L’activitat que us presento ha estat dissenyada per ser enviada de forma telemàtica al nois i noies de 2n curs de Cicle Inicial durant el temps de confinament. Per tal de treballar la comprensió i expressió oral en llengua anglesa ha estat indispensable comptar amb aplicacions com Padlet ,Sutori o ThingLink que permeten presentar nous continguts  a nivell oral, de manera gradual i adaptats al seu nivell. És difícil fer servir recursos universals que encaixin amb el vocabulari  i estructures lingüístiques que coneixen; molt probablement es perdran a la que surten dos o tres paraules que no entenen. En aquest sentit les aplicacions digitals ha facilitat aquest acompanyament a distància.

La cançó proposada és “Old MacDonald had a farm”, que per molts ja és coneguda a nivell melòdic, si més no. Això facilitarà la posterior interiorització de la cançó. Amb l’aplicació Thinglink s’ha presentat el vocabulary necessari per poder entendre la cançó a nivell oral. Després s’ha preparat un quiz amb l’app  Sutori per tal de relacionar el vocabulari amb la seva representació escrita. Mitjançant un link a Youtube s’ha presentat la cançó perquè cadascú la senti tantes vegades com necessiti i també s’han presentat les diferents onomatopeies relacionades amb els animals de granja a nivell escrit i oral amb l’app Thinglink. Només en aquest moment, de forma posterior al treball oral, s’introdueix el text escrit i es mostra un fragment escrit de la cançó. Com a activitat de síntesi els alumnes han d’enviar una gravació de so o vídeo cantant aquest fragment de cançó i via correu electrònic a l’especialista. Aquestes gravacions seran penjades al Padlet per a una posterior co-avaluació. Evidentment, donades les actuals circumstàncies, s’ha treballat a nivell individual i no serà fins que retornem a les aules que es podrà fer l’activitat final de síntesi que consistirà en fer l’audició de les diferents gravacions i co-avaluar-les atenent als criteris de bona pronunciació i fluidesa que normalment fem servir per co-avaluar l’expressió oral a les seves produccions.

Per fer el seguiment de la feina i ajudar els alumnes amb NEE compto amb la mestra d’EE amb la que de forma conjunta atenem els alumnes via chat de grup-classe. I ara només queda esperar les seves gravacions per tal de valorar la proposta i veure els resultats finals…

                                       https://padlet.com/mplasen2/1ktlj57mezc2