2n ESO: més apunts…

Us deixo més material per estudiar:

RESUM_TEMA_1_2_FÍSICA_2n_ESO_2013_14

Recordo que a l’examen hi entraran temes de Química de l’anterior control.

Hem de saber i hem de saber utilitzar la Llei de Lavoisier. També hem de saber relacionar les proporcions entre les diferents massa de reactius i de productes.

Per exemple, en la reacció: A + B → C

si tenim 20 g d’A i 5 g de B, obtindrem 25 g de C, per la Llei de Lavoisier (la suma de les masses dels reactius ha de ser igual a la suma de les masses dels productes de reacció).

Observem que s’han establert unes relacions de masses: per cada 5 g de B, necessitem 20 g d’A per obtenir 25 g de C.

I si en comptes de tenir 5 g de B, tinguéssim 10 g de B, quina massa necessitaríem d’A i quina massa obtindríem de C?

Com que tenim el doble de massa de B que en el cas anterior, necessitarem el doble de massa d’A que en el cas anterior, és a dir, necessitarem 40 g d’A.

Per la Llei de Lavoisier, la massa de C en aquest cas serà la suma de les masses d’A i de B: mc = 40 g d’A + 10 g de B = 50 g de C

 

Estudieu força !!!