Pas final

Finalment, no s’ha pogut dur a terme tot allò que estava planejat. En primer lloc, només s’ha pogut dedicar una hora a l’activitat; en segon lloc, no s’ha pogut realitzar el tractament de l’error de forma global per una quëstió de temsp i finalment, no s’ha pogut corregir posteriorment perquè va haver un problema tècnic.

El problema va ser que vaig modificar la configuració de la wiki per tal que tothom poguès participar. Però crec que em vag equivocar i crec que posteriorment ho vaig poder sol·lucionar perquè cada cop que un guardava, la intervenció anterior quedava esborrar. posteriorment he trobat que a l’hitorial estava guardat i, és per això, que us ho puc mostrar.

L’adreça de la wiki és la següent:

http://www.englishthruterror.wikispaces.com

Si cliqueu, podeu veure la meva proposta així com les seves aportacions SENSE corregir. Donat que he pogut recuperar l’activitat queda pendent la correció.

A continuació presento la graella d’avaluació.

 

GRAELLA D’OBSERVACIÓ

 

 

ASPECTES

 

 

COMENTARIS

 

1-Com es solucionen els dubtes TIC?

 

 

Ho proven. Si no surt, ho comenten entre ells i, si no surt, ho demanen al professor.

 

2- Quins dubtes TIC solucionen els alumnes sols?

 

 

Intenten sortir-se de les pautes i investiguen amb el text editor (cosa interessant)

 

3- Quin rol desenvolupa el professorat durant l’activitat?

 

 

 

La professora observa i ajuda, guia en els dubtes i aconsella amb les eines aportades

 

4- Com interactuen els alumnes?

 

 

 

Intenten debatre les possibles solucions tant en relació amb la història com en dubtes gramaticals.

 

5- Tots els alumnes treballen?

 

 

 

Si, menys gent que es troba poc motivada perquè li costa l’assignatura

 

6- El alumnes s’impliquen més durant l’activitat TIC?

 

 

 

Molt

 

7- Com estan agrupats?

 

 

 

S’han agrupat com sempre volen i ja suposa un agrupament amb nivells diferents.

 

8- Com solucionen els dubtes de la llengua?

 

 

 

Ho comenten entre ells, utilitzen el wordreference (proporcionat per la professora), també investiguen i cerquen altres diccionaris o traductors on-line (els hi costa entendre que no són fiables) i finalment demanen a la professora.

 

 

9- Quins errors han estat els més freqüents? Com s’ha tractat a classe?

 

 

 

Errors gramaticals i de vocabulari. A nivell de grup i individual: els errors s’han tractat des del punt de vista de veure quines “confusions” han tingut en comptes de tractar-ho com a “errors”. S’ha tractat que tant el grup com a nivell individual fos conscient i mitjançant la guia del professor, fer reflexionar per trobar la solució.

 

 

 

10-Altres aspectes

 

 

 

 

 

 

 

Tot i la seva implicació, que realment m’ha sorprès, s’ha aconseguit que es motivessin i que perdessin la por a escriure en anglès (super positiu). Però, el tema de que es comuniquin en anglès entre ells, ja és un altre tema.

Pas inicial

L’activitat que vull portar a terme és l’escriptura col·lectiva d’una història de por a partir d’una introducció que jo mateixa donaré. El format de l’activitat serà on-line i en forma d’una wiki. Allà trobaran enllaços a diccionaris, pàgines web i al meu correu per resoldre dubtes. A més a més, ells podran agefir videos i fotografies que ajudin a il·lustrar la part de la història que hagin escrit.

L’objectiu és que segeuixin perdent la por a escriure en llengua anglesa d’una forma creativa i que a part de ser capaços d’utilitzar les noves tecnologies, vegin que poden aprendre de forma autònoma.

Necessitaré temps personal per crear la wiki i imagino que una hora de classe per presentar l’activitat i alguna hora extra per resoldre dubtes que aniran apareixent, tant gramaticals com tècnics. També necessitaré l’aula d’idiomes amb la pissarra digitals i els ordinadors amb accés a internet per tal que ells puguin participar com per veure tots junts què han escrit els altres i comentar tant els errors com els encerts.

Pas intermig

Un cop ja sabem què volem fer, hem de planejar com.

Com es tracta de provar allò que estem aprenent i ja s’acaba el curs i no queda gaire temps material per poder incloure una activitat extra com aquesta hem pensat que l’activitat durarà dues sessions. una sessió de presentació i una altra sessió on els alumnes participaràn i podrem veure els resultats de la seva participació.

En primer lloc, hem de definir l’activitat a realitzar. En segon lloc, veurem què necessitem per a dur-la a terme, en tercer lloc veurem què tindrem en compte a l’hora d’avaluar l’activitat i finalment, veurem com analitzarem els reultats obtinguts tant pel treball dels alumnes com el resultat de l’activitat des del punt de vista del curs.

En primer lloc, l’activitat consistirà en una wiki on els alumnes, en grups de diferent nivell, han de crear una història de por entre tots a partir d’una introducció donada. A més a més, podran afegir fotografies o vídeos que ells considerin oportuns.

En segon lloc, necessitem elaborar les instruccions que permetin als alumnes de participar a la wiki, tant escrivint com afegint-hi videos o fotografies aixi com averiguar de quina forma poden resoldre els dubtes.

En tercer lloc, Per avaluar el funcionament de l’activitat farem servir una graella d’observació en la qual tindrem en compte els aspectes següents:

1- Com es solucionen els dubtes TIC?

2- Quins dubtes TIC solucionen els alumnes sols?

3- Quin rol desenvolupa el professorat durant l’activitat?

4- Com interactuen els alumnes?

5- Tots els alumnes treballen?

6- El alumnes s’impliquen més durant l’activitat TIC?

7- Com estan agrupats?

8- Com solucionen els dubtes de la llengua?

9- Quins errors han estat els més freqüents? Com s’ha tractat a classe?

Finalment, un cop s’ha treballat la graella podrem aportar les conclusions finals sobre l’activitat i possibles correccions que es poden fer per millorar o ampliar l’activitat.

 

GRAELLA D’OBSERVACIÓ

 

 

ASPECTES

 

 

COMENTARIS

 

1-Com es solucionen els dubtes TIC?

 

 

 

2- Quins dubtes TIC solucionen els alumnes sols?

 

 

 

3- Quin rol desenvolupa el professorat durant l’activitat?

 

 

 

4- Com interactuen els alumnes?

 

 

 

5- Tots els alumnes treballen?

 

 

 

6- El alumnes s’impliquen més durant l’activitat TIC?

 

 

 

7- Com estan agrupats?

 

 

 

8- Com solucionen els dubtes de la llengua?

 

 

 

9- Quins errors han estat els més freqüents? Com s’ha tractat a classe?

 

 

 

10-Conclusions