFORMÀTICA, té com a responsabilitats principals la de vetllar per l’optimització dels equipaments informàtics del centre, mantenir les instal·lacions i assessorar el professorat en la utilització de programes i equipaments informàtics en les diverses àrees del currículum.
 • COORDINADOR LIC, té com a funció potenciar l’aplicació pràctica del Projecte Lingüístic de centre i coordinar-lo amb el Pla d’acollida i d’integració de l’alumnat nouvingut.
 • COORDINADOR DE RISCOS LABORALS,  correspon  a aquest coordinador promoure i coordinar  les actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre.

SERVEIS EXTERNS

 • EQUIP ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA, és un servei educatiu extern al centre que té per objectiu general l’assessorament i l’orientació psicopedagògica a l’escola per tal que aquesta pugui respondre adequadament a la diversitat de les necessitats educatives que presenten els alumne sal llarg de l’escolaritat.

 SERVEIS COMPLEMENTARIS

 • MENJADOR, El servei de menjador és el responsable dels alumnes que durant les hores dels migdia és queden en el centre. Durant aquestes dues hores i mitja els alumnes dinen i fan activitats de lleure dirigides per l’equip de monitores. Aquest servei està gestionat per una empresa privada contractada per l’escola. Un equip de monitores titulades vetlla pel compliment de les normes higièniques i d’educació pròpies de la nostra societat mentre els nens i nenes dinen i la resta de l’estona la dediquen a realitzar les activitats de lleure que tenen programades per als alumnes.
 • SERVEI D’ACOLLIDA I LUDOTECA, l’AMPA i l’escola organitzen un servei d’acollida pels alumnes que ho necessitin, sempre que hi hagi demanda, tant en horari de matí (de 8 a 9 h.) com de tarda (de 16’30 a 19 h.)

 A.M.P.A.

L’escola  té una Associació de Mares i Pares d’Alumnes que està formada per tots els pares i mares d’alumnes que siguin socis, que es reuneixen en Assemblea General, com a mínim, un cop l’any, i per la Junta de l’AMPA, formada pel president/a, el secretari/a, el tresorer/a i els vocals.

La reglamentació, funcionament i competències de tots aquests òrgans i serveis queda recollida en les Normes de Funcionament General del Centre.(NFG)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *