INFORMACIÓ DEL CENTRE

CONTACTE

Escola La Farga

c/ Sant Dionís, 40

17190 Salt, Girona

Tel. 972 235637

Fax 972 244004

e-mail: b7003215@xtec.cat

Mostra un mapa més gran

PEC La Farga

⇒  PEC La Farga

NOFC La Farga

⇒ NOFC La Farga

FUNCIONAMENT DEL CENTRE

Aquesta normativa ha estat aprovada pel Consell Escolar. El seu incompliment està subjecte a les sancions que preveu el Reglament de Règim Intern del centre.

ASSISTÈNCIA A CLASSE: L’assistència diària a classe és obligatòria. Els/les nens/es han de dur tot el material necessari per a treballar.
Les faltes d’assistència s’han de justificar per escrit i han de ser signades pels seus pares o tutors. En cas que sigui per visita al metge, cal portar un justificant de la mateixa consulta mèdica.
Si algun alumne/a ha de sortir del centre durant l’horari escolar, ha de venir buscar-lo el pare, la mare o un adult responsable.

PUNTUALITAT: Els alumnes que reiteradament no siguin puntuals a l’escola i no portin justificant, se’ls sancionarà d’acord amb el RRI.

RESPECTE ALS ALTRES I A L’EDIFICI ESCOLAR: Els/les alumnes que, de manera intencionada, deteriorin el material dels altres o de l’escola hauran de restituir o contribuir a la reparació del dany causat segons marca el Reglament de Règim Intern del centre.
Els actes d’indisciplina, injúries i agressions a qualsevol membre de la comunitat educativa seran sancionats segons el Reglament de Règim Intern del centre.

MATERIAL DE TEMPS D’ESBARJO: Les pilotes per jugar al pati han de ser de plàstic o goma.

ESMORZARS: És norma de l’escola que els nens/es no duguin productes envasats per esmorzar. S’aconsella portar entrepans i/o fruita.

RELIGIÓ: L’opció per la formació religiosa feta pels pares/mares o tutors legals dels alumnes és vàlida per a tota l’Educació Primària. Es permet el canvi el darrer trimestre de cada curs per a l’any vinent presentant a la Direcció del Centre una sol·licitud escrita.

MALALTIES: En cas de malaltia sospitosa de contagi, s’exigirà a la família un certificat del metge per poder assistir a l’escola.

MEDICAMENTS: A l’escola només s’ajudarà a prendre medicaments acompanyats de recepta mèdica i quan la família ho demani.

HIGIENE PERSONAL: Demanem a les famílies que els nens/es vinguin nets a l’escola. En cas que no sigui així, es considerarà una falta de respecte a tota la comunitat educativa. Es prendran les mesures de prevenció pertinents que es determinin en el Reglament de Règim Intern del centre.

ENTREVISTES DEL TUTOR/A AMB LES FAMÍLIES: Cada mestre/a pactarà amb les famílies el dia i l’hora de les entrevistes.

ENTRADES A L’ESCOLA: Els nens/es han d’entrar sols a l’escola. Es prega als acompanyants que deixin l’entrada lliure.

SORTIDES DE L’ESCOLA: Els alumnes de primària, des de 1er a 6è, sortiran per la porta del costat de les Bernardes. Els de parvulari ho faran per la porta de Consergeria. Els familiars dels nens/es de parvulari hauran d’esperar els seus fills/es a la porta de l’escola. Recordem que s’ha de ser puntual a l’hora de les sortides per recollir els petits. Si algun pare/mare o acompanyant ha de parlar amb un/a mestre/a, s’haurà d’esperar que tots els/les alumnes hagin sortit de l’escola.

ESPEREM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ

CLAUSTRE 2017-2018

claustre