NORMES DE FUNCIONAMENT A PRIMÀRIA

NORMES DE FUNCIONAMENT GENERAL ED. PRIMÀRIA

Per facilitar el treball, l’organització i la convivència a l’escola el Consell Escolar del centre ha aprovat les Normes de Funcionament General. Aquí teniu recollides les principals:

 • Els nens entraran i sortiran per la porta del darrera (al costat de Serveis Tècnics de l’Ajuntament), a no ser que tinguin germans d’Educació Infantil. Aquests podran entrar per la porta on entri el seu germà petit.
 • Les hores d’entrada al centre són les 9 h i les 15 h i les de sortida les 12.30 h i les 16.30 h. Hi ha un marge de, més o menys, cinc minuts, en aquests horaris. Passat aquest temps les portes es tancaran i s’haurà d’accedir al centre per la porta principal de l’escola, a l’Avinguda Parellada.
 • Cal avisar la mestra, per escrit a l’agenda, si algun dia ve a recollir el nen una persona que no és l’habitual. No es lliurarà cap alumne a ningú que no estigui autoritzat per escrit i amb la signatura del pare, mare o tutor.
 • Els pares o tutors que volen que els seus fills vagin sols a casa a les hores de sortida, hauran de signar l’autorització corresponent 
 • Cap alumne/a sortirà de l’escola fora dels horaris si no el/la venen a recollir els pares o les persones autoritzades.
 • Si plou a l’hora de la sortida els pares dels alumnes de cicle inicial es dirigiran al vestíbul del darrera i els pares dels alumnes de c. mitjà i c. superior a la pista coberta.
 • L’assistència de l’alumnat és obligatòria. El tutor comunicarà les absències no justificades als pares. En el cas d’absències repetides, es procurarà la solució del problema amb l’alumne i la família, i, si cal, se sol·licitarà la col·laboració de l’EAP i dels Serveis Socials de l’Ajuntament.
 • Si un alumne arriba sense una justificació més tard de les 9.10 h al matí o de les 15.10 h a la tarda, romandrà al vestíbul del centre fins les 10 h al matí o fins les 16 h a la tarda. La reiteració en els retards, tant a les hores d’entrada com a les de sortida, seguiran el mateix procediment que en els casos d’absentisme.
 • Si una família arriba tard a recollir l’alumne:

-Al migdia (12.30 h) : Restaran a càrrec de l’administrativa del centre en casos puntuals. Si hi ha reiteració en els retards, es deixaran al servei de menjador, que s’haurà de pagar a l’empresa que el gestiona.

-A la tarda (16.30 h)  Seguirem les Instruccions dictades pel Departament d’Ensenyament:  « Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida de l’alumnat un cop acabat l’horari escolar, es procurarà contactar amb la família o els tutors legals de l’alumne/a. Un cop esgotats sense efecte els intents de comunicació amb la família, i transcorregut un marge de temps prudencial (16.45 h), la persona que fins en aquell moment hagi romàs a càrrec de l’alumne/a comunicarà telefònicament la situació a la guàrdia urbana o policia local i acordarà amb ells la fórmula per lliurar-lo a la seva custòdia ». 

 • Per a administrar medicaments als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe del metge on hi consti el nom de l’alumne, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal han d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre que administri al nen la medicació prescrita sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu.
 • Quan un nen es fa mal intentem localitzar a la família. Si no la trobem, el portem a l’ambulatori. Us demanem que ens doneu el telèfons de contacte. En cas que hi hagi canvis preguem que ens ho notifiqueu.
 • Els alumnes que pateixin alguna malaltia contagiosa no podran assistir al centre fins que no justifiquin per escrit que s’han sotmès al tractament adequat i no hi ha perill de contagi per als altres alumnes.
 • Donada la freqüència amb la que es detecten polls, els alumnes que vinguin infectats d’aquests paràsits seran enviats a casa i no podran tornar fins que no estiguin totalment desparasitats.
 • És convenient que els nens esmorzin a casa. Per l’estona d’esbarjo poden portar un petit entrepà o una fruita dins d’una carmanyola (eviteu l’ús del paper d’alumini). A l’escola no es poden menjar llaminadures.
 • Per  fomentar uns hàbits d’alimentació saludable, els dijous serà el dia de la fruita a l’escola. Aquest dia tots els alumnes hauran de portar una peça de fruita per esmorzar.
 • Per a la celebració d’aniversaris, els infants no poden portar llaminadures. Si les porten, seran retornades a la família.
 • Per comunicacions entre la família i l’escola tenim l’agenda. És convenient que els pares la reviseu periòdicament i que la feu servir per comunicar-vos amb qualsevol dels mestres del vostre fill/a.
 • Us preguem que ens retorneu els fulls que us enviem demanant informacions, enquestes, pagaments, … el més aviat possible. Cal exigir als alumnes que lliurin els documents a casa
 • És obligació de tots els membres de la comunitat escolar el respecte i bon ús de les instal·lacions de l’escola, així com del mobiliari i altres recursos materials (televisions, vídeos, ordinadors, radio-cassetes, material de gimnàstica…) d’ús col·lectiu.
 • No és permès llençar papers i d’altres deixalles al terra en tot el recinte escolar (aules, passadissos, pistes esportives, patis..) S’utilitzaran les papereres, contenidors de paper i de plàstic de manera adient.
 • Cal mantenir el material escolar, tant el propi com el d’ús general en perfecte estat. Cada dia s’han de portar els llibres i el material necessari.
 • A l’activitat d’educació Física tots els nens/es portaran el xandall de l’escola i sabatilles esportives. Els del cicle inicial portaran, a més a més, un necesser i una tovallola; els de cicle mitjà i superior; un necesser, una tovallola i una samarreta de recanvi.
 • Si algun alumne porta telèfon mòbil, el centre no es fa responsable de la seva pèrdua i, en cap cas es pot utilitzar durant l’horari escolar ni durant l’horari de migdia. Si és així, serà requisat i romandrà al despatx de direcció on els pares podran recollir-lo.
 • L’escola no es fa responsable de les joguines que puguin portar els alumnes al centre, ja que està prohibit portar-ne.
 • El pati és un lloc de convivència de tots els alumnes de l’Escola. Cal tenir un respecte als companys/es de les diferents edats, respectar els jocs de cada grup i l’espai que estiguin utilitzant.
 • El comportament dels alumnes a l’aula serà l’adequat a l’activitat que s’estigui desenvolupant, seguint sempre les indicacions del mestre. El mal comportament d’un alumne  a classe implica un perjudici per a tot el grup i a més atenta contra el dret a l’estudi dels companys.
 • Tots els alumnes del centre tenen el deure de presentar fetes les feines que se’ls ha encomanat. S’han de presentar el dia previst, el més ben fetes possible, netes i endreçades.
 • Quant a l’aspecte personal, cal anar net i polit i vestir de manera adequada.
 • Les sortides són una activitat més de la classe, és per això que és convenient que els vostres fills assisteixin a totes. Als nens que utilitzen el servei de menjador se’ls dóna un pícnic. Si no el voleu ho heu de comunicar a l’encarregada del menjador.

Si no es respecta el termini de pagament especificat en els fulls corresponents no es garanteix la plaça de l’alumne en aquella sortida. En cas que el vostre fill, per un motiu justificat, no assisteixi a la sortida, només es retornarà la part corresponent al preu de l’activitat que es realitzi.

 • A les sortides els alumnes aniran amb el xandall de l’escola.
 • Els pagaments de les sortides es fan al Banc de Sabadell. L’escola lliura un imprès als alumnes on s’especifica el número de  compte i la quantitat a ingressar. Cal que respecteu els terminis de pagament que consten en els fulls.
 • Els alumnes que no tinguin abonada la part proporcional de la quota de material per a cadascun dels trimestres no podran participar a les sortides del trimestre corresponent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *