CONVOCATÒRIA ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

En Josep Balsa i Català director del centre públic Escola Sant Climent de Sant Climent de Llobregat d’acord amb l’art. 28 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius i exercint les atribucions del Decret 155/2010 de 2 de novembre de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent i de les Normes d’Organització i Funcionament de Centre aprovades i actualitzades en consell escolar de centre en data 22 de maig de 2014,

RESOLC:

La CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR d’aquest centre públic, als següents sectors de la Comunitat Educativa professorat, pares i mares d’alumnes, personal d’administració i serveis, d’acord amb les següents precisions:

Primera.- Els CENSOS ELECTORALS de cada sector estaran exposats als taulers d’anuncis del centre el dia 5 de novembre.

Segona.- Les possibles reclamacions a inscripcions dels censos electorals es faran mitjançant escrit dirigit al director del centre dins del termini establert entre els dies 6 i el 11de novembre.

Tercera.- Les CANDIDATURES caldrà que siguin presentades per escrit davant la Mesa Electoral respectiva als impresos adients i sempre abans del dia 18 de novembre.

Quarta.- Les CANDIDATURES SERAN PROCLAMADES i publicades als taulers d’anuncis del centre una vegada hagin estat analitzades i comprovades per les respectives Meses Electorals, el dia 19 de novembre.

Cinquena.- Les RESOLUCIONS A LES RECLAMACIONS sobre inscripcions als censos electorals es publicaran als taulers d’anuncis el dia 14 de novembre.

Sisena.- La sol·licitud per actuar com a SUPERVISOR es farà mitjançant escrit, segons model establert, dirigit al President de les Meses Electorals respectives, abans del dia .20 de novembre.

Setena.- El SORTEIG per tal de designar els membres vocals de les meses electorals dels sectors de pares i mares d’alumnes es farà el dia 10 de novembre a les .15 hores, a secretaria.

Vuitena.- Les MESES ELECTORALS de tots els sectors es constituiran el dia 17 de novembre als locals de l’edifici escolar.

Novena.-  Cada elector podrà votar un nombre màxim de representants del seu sector de:

cinc (5) pel sector del professorat.
un (1) pel sector personal d’administració i serveis.
dos (2) pel sector dels pares i mares o tutors de l’alumnat.

Desena.- Les VOTACIONS es faran egons el calendari i horari següents:

sector (dia)   (mes)   (hora) (lloc)
Professors 26 de novembre a les 12:30 hores a sala professorat
PAS 25 de novembre a les 16:30 hores a secretaria
Pares i mares 25 de novembre a les 15:00 a 18:15 hores a la biblioteca

Onzena.- Finalitzades les votacions, en sessió pública, es faran els escrutinis dels vots emesos i posteriorment es proclamaran els candidats electes per sector.

Dotzena.- Les meses electorals respectives resoldran qualsevol dubte i les reclamacions que puguin presentar-se.

Sant Climent de Llobregat a 3 de novembre de 2014
Josep Balsa i Català

Director del centre

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà