Unitat Didàctica

La Unitat Didàctica que es presenta tot seguit, pretén formar l’alumne íntegrament, des d’una vessant competencial, per tal que adquireixi un conjunt de qualitats, imprescindibles per créixer com a persona i per conviure amb els altres, tot desenvolupant la seva pròpia consciència moral.

1.Títol de la programació

Educar per a la vida.

2.Nivell educatiu i àrea a què s’adreça

Aquesta programació està destinada al cicle mitjà de primària. És un treball sistemàtic que començarà a tercer i acabarà a quart.

Es treballarà a l’àrea de tutoria i, interdisciplinàriament, en totes les matèries en què predominin tasques cooperatives.

3.Objectius didàctics

 • Prendre consciencia de com som i com ens relacionem amb nosaltres mateixos.
 • Adonar-nos com ens convivim amb els altres.
 • Aplicar els coneixements a casos pràctics.
 • Adoptar, per iniciativa pròpia, una actitud positiva davant la vida.

4.Competències Bàsiques

Les competències bàsiques en l’àmbit de la Tecnologia de la Informació i la Comunicació que es desenvolupen en aquesta UD són les següents:

Comunicació interpersonal i col·laboració

 • Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.

Tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball

 • Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.

Les competències bàsiques en l’àmbit del desenvolupament i l’afirmació de la identitat personal, que es desenvolupen en aquesta UD són les següents:

Competencia d’autonomia i iniciativa personal

 • Adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals interrelacionats.

 • Capacitat de demorar la necessitat de satisfacció immediata, d’aprendre de les errades i d’assumir riscos.

Les competències bàsiques especifiques centrades a conviure i habitar el món, que es desenvolupen en aquesta UD són les següents:

Competencia social i ciutadana

 • Assolir habilitats per participar activament en la vida cívica i construir i practicar normes de convivencia d’acord amb els valors democràtics.

   

 

5.Criteris i sistema d’avaluació

 • Participació a les classes.
 • Interdependència positiva dins de l’equip de companys.
 • Actitud positiva a les explicacions dels companys.
 • Posada en pràctica d’un valor i exposició posterior a l’aula (aplicació a la vida real, a l’entorn proper de l’alumne).

6.Seqüència d’activitats proposades

Per continuar amb la formació integral dels alumnes, un aspecte important és aprendre a treballar en equip com a base per encetar projectes i treballs cooperatius. Tot i que aquest procés d’aprenentatge és progressiu, resulta interessant que s’introdueixi aquest contingut, inicialment, amb activitats interactives com aquesta.

Es destinaran dues sessions d’una hora de tutoria per a aquesta activitat. Posteriorment, en el marc del treball per projectes, s’introduirà aquest mateix contingut com a recordatori.

Aquesta activitat, creada amb l’Open Sankoré, es basa en el treball de dos valors com són l’esforç i la generositat. Pretén ser el primer capítol d’una seqüència que treballi els valors més importants en l’educació integral de l’alumne de primària. L’activitat será un complement del treball de dos alumnes, que prèviament s’hauran preparat els dos valors que els hi toca explicar, amb el suport que vulguin. Posteriorment, utilitzaran l’Open Sankoré per mostrar les activitats.

 • Emocions i sentiments (1 sessió de 30 minuts)Activitat JClic per a primària, relacionada amb el món dels sentiments i les emocions.http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3309
 • El caçador d’estels (1 sessió de 30 minuts)Curtmetratge d’animació fet amb plastilina que explica el valor de la perseverança per aconseguir allò que et proposes.http://www.youtube.com/watch?v=ZYHZo9T09oA
 • Activitats i dinàmiques per treballar les emocions

– El/la protagonista del dia (2 sessions de 30 minuts)

– La capseta (1 sessió de 30 minuts)

– La teranyina (1 sessió de 30 minuts)

– El meu arbre (3 sessions de 30 minuts)

http://controlemocionalinfantsifamilia.blogspot.com.es/

7.Educació inclusiva

Per atendre a la diversitat en aquesta intervenció didàctica, es pretén aplicar estratègies adients a fi de donar resposta als diferents interessos, capacitats i ritmes d’aprenentatge de tots i cadascun dels alumnes.

Per tal de garantir l’equilibri entre la diversitat dels alumnes i la comprensió dels continguts que s’imparteixen, es diversificarà la intervenció educativa per tal de crear les condicions adequades que permetin el progrés de cada infant. Les mesures d’atenció a la diversitat que es duran a terme són les següents:

 • Treballar en equip per tal de potenciar l’ajuda entre iguals, cadascú, en la mesura de les seves possibilitats, però amb interdependència positiva.
 • Verificar l’adequació dels objectius de la programació a les característiques de l’alumnat.
 • Preveure diverses activitats amb diferent grau de complexitat per assolir un determinat objectiu, i identificar quines són les més adequades per a cada alumne/a.
 • Preparar noves activitats que permetin a l’alumnat aprendre i participar plenament a l’aula.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *