GUIA DIDÀCTICA

OBJECTIUS DIDÀCTICS

– Aprendre que la Terra és un planeta i saber com és.
– Aprendre que el Sol és un estel i saber com és.
– Aprendre que la Lluna és un satèl·lit i saber com és.
– Conèixer la diferència entre planetes, sistemes i galàxies.
– Distingir els diferents tipus d’astres.
– Comprendre que la rotació de la Terra dóna lloc als dies i les nits.
– Identificar els moviments de rotació i translació de la Terra i relacionar-los amb el dia i la nit i amb les estacions de l’any.
– Conèixer i identificar el moviment de translació de la Lluna al voltant de la Terra i les seves diferents fases.
– Experimentar els moviments de rotació i translació de la Terra a petita escala.
– Conèixer el sistema solar, el Sol, la Terra i la Lluna.
– Conèixer els planetes del Sistema Solar.
– Conèixer les maneres d’observar l’univers al llarg de la història.

CONTINGUTS

– La Terra, el Sol i la Lluna.
– El Sistema Solar i els planetes que el formen.
– Els moviments de la Terra i la Lluna.
– Les estacions de l’any.
– Les fases de la Lluna.
– L’exploració de l’univers.
– El lloc que ocupa la Terra en el Sistema Solar.
– La successió dels dies i les nits.

COMPETÈNCIES

1.- Competències pròpies de l’àrea:
– Situar etapes i fets de la història en el temps i en una estructura cronològica.
– Plantejar preguntes investigables sobre característiques i canvis observables en la Terra vista com a planeta, identificar evidències i extreure conclusions.
– Explicar els fenòmens amb l’ajuda de modes, verificar la coherència entre les observacions i l’explicació donada, i expressar-la utilitzant diferents canals comunicatius.
2.- Competència comunicativa:
– Expressar idees i organitzar informacions de manera eficaç i intel.ligible.
– Comunicar idees i informacions de manera oral, escrita, visual i utilitzant les TIC.
– Utilitzar convencions cartogràfiques, matemàtiques i científiques i saber-les interpretar.
3.- Competència metodològica:
– Plantejar-se preguntes que puguin ser objecte d’investigació.
– Utilitzar habilitats de planificació del treball.
– Utilitzar habilitats per a la recollida i tractament de la informació.
– Utilitzar el pensament crític i creatiu per a l’anàlisi de la informació.
4.- Competència personal:
– Aplicar coneixements i habilitats en contextos familiars i del seu entorn.
– Dissenyar i aplicar projectes individuals i col.lectius de manera responsable i creativa.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

– Conèixer els principals tipus de cossos celestes.
– Conèixer els planetes del sistema solar.
– Diferenciar entre planetes, sistemes i galàxies.
– Reconèixer la Terra com a planeta del sistema solar, de la Via Làctia i de l’univers.
– Conèixer i diferencia els moviments de rotació i translació terrestres.
– Reconèixer el dia i la nit com a conseqüència del moviment de rotació terrestre.
– Identificar les quatre estacions com a resultat del moviment de translació terrestre.
– Conèixer les principals característiques de la Terra i la Lluna.
– Reconèixer la Lluna com a satèl·lit de la Terra.
– Identificar les diverses fases de la Lluna.
– Entendre els moviments de rotació i translació i els reprodueix amb el moviment del cos.
– Interessar-se per l’exploració de l’univers i la seva història.
– Reconèixer i explicar les relacions entre el sistema solar i les formes de vida i activitats humanes, com l’organització del calendari, la duració dels dies i les nits, la successió de les estacions.
– Aplicar nocions de canvi i continuïtat a alguns aspectes de les societats humanes i situar alguns fets històrics rellevants, d’acord amb els criteris de successió i duració temporals. Utilitzar fonts documentals i patrimonials per justificar aquests canvis i continuïtats.
– Plantejar-se interrogants sobre determinats fets i fenòmens, obtenir informació rellevant per mitjà de l’observació sistemàtica indirecta i el recull de dades amb els mitjans i fons adequats i comunicar els resultats de la recerca oralment, gràficament i per escrit.
– Mostrar iniciativa i creativitat en la realització d’un treball d’investigació.

El sistema d’avaluació es portarà a terme a través de l’observació del desenvolupament de les diferents activitats realitzades pels grups de treball, així com a través de la participació a les tasques proposades. Es realitzarà una valoració qualitativa de la feina realitzada.

AGRUPAMENT

Individualment / petit grup/ grups cooperatius / gran grup / grup classe (depenent de l’activitat).

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

La diversitat a l’aula és un dels aspectes importants que hem de tenir en compte a l’hora de dissenyar les activitats que proposem als nostres alumnes, doncs ens podem trobar amb una diferència molt gran tant a nivell de capacitats, d’interessos, de maneres d’aprendre, etc. Per això, creiem que a l’hora de proposar una activitat a l’alumnat, hem de tenir present aquesta possibilitat i plantejar uns recursos adequats a la individualitat dels subjectes.
El fet de treballar activitats a través de l’ordinador o de PDI ens facilita que cada alumne pugui anar aprenent al seu ritme i en funció dels seus interessos; a la mateixa vegada també creiem que l’aprenentatge a través de la participació activa permet un aprenentatge més significatiu.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *