Contingut de les proves

El contingut de les proves correspon al temari dels 4 primers blocs de la matèria optativa  Economia de 4t d’ESO. Concretament, convé que en el moment de realització de les proves els alumnes hagin treballat els continguts següents:

 L’economia i els sistemes econòmics

 • Les necessitats humanes i l’escassetat.
 • L’assignació de recursos. El cost d’oportunitat.
 • Evolució històrica dels sistemes econòmics.
 • Les relacions bàsiques que s’estableixen entre les empreses i altres agents econòmics.
 • Els cicles econòmics.

L’empresa i la funció de producció

 • L’empresa i l’empresari.
 • La funció de producció. Factors de producció que intervenen en un procés productiu.
 • El desenvolupament sostenible.
 • Tipus d’empreses. Funcions, objectius i fiscalitat. Ingressos, costos i beneficis.
 • Planificació i execució d’un projecte empresarial.
 • El comerç internacional i la globalització econòmica.

El sector públic

 • Els ingressos i les despeses de l’Estat.
 • El deute públic i el dèficit públic.
 • La política fiscal com a instrument de distribució de rendes.
 • La política monetària: el Banc Central Europeu.
 • L’economia a la Unió Europea. Polítiques comunes.
 • La inflació i la deflació. L’ocupació i l’atur.

Les finances personals

 • Els ingressos, les despeses, el consum, l’estalvi i les inversions.
 • La gestió del pressupost personal.
 • Productes financers de dèbit i crèdit.
 • Drets i deures dels consumidors en el mercat financer.
 • L’assegurança com a mitjà de cobertura de riscos.