Consell Escolar

Funcions: És l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

Composició: Cada centre determina la composició del consell escolar d’acord amb el que estableix el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius i la resta de legislació vigent. La composició del consell escolar ha de quedar recollida a les normes d’organització i funcionament del centre.

Funcionament : El consell escolar ha d’aprovar el seu reglament de funcionament que s’integra en les normes d’organització i funcionament del centre. En allò que no estigui previst, s’han d’aplicar les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació que incorporen la direcció del centre, un professor o una professora, i un alumne o alumna o un representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de titularitat pública, a més, han de tenir una comissió econòmica que supervisa la gestió econòmica del centre.

Renovació de membres: Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys el primer trimestre del curs escolar.

El consell escolar renovat s’ha de constituir abans de finalitzar el període lectiu del mes de desembre. Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del consell escolar, les convoca el director o directora del centre públic o la persona titular del centre privat concertat, amb quinze dies d’antelació, dintre del període que fixa el Departament d’Educació.

Les vacants del consell escolar s’han d’ocupar pel procediment establert a les normes d’organització i funcionament del centre; si aquestes no ho preveuen, les ha d’ocupar la següent candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-les, romanen sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar.

La condició de membre del consell escolar es perd quan es deixa el càrrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l’òrgan que l’ha designat en revoca la designació.

Procediments electorals: Els procediments electorals s’han de desenvolupar en el centre d’acord amb les normes que aprova el consell escolar a proposta de la direcció del centre públic o de la persona titular del centre privat concertat.

Normativa:

 • Resolució EDU/2962/2010, 
  de 14 de setembre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.
 • Decret 102/2010, 
  de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius
 • Llei 12/2009, 
  del 10 de juliol, d’educació
 • Decret 282/2006, 
  de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres
 • Llei orgànica 2/2006, 
  de 3 de maig, d’educació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *