2. Objectius, capacitats i habilitats que es desenvolupen: els processos d’aprenentatge amb les TAC

El Projecte Sant Jordi TAC va adreçat als alumnes de P5:

Destaquem, fonamentalment, la voluntat d’integrar la transversalitat dels aprenentatges i l’ús dels continguts en diferents contextos per resoldre problemes quotidians, laborals, de relació, etc. En aquest sentit, convé sempre tenir presents els tres aspectes bàsics de la proposta curricular competencial:

La integració de coneixements
La funcionalitat dels aprenentatges
L’autonomia personal en el procés d’aprenentatge

Les TAC són un mitjà d’adquisició d’aprenentatges útils per a la vida; actualment Internet és un dels mitjans més adequats per assolir un bon nombre de competències, per exemple:

comp_basiques
En tot cas, cal tenir sempre present la lògica de les fases didàctiques o cicle d’aprenentatge:

-Exploració: Idees prèvies i descobriment de les estructures d’acolliment a partir de les quals es poden introduir nous coneixements. Motivació. Tasca contextualitzada.
-Introducció: Presentació de nous coneixements. L’alumnat ha d’obtenir informació significativa per impulsar la construcció de nou coneixement. Apropiar-se objectius i criteris d’avaluació. Planificació de la tasca.
-Estructuració: Integració dels nous coneixements a l’estructura existent. Elaboració del producte. Recerca d’informació.
-Aplicació: Transferència del coneixement après i aplicació en diferents contextos. Extracció de conclusions.

1.CAPACITATS DEL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ INFANTIL –P5-

 1.1.  Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.

1.1.1.Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.

1.1.2.Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.

1.1.3.Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.

1.2. Aprendre a pensar i a comunicar

 1.2.1.Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques

1.2.2.Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

1.3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

 1.3.1.Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

1.3.2.Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.

1.4. Aprendre a conviure i habitar el món.

 1.4.1.Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.

1.4.2.Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

 2.OBJECTIUS DEL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ INFANTIL –P5-

2.1. Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar emocional, coneixent el propi cos, les seves necessitats i possibilitats, els hàbits de salut, i guanyar confiança en la regulació d’un mateix.

2.2. Ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma, resolent situacions quotidianes amb actitud positiva i superant les dificultats.

2.3. Sentir que pertany a grups socials diversos, participant-hi activament i utilitzant els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.

2.4. Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup tot establint relacions afectives positives amb actituds d’empatia i col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera pacífica.

2.5. Observar i experimentar en l’entorn proper amb curiositat i interès, interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la comprensió del món natural.

2.6. Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del país i de la d’altres companys i companyes, generant actituds de confiança i respecte per les diferències i valorant les relacions socials i afectives que s’hi estableixin.

2.7. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de representació. social, físic i material.

2.8. Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones adultes i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el joc.

2.9. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

2.10. Aprendre i gaudir de l’ aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses, fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d’una manera cada vegada més estructurada.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *