“El programa Coeduca’t”

El programa Coeduca’t amb el currículum té la voluntat d’incorporar la mirada de gènere, la coeducació i l’educació afectivosexual al tractament del currículum i vincular-la a les competències i capacitats en les diferents etapes educatives.

  

 

“La construcció social del gènere i l’educació afectivosexual”

Com ens eduquen? Què ens transmeten? Quines relacions socials ens fan establir a homes i dones? Quins pensaments i costums ens inculquen des de petits? Educar en l’autonomia i l’expressió lliure és donar eines perquè cadascú pugui triar i poder plantejar els models de gènere més enllà del binarisme existent.

 

“Coeduca’t amb el currículum”

L’objectiu del nostre programa és formar persones competents, crítiques, solidàries i capaces de resoldre situacions en diferents contextos . Coeduca’t amb el currículum incorpora la coeduació, la perspectiva de gènere i l’educació efectivosexual en tots els àmbits curriculars, evitant així que sigui una matèria aïllada i implicant a tots i totes els i les professionals que treballen en els centres educatius.

 

“Prevenció de les violències masclistes”

La violència masclista és la manifestació d’un sistema heteropatriarcal que interpreta, representa i converteix les diferències de gènere en desigualtats. Els centres educatius són uns espais privilegiats d’educació en valors i de solicalitzacions en relacions lliures de violències masclistes.

 

 

“La mirada interseccional del gènere”

La interseccionalitat és una manera de mirar i entendre les desigualtats més enllà de la classificació que habitualment fem de les persones i que sol ser en funció d’una sola de les característiques que la representen. La perspectiva interseccional neix amb la intenció d’evitar simplificacions i exclusions així com fer visibles les solucions a les desigualtats d’una manera més integral.