NOU CURRÍCULUM

Pla d’estudis

curriculum

normativa-centres1 avaluacio1

Segon cicle de l’educació infantil (3-6 anys)

L’educació infantil és l’etapa que s’imparteix als infants de 0 a 6 anys; s’organitza en dos cicles de tres cursos cadascun, el primer cicle (0-3 anys) i el segon cicle (3-6 anys).

El segon cicle de l’educació infantil, de caràcter gratuït, s’organitza d’acord amb els principis d’educació comuna, inclusiva i coeducadora; posa una atenció especial a la diversitat de l’alumnat, a la detecció i intervenció en les dificultats d’aprenentatge tan bon punt es produeixin i a la relació amb les famílies.

Relació entre centres i famílies

A començament de curs, cada centre ha d’establir el calendari de reunions i entrevistes amb les famílies que ha de garantir, com a mínim:

– una entrevista individual a l’inici de l’escolaritat,

– una entrevista individual al llarg del curs,

– una reunió col·lectiva a l’inici de cadascun dels cursos del cicle,

– dos informes escrits a les famílies al llarg del curs.

Llengua

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular d’ensenyament i aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat educativa.

L’aranès, variant de la llengua occitana, s’imparteix a la Vall d’Aran d’acord amb el que determinin el Consell General de la Vall d’Aran i el Departament d’Educació.

Capacitats

En finalitzar el segon cicle de l’educació infantil l’infant ha de ser capaç de:

– Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació.

– Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional.

– Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes.

– Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.

– Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

– Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

– Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència.

– Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.

– Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

Àrees de coneixement i experiència

– Descoberta d’un mateix i dels altres.

– Descoberta de l’entorn.

– Comunicació i llenguatges.

Avaluació

En acabar l’etapa s’elaborarà un informe global individualitzat del procés seguit per l’alumne/a i del nivell d’adquisició dels aprenentatges i de les capacitats. Aquest document es trametrà als mestres tutors de l’alumne/a de l’etapa següent.

Autonomia pedagògica i organitzativa

El projecte educatiu de centre ha d’incloure:

– Els criteris per al desplegament del currículum.

– La concreció dels criteris metodològics, organitzatius i d’avaluació.

– L’organització de l’horari escolar.

– Les mesures per a l’acolliment i l’adaptació dels infants.

– Les mesures d’atenció a la diversitat.

– Les estratègies per afavorir el treball autònom de l’alumnat.

– Els mecanismes per organitzar el reforç dels aprenentatges.

– La concreció de la col·laboració família/escola.

Tutoria

Cada grup d’infants té un tutor o una tutora que ha de fer el seguiment, tant individual com de grup, del procés d’aprenentatge de tot l’alumnat, i afavorir que se sentin segurs i acollits.

Atenció a la diversitat

Els projectes educatius que elaborin els centres han de ser prou flexibles per permetre concrecions individuals ajustades a les característiques, els ritmes d’aprenentatge i les singularitats de cada alumne/a per tal que es pugui donar compliment al principi d’atenció a la diversitat.

Alumnat nouvingut

La incorporació a qualsevol dels cursos que integren el segon cicle de l’educació infantil d’alumnes procedents de sistemes educatius estrangers s’ha de fer tenint com a referent la seva edat. Els centres han d’elaborar un pla d’acollida que reculli el conjunt d’actuacions que es duran a terme per atendre adequadament aquest alumnat dins l’entorn escolar i, en la mesura de les seves possibilitats, facilitar-li la integració a l’entorn social.

CURRÍCULUM D’INFANTIL

CURRÍCULUM DE PRIMÀRIA

Educació primària

Educació primària

 

L’etapa de l’educació primària té caràcter obligatori i gratuït. Comprèn 6 cursos acadèmics, que es cursaran normalment entre els 6 i els 12 anys. L’educació primària s’inicia, amb caràcter general, l’any natural que es compleixen els 6 anys.L’educació primària s’organitza en 3 cicles de 2 cursos cada un

: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior.

La finalitat de l’educació primària és proporcionar a tots els nens i les nenes les competències que els permetin assegurar el seu desenvolupament personal i socia

l; adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a la lectura i a l’escriptura, al càlcul, a la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, a l’autonomia personal, la coresponsabilitat i la interdependència personal, a la resolució de proble

mes i als coneixements bàsics de la ciència, la cultura i la convivència, el rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe; desenvolupar la competència d’expressar el que s’ha après, d’explicar amb raons coherents, fiables i ben justificades el seu punt de vista i la seva opinió, de saber escoltar el punt de vista dels altres amb respecte i d’arribar a acords quan sigui necessari; dese

nvolupar les habilitats socials, d’esforç, treball i estudi; expressar el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat; conèixer els elements bàsics de la llengua, la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya que permetin el seu arrelament.

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ha de ser la llengua vehicular d’ensenyament i aprenentatge i de les activitats internes i externes de la comunitat educativa. El programa d’immersió en llengua catalana tindrà en compte la llengua de l’alumnat i l’ensenyament de la llengua castellana. L’aranès, variant de la llengua occitana, s’imparteix a Era Val d’Aran.

Competències bàsiques

competencies

El currículum de l’educació primària inclou les competències bàsiques següents:

Competències transversals

Les competències comunicatives:

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual

2. Competències artística i cultural

Les competències metodològiques:

3. Tractament de la informació i competència digital

4. Competència matemàtica

5. Competència d’aprendre a aprendre

Les competències personals:

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

8. Competència social i ciutadana

Àrees de coneixement de l’educació primària i assignació horària:

– Llengua i literatura catalana i castellana: 1.085 hores

· Llengua i literatura catalana: 420 hores

· Llengua i literatura castellana: 420 hores

· Estructures lingüístiques comunes: 245 hores

– Llengua estrangera: 420 hores

– Coneixement del medi natural, social i cultural: 630 hores

– Educació artística: 525 hores

– Educació física: 385 hores

– Matemàtiques: 665 hores

– Educació per a la ciutadania i els drets humans: 35 hores

– Religió (voluntària): 315 hores

– Esbarjo: 525 hores

Avaluació

 

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat serà contínua i global, de manera que es tindran compte especialment el progrés de l’alumnat en el conjunt de les àrees del currículum.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *